14. நடு இரவில் சிநேகிதன்

14. eL ,utpy; rpNefpjd;

Y}f;fh 11:5-8

gpd;Dk; mth; mth;fis Nehf;fp: cq;fspy; xUtd; jdf;Fr; rpNefpjdhapUf;fpwtdplj;jpy; ghjpuhj;jphpapNy Ngha;: rpNefpjNd> vd; rpNefpjd; xUtd; topg;gpuahzkha; vd;dplj;jpy; te;jpUf;fpwhd;> mtd;Kd; itf;fpwjw;F vd;dplj;jpy; xd;Wkpy;iy> eP %d;W mg;gq;fis vdf;Ff; fldhfj; juNtz;Lk; vd;W Nfl;Lf;nfhz;lhd;. tPl;Lf;Fs; ,Uf;fpwtd; gpujpAj;jukhf: vd;idj; njhe;juTnra;ahNj> fjT g+l;bahapw;W> vd; gps;isfs; vd;NdhNl$lg; gLj;jpUf;fpwhh;fs;> ehd; vOe;jpUe;J> cdf;Fj; juf;$lhJ vd;W nrhd;dhd;. gpd;G> jdf;F mtd; rpNefpjdhapUf;fpwjpdpkpj;jk; vOe;J mtDf;Ff; nfhlhtpl;lhYk;> jd;dplj;jpy; mtd; tUe;jpf; Nfl;fpwjpdpkpj;jkhtJ vOe;jpUe;J> mtDf;Fj; Njitahdijf; nfhLg;ghd; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.

ahtUf;Fk; Njitfs; cs;sd. vy;yh NjitfisAk; G+Hj;jpnra;aNt Njtd; tpUk;GfpwhH. mNef Njitfisj; jkJ gps;isfs; %yk; G+Hj;jp nra;fpwhH. ,e;j ctikapy; xUtd; Njit re;jpf;fg;gLtijf; fhz;fpNwhk;. mtd; Njit re;jpf;fg;gLk;tiu mtd; Nfl;lhd;.

ehKk; Njitfs; re;jpf;fg;gl njhlHgha; Njtrpj;jg;gb (1.Nahthd; 5:14) Njtdplk; Nfl;Nghk;. tpz;zg;gj;ij epWj;jptplf;$lhJ. mg;nghOJ gyd; fpilf;Fk;. gjpy; fpilf;Fk;. Mdhy; gjpy; ehk; vjpHghHj;jKiwapy; ,y;yhjpUf;fyhk;. Mdhy; Njt rpj;jj;jpw;fpira fpilf;Fk; vd;gjpy; Iakpy;iy.

1. Njitiaf; fhZjy;: trdk; 11:5-6

(m) ,g;Nghija Njit: trdk; 5 - Mfhuk;> Njtd; ek; Njitfisg; G+Hj;jpnra;a MtYs;stuhapUf;fpwhH - gpyp.4:19.

(M) mj;jpahtrpaj; Njit: trdk; 6 - me;j ez;gd; vd;dplk; xd;Wkpy;iy vd;fpwhd;. fpwp];jtHfshfpa ehk; kw;wtHfspd; Njitia czuNtz;Lk;. G+Hj;jp nra;a Kd; tuNtz;Lk;.

gpwHNjitapy; cjtp nra;tnjg;gb?

(1) md;G fhl;Ljy;- Nahthd; 3:17. md;gpd; Fzk; nfhLf;Fk; Fzk;.

(2) md;igg; gfpHe;J nfhs;Sjy;: Y}f;fh6:38. kw;wtHfSf;F ehk; nfhLf;Fk; NghJ Njtd; ekf;Fj; jUfpwhH.

(3) Mtpf;Fhpa md;G: ePjp 25:21. vjphpiaAk; Ngh\pf;Fk; md;G mtrpak;.

(4) mHg;gzpf;Fk; md;G: Y}f;fh 10:34. ey;y rkhhpad; Nghd;W gpwUf;F cjt Ntz;Lk;.

ek;ikr; Rw;WpAs;stHfs; NjitAs;stHfshfNt ,Uf;fpwhHfs;. mtHfs; ekJ cjtpia ehLfpwhHfs;. ePq;fs; mtHfSf;F cjtp nra;a Kd;tUfpwPHfsh?

2. RaeyKk; NjitAk;: trdk; 7

tPl;bypUe;j rpNefpjDf;F cjtpnra;a Kjypy; kdkpy;iy.

(m) Raey vz;zk;: ey;y rkhhpad; ctikapy; MrhhpaDf;Fk;> NytpaDf;Fk; cjtpaspj;jpl Kjyplk; ,y;iy. mJNt fhuzk; - kj; 6:33. mtHfs; mtDf;F cjtpdhy; rkak; tPzhFk; vd;W vz;zpdH.

(M) Raey Nehf;fk;: Y}f;fh 12:16-20. nry;te;jdhd tptrhap RaeyKilatdhaUe;jhd;. gpwiug;gw;wp vz;ztpy;iy. mtidj; Njtd; Kl;lhs; vd;W mioj;jhH.

gps;isfNshL gLj;jpUe;jtd; jd;idg;gw;wpNa vz;zpdhd;. gpwiug;gw;wp vz;ztpy;iy.

(,) Raey ghrk;: kj;.22:37 - ,utpy; vOk;gpr; nry;tJ gps;isfisg; ghjpf;Fk; vd;w Raey ghrk; mtdpy; ,Ue;jJ.

Njtid Nerpg;NghH mt;tpjkhapUg;gjpy;iy. kj;.22:39

3. Njitapy; cjTjy;: trdk; 8

njhlHe;J Nfl;ljpdhy; Njitiar; re;jpf;f vOk;gpdhd;.

(m) jpdrup n[gk;: jpdKk; n[gj;jpy; Nfl;fNtz;Lk;. jhtPJ jpdKk; %d;W Kiw n[gpj;jhd;. ahf;.5:16. rq; 55:17. jpdrup n[gj;jpd; %yk; ed;ik ngwyhk;.

(M) jplkhd n[gk;: ahf;.5:17-18. mtd; jpUk;gTk; Ntz;bdhd;. Ntz;baijg; ngw;Wf;nfhs;shJ jpUk;gpr;nry;ytpy;iy.

(,) jpUr;rpj;jj;jpw;fpire;j n[gk;: NjtthHj;ijapd;gb Nfl;lhy; ngw;Wf;nfhs;Stjpy; Iakpy;iy. Nahthd; 15:17> rq; 37:4-5.

fpwp];jtHfs; gpwuJ Njitfisj; fz;L nfhz;lhy; kl;Lk;NghjhJ. Njitfspy; cjtNtz;Lk;. fHj;jiu Nerpg;NghH epr;rakha; cjTtH.

njhlHe;J Nfl;lhd; mtd; ngw;Wf;nfhz;lhd;. ehKk; mthplk; njhlHe;JNfl;lhy; ngw;Wf;nfhs;Nthk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book