18. அநீதியுள்ள உக்கிராணக்காரன்

18. mePjpAs;s cf;fpuhzf;fhud;

Y}f;fh 16:1-13

gpd;Dk; mth; jk;Kila rP\h;fis Nehf;fp: IRthpathdhfpa xU kD\Df;F xU cf;fpuhzf;fhud; ,Ue;jhd;> mtd; jd; v[khDila M];jpfis mopj;Jg;NghLfpwjhf v[khDf;F mwptpf;fg;gl;lJ. mg;nghOJ v[khd; mtid tutioj;J: cd;idf;Fwpj;J ehd; ,g;gbf; Nfs;tpg;gLfpwnjd;d? cd; cf;fpuhzf; fzf;if nahg;Gtp> ,dp eP cf;fpuhzf;fhudhapUf;ff;$lhJ vd;whd;. mg;nghOJ cf;fpuhzf;fhud;: ehd; vd;d nra;Ntd;> vd; v[khd; cf;fpuhz tprhhpg;gpypUe;J vd;idj; js;spg;NghLfpwhNd> nfhj;Jfpwjw;F vdf;Fg; ngydpy;iy> ,uf;fTk; ntl;fg;gLfpNwd;. cf;fpuhz tprhhpg;igtpl;L ehd; js;sg;gLk;NghJ> vd;idj; jq;fs; tPLfspy; Vw;Wf;nfhs;thh; cz;lhFk;gb nra;aNtz;baJ ,d;dnjd;W vdf;Fj; njhpate;jJ> vd;W jdf;Fs;Ns nrhy;ypf;nfhz;L> jd; v[khdplj;jpy; fld;gl;lth;fis xt;nthUtdhf tutioj;J: KjyhtJ te;jtid Nehf;fp: eP vd; v[khdplj;jpy; gl;l fld; vt;tsT vd;whd;. mtd;: E}WFlk; vz;nza; vd;whd;. mg;nghOJ cf;fpuhzf;fhud; mtid Nehf;fp: eP cd; rPl;il thq;fp> cl;fhh;e;J> Ik;gJ vd;W rPf;fpukha; vOJ vd;whd;. gpd;G mtd; NtnwhUtid Nehf;fp: eP gl;l fld; vt;tsT vd;whd;. mtd;: E}W fyk; NfhJik vd;whd;. mg;nghOJ mtd;: eP cd; rPl;il thq;fp> vz;gJ vd;W vOJ vd;whd;. mePjpAs;s cf;fpuhzf;fhud; Gj;jpaha;r; nra;jhd; vd;W v[khd; fz;L> mtid nkr;rpf;nfhz;lhd;. ,t;tpjkha; xspapd; gps;isfisg;ghh;f;fpYk; ,e;jg; gpugQ;rj;jpd; gps;isfs; jq;fs; re;jjpapy; mjpf Gj;jpkhd;fshapUf;fpwhh;fs;. ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;> ePq;fs; khSk;NghJ cq;fis epj;jpakhd tPLfspNy Vw;Wf;nfhs;thUz;lhFk;gb> mePjpahd cyfg;nghUshy; cq;fSf;Fr; rpNefpjihr; rk;ghjpAq;fs;. nfhQ;rj;jpNy cz;ikAs;std; mNefj;jpYk; cz;ikAs;stdhapUf;fpwhd;. nfhQ;rj;jpNy mePjpAs;std; mNefj;jpYk; mePjpAs;stdhapUf;fpwhd;. mePjpahd cyfg;nghUisg;gw;wp ePq;fs; cz;ikahapuhtpl;lhy;> ahh; cq;fis ek;gp cq;fsplj;jpy; nka;ahd nghUis xg;Gtpg;ghh;fs;? NtnwhUtDila fhhpaj;jpy; ePq;fs; cz;ikAs;sth;fshapuhtpl;lhy;> cq;fSf;F ahnjhd;iwr; nrhe;jkhff; nfhLg;gth; ahh;? ve;j Copaf;fhuDk; ,uz;L v[khd;fSf;F CopaQ;nra;af;$lhJ> xUtidg; gifj;J kw;wtidr; rpNefpg;ghd;> my;yJ xUtidg; gw;wpf;nfhz;L kw;wtid mrl;ilgz;Zthd;. NjtDf;Fk; cyfg;nghUSf;Fk; CopaQ;nra;a cq;fshNy $lhJ vd;whh;.

kdpjd; jdf;Fs;stw;wpy; jpUg;jpailfpwjpy;iy. mtd; NkYk; NkYk; nry;tj;ijr; NrHf;fNt tpUk;Gfpwhd;. mJ Nguhirahfp tpLfpwJ. gz Mir vy;yh jPikf;Fk; NtuhapUf;fpwJ - 1.jPNkh.6:10

1. M];jpia mopj;jy; fz;bf;fgl;lJ: trdk; 16:1-3

(m) mePjpAs;s cf;fpuhzf;fhud;: trdk; 1 - cf;fpuhzf;fhud; ftiyaPdkhapUe;jhd;.

NjtDila gps;isfshfpa ehk; ftiyaPdkhapUf;fpNwhkh? ek;kplk; nfhLf;fg;gl;Ls;s vy;yhtw;wpw;Fk; ehk; fzf;F xg;Gtpf;f Ntz;Lnkd;gij kwj;jyhfhJ.

(1) rkak;: rq;.90:12 - rkaj;ij Qhdkha; nryT nra;a Ntz;Lk;.

(2) jhye;Jfs;: gpu.9:10 - jug;gl;Ls;s jhye;ijg; gad;gLj;j Ntz;Lk;.

(3) jrkghfk;: ky;.3:8-10 – jrk ghfj;ij tQ;rpf;fyhfhJ.

(4) Mtpapd; fdp: fyh.5:22-23 - jpdKk; Mtpapd; fdpfisf; nfhLf;fNtz;Lk;.

(M) ek;gj;jf;f cf;fpuhzf;fhud;: trdk; 2-3 - v[khd; jpUk;g tUthd; vd;W vjpHghHf;ftpy;iy. fpwp];J vjpHghuhj Ntisapy; jpUk;gtUthH. ,jidf; fUj;jpw; nfhs;shJ ftiyaPdkhapUe;jhy; me;j cf;fpuhzf;fhuidg; NghyhNthk;.

v[khd; cf;fpuhzf;fhuid ek;gKbatpy;iy. fpwp];J tUk;NghJ ek; epiyik ,JjhNd? rpe;jpg;Nghk; - kj;.24:44.

(1) kuzk; epr;rak;: vgp.9:27

(2) fpwp];Jtpd; tUif epr;rak;: Nahthd; 14:1-3

(3) epahaj;jPHg;G epr;rak;: ntsp 20:11-15

2. Kd;NahridAs;std;: trdk; 16:4-8

(m) jd; v[khdplk; fld;gl;ltHfis tutioj;J xt;nthUtUila flidAk; FiwT nra;J vOjpdhd;. jd; v[khdpd; gzj;jhy; kw;wtHfspd; flidj; jPHj;jhd;. NjtDila gzj;ij ehk; ekJ Raeyfhhpaq;fSf;fhf cgNahfpf;ff;$lhJ. gpwUf;fhf nryT nra;jy; Ntz;Lk;.

(M) rpwe;j Kd;Nahrid: trdk; 8-9 - fHj;jhpd; gzj;ij mtuJ ,uh[;aj;ijg; gug;Gtjw;fhf cgNahfpf;f Ntz;Lk;.

mePjpAs;s cf;fpuhzf;fhud; Gj;jpaha;r; nra;jhd;. mePjpahd nghUshy; rpNefpjiur; rk;ghjpj;Jf;nfhz;lhd;.

,e;j cyfk; NjtDilaJ. mij ekf;Fj; je;Js;shH. ,q;Fs;s nghUshy; gpwUf;F cjtp nra;Nthk;.

3. cz;ikaha; cioj;jy; Njit: trdk; 16:10-13

(m) Nritapy; cz;ik: trdk; 10 - nfhQ;rj;jpy; cz;ikahapUj;jy;. cz;ikahapUf;f Ntz;baJ mtrpak; - ntsp 2:10> kj;.24:13.

(M) fhzpf;if nfhLg;gjpy; cz;ik: trdk; 12-13 - Njtd; jrkghfj;ij vjpHghHf;fpwhH. 15 rjtPjk; thpnfhLf;fpNwhNk. 10 rjtPjk; Mz;ltUf;Ff; nfhLf;fj; jaq;Ftjh?

(,) Copak; nra;tjpy; cz;ik: trdk; 13 - ve;j Copaf;fhuDk; ,uz;L v[khDf;F Copak; nra;af; $lhJ. kj;.6:33> ePjp3:5-6.

XH v[khDf;Fj;jhd; cz;ikahf Copak; nra;aKbAk;. ,uz;L v[khDf;F cz;ikaha; Copak; nra;aKbahJ.

fpwp];Jtpd; Nghjidfs; midtUf;Fk; njhptjpy;iy. mJNghd;Nw fpwp];Jitg; Nghjpg;gtHfSk; cs;sdH. fpwp];Jit Nehf;fpg;ghUq;fs;. mg;nghOJ cyfg; nghUis xU nghUl;lhf vz;zkhl;BHfs;. mjdhy; ed;ikahd fhhpaq;fis cyfg;nghUshy; nra;J epiwNtw;Wq;fs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book