16. பூட்டப்பட்ட கதவு

16. G+l;lg;gl;l fjT

Y}f;fh 13:24-30

,Lf;fkhd thry;topaha; cl;gpuNtrpf;fg; gpuahrg;gLq;fs;> mNefh; cl;gpuNtrpf;f tifNjbdhYk; mth;fshNy $lhkw;NghFk; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. tPl;nl[khd; vOe;J> fjitg; g+l;bdgpd;G> ePq;fs; ntspNa epd;W: Mz;ltNu> Mz;ltNu> vq;fSf;Fj; jpwf;fNtz;Lnkd;W nrhy;ypf; fjitj; jl;Lk;NghJ> mth; gpujpAj;jukhf: ePq;fs; vt;tplj;jhNuh> cq;fis mwpNad; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;Ythh;. mg;nghOJ ePq;fs;: ck;Kila rKfj;jpy; Ngh[dghdk;gz;zpNdhNk> ePh; vq;fs; tPjpfspy; Nghjfk;gz;zpdPNu vd;W nrhy;YtPh;fs;. MdhYk; mth;: ePq;fs; vt;tplj;jhNuh> cq;fis mwpNad;> mf;fpukf;fhuuhfpa ePq;fnsy;yhUk; vd;idtpl;L mfd;WNghq;fs; vd;W nrhy;Ythh; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. ePq;fs; MgpufhikAk; <rhf;ifAk; ahf;NfhigAk; rfy jPh;f;fjhprpfisAk; NjtDila uh[;aj;jpypUf;fpwth;fshfTk;> cq;fisNah Gwk;Ng js;sg;gl;lth;fshfTk; fhZk;NghJ cq;fSf;F mOifAk; gw;fbg;Gk; mq;Nf cz;lhapUf;Fk;. fpof;fpYk; Nkw;fpYk; tlf;fpYk; njw;fpYk; ,Ue;J [dq;fs; te;J> NjtDila uh[;aj;jpy; ge;jpapUg;ghh;fs;. mg;nghOJ Ke;jpNdhh; gpe;jpNdhuhthh;fs;> gpe;jpNdhh; Ke;jpNdhuhthh;fs; vd;whh;.

ekf;Ff; fpilf;Fk; jUzq;fis tOfpg;Nghf tplf;$lhJ vd;W ,e;j ctik typAWj;JfpwJ. xU ehspy; fjT milf;fg;gLk; vd;W ,NaR vr;rhpf;fpwhH.

Nehthtpd; fhyj;jpy; (Mjp 6:3) jUzk; nfhLf;fg;gl;lJ. Mdhy; mtHfs; mjidg; Gwf;fzpj;jdH.

,g;nghONj ,ul;rz;aehs; - 2.nfhhp.6:2 ehisaj;jpdk; ,e;ehs; Nghd;W ,Uf;Fk; vd;W nrhy;yKbahJ - ePjp.27:1.

fHj;jiuf; fz;lilaj;jf;f rkaj;jpy; mtiuj;NjLq;fs; - Vrh.55:6.

,e;j re;jHg;gNk filrp re;jHg;gkhapUf;fyhk;.

1. top: trdk; 13:24 - kj; 7:13-14 trdj;ijf; fUj;jha;g; gbAq;fs;.

(m) thf;Fj;jj;jk;: Nahthd; 14:1-3. Njtd; ekf;fhf XH ,lj;ij Maj;jk; gz;Ztjhf thf;fspj;Js;shH - Nahthd; 3:16. ehk; mope;J Nghfhky; epj;jpa [Ptidg; ngWk;gbf;F topia Maj;jg;gLj;jpAs;shH.

(M) xNutop: Nahthd;14:6 - ,NaRNt top. NtW nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpw topfSk; cz;L. mtw;wpd; KbNth kuzk; - ePjp.14:12> mg;.4:12.

(,) [dq;fs;: [PtGj;jfj;jpy; ngaH vOjg;glhjtHfs; mf;fpdpf; flypy; js;sg;gl;LthHfs; - ntsp 20:15.

ehk; kWgbAk; gpwf;Fk;NghJ [PtGj;jfj;jpy; ekJ ngaHfs; vOjg;gLfpd;wd - Nahthd; 3:1

2. jtW: trdk; 13:25-26

[dq;fs; khHf;fg;gw;WilatHfs;> Mdhy; ePjpapd; Nky; gw;WilatHfsy;y. ,J ngUk; jtW. kjk; kdpjDila top. ePjp NjtDila top.

(m) tpRthrkpy;yhj rlq;Ffs;: fHj;jhNt> fHj;jhNt vd;W nrhy;Ytjhy; gadpy;iy. tPz; rlq;Ffshy; gadpy;iy. tpRthrkpy;yhJ fpwp];jtdhapUg;gjpy; ahnjhU gaDkpy;iy. mtd; NjtDila gps;isahapUf;f KbahJ. vNgrp.2:8-9.

(M) Neubj; njhlHG mtrpak;: NjtNdhL Neubj;njhlHG mtrpak;. VuhskhNdhH cjl;lstpy; Muhjid nra;fpd;wdH. gTiyg;Nghy; fHj;jNuhL Neubj;njhlHG nfhs;sNtz;Lk; - khw;F 7:6> Y}f;fh 6:46> 2.jPNkh.1:12.

(,) ePjpapy;yhj kjk;: jPj;J 1:16. mtHfSila fphpiafs; mtHfs; NjtdJ gps;isfs; my;y vd;gij mwptpf;fpwJ.

Mdhy; xUtd; kWgbAk; gpwe;jhy; mtd; Gjpa rpU\;bahapUf;fpwhd; - 2.nfhhp.5:17.

3. mOif: trdk; 13:27-28

(m) NjtdplkpUe;J gphpf;fg;gLjy;: trdk; 27

(1) ePjpAs;stHfsplkpUe;J mePjpAs;stHfs; gphpf;fg;gLjy; - kj;.13:49

(2) nrk;kwpahLfspypUe;J nts;shLfs; gphpf;fg;gLjy; - kj;.25:32

(3) ghpRj;jthd;fsplkpUe;J ghtpfs; gphpf;fg;gLjy; - Y}f;fh17:34

(M) Jf;fk;: trdk; 28

MgpufhikAk;> <rhf;ifAk;> ahf;NghigAk;> rfy jPHf;fjhprpiaAk; NjtDila ,uh[;aj;jpypUf;fpwtHfshfTk; fhZk;NghJ Jf;fKk; mOifAk; cz;lhFk;.

(1) eufk; Njtid kwf;fpwtHfspd; gq;F. rq;.9:17> jhdp.12:2> kj;.25:41.

(2) eufj;jpd; chpikahsHfs; - ntsp 21:8I fUj;Jld; gbAq;fs;.

(3) eufj;jpypUe;J kPl;G – 2.NgJU 3:9> NuhkH 6:23.

guNyhf thry; ,g;NghJ jpwe;jpUf;fpwJ. ehis mJ G+l;lg;glyhk;. gpd;dH jpwf;fg;gl khl;lhJ. cq;fs; ,Ujaj;ijf; fbdg;gLj;jhJ jug;gl;l jUzj;jpy; thry; topaha;g; gpuNtrpAq;fs;. ,y;iyNay; mopT epr;rak; - ePjp.29:1

fpwp];Jit ,d;Nw Vw;Wf;nfhs;Sq;fs;. mtNu top. mtH cq;fis ePjpapd; ghijapy; elj;JthH. mtH ePjpguH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book