19. திராட்சத் தோட்டக்காரன்

19. jpuhl;rj; Njhl;lf;fhud;

kj;NjA 21:33-46

NtnwhU ctikiaf; NfSq;fs;: tPl;nl[khdhfpa xU kD\d; ,Ue;jhd;> mtd; xU jpuhl;rj;Njhl;lj;ij cz;lhf;fp> mijr; Rw;wpYk; Ntypailj;J> mjpy; xU Miyia ehl;b> NfhGuj;ijAk; fl;b> Njhl;lf;fhuUf;F mijf; Fj;jifahftpl;L> GwNjrj;Jf;Fg; NghapUe;jhd;. fdpfhyk; rkPgpj;jNghJ> mjpd; fdpfif thq;fpf;nfhz;LtUk;gb jd; Copaf;fhuihj; Njhl;lf;fhuhplj;jpy; mDg;gpdhd;. Njhl;lf;fhuh; me;j Copaf;fhuihg;gpbj;J> xUtid mbj;J> xUtidf; nfhiynra;J> xUtidf; fy;nywpe;J nfhd;whh;fs;. gpd;Dk; mtd; Ke;jpdth;fspYk; mjpfkhd NtNw Copaf;fhuih mDg;gpdhd;> mth;fisAk; mg;gbNa nra;jhh;fs;. filrpapNy mtd;: vd; FkhuDf;F mQ;Rthh;fs; vd;W nrhy;yp> jd; Fkhuid mth;fsplj;jpy; mDg;gpdhd;. Njhl;lf;fhuh; Fkhuidf; fz;lNghJ: ,td; Rje;juthsp> ,tidf; nfhd;W> ,td; Rje;juj;ijf; fl;bf;nfhs;Nthk; thUq;fs; vd;W xUtNuhnlhUth; nrhy;ypf;nfhz;L> mtidg; gpbj;Jj; jpuhl;rj;Njhl;lj;jpw;Fg; Gwk;Ng js;spf; nfhiynra;jhh;fs;. mg;gbapUf;f> jpuhl;rj;Njhl;lj;jpd; v[khd; tUk;NghJ> me;jj; Njhl;lf;fhuih vd;d nra;thd; vd;W Nfl;lhh;. mjw;F mth;fs;: me;jf; nfhbaihf; nfhLikaha; mopj;J> Vw;wfhyq;fspy; jdf;Ff; fdpfisf; nfhLf;fj;jf;f NtNw Njhl;lf;fhuhplj;jpy; jpuhl;rj;Njhl;lj;ijf; Fj;jifahff; nfhLg;ghd; vd;whh;fs;. ,NaR mth;fis Nehf;fp: tPL fl;Lfpwth;fs; Mfhnjd;W js;spdfy;Ny %iyf;Fj; jiyf;fy;yhapw;W> mJ fh;j;juhNy Mapw;W> mJ ek;Kila fz;fSf;F Mr;rhpakhapUf;fpwJ vd;W ePq;fs; Ntjj;jpy; xUf;fhYk; thrpf;ftpy;iyah? Mifahy;> NjtDila uh[;ak; cq;fsplj;jpypUe;J ePf;fg;gl;L> mjw;Nfw;w fdpfisj; jUfpw [dq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;. ,e;jf; fy;ypd;Nky; tpOfpwtd; nehWq;fpg;Nghthd;> ,J vtd;Nky; tpONkh mtid eRf;fpg;NghLk; vd;W ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;. gpujhd MrhhpaUk; ghpNraUk; mtUila ctikfisf; Nfl;L> jq;fisf;Fwpj;Jr; nrhy;Yfpwhh; vd;W mwpe;J> mtiug; gpbf;f tifNjbdhh;fs;> MfpYk; [dq;fs; mtiuj; jPh;f;fjhprpnad;W vz;zpdgbapdhy; mth;fSf;Fg; gae;jpUe;jhh;fs;.

,e;j ctik fpwp];Jitg; Gwf;fzpg;gij vLj;Jiuf;fpwJ. jpuhl;rj;Njhl;lf;fhud; Copaf;fhuiug; Gwf;fzpj;jhd;. ,Wjpapy; v[khdpd; FkhuidAk; Njhl;lj;jpw;Fg; Gwk;Ng js;sp nfhiy nra;jhd;.

,NjNghy; NjtFkhuDk; mtuJ Copaf;fhuHfSk; Gwf;fzpf;fg;gLfpd;wdH.

1. ctik: trdk; 21:33-41

(m) ctik: trdk; 33 - tPl;nl[khdhfpa kD\d; xU jpuhl;rj;Njhl;lj;ij cz;lhf;fp> mijr; Rw;wpYk; Ntypailj;J> mjpy; XH Miyia ehl;b> NfhGuj;ijAk; fl;b mijf; Fj;jifahf tpl;Lr; nrd;whd;.

(M) fdpfhyk;: trdk; 34 - fdpfhyk; te;jJk; fdpfis thq;fptUk;gb jd; Copaf;fhuiu mDg;gpdhd;.

(,) jPiknra;jy;: trdk; 35-39 - XH Copaf;fhuid mbj;jdH. XUtidf; nfhd;wdH. xUtidf; fy;nywpe;J nfhd;wdH. filrpapy; v[khd; jd; Fkhuid mDg;gpdhd;. mtidAk; nfhd;wdH.

(<) jpl;lk;: trdk; 40-41 - jpuhl;rj; Njhl;lj;jpd; v[khd; te;J nfhbaiuf; nfhLikaha; mopj;J NtNw Njhl;lf;fhuhplj;jpy; jpuhl;rj;Njhl;lj;ijf; Fj;jifahff; nfhLg;ghd;. ,JNt mtdJ jpl;lk;.

2. ,ul;rfH: trdk; 21:42-44

fpwp];Jitg; gzpe;J Vw;Wf;nfhs;fpwtHfs; ,ul;rpg;ig milthHfs;. gpyp.2:10-11. ,y;iyNay; mtHfs; ,ul;rpg;ig ,oe;J NghthHfs;.

3. ctik jq;fisf; Fwpg;gjhf vz;Zjy;: trdk; 21:45-46

(m) cUtf;Fj;Jk; gl;lak;: gpujhd MrhhpaUk;> ghpNraUk; mtUila ctikfisf;Nfl;L jq;fisf; Fwpj;J nrhy;YfpwhH vd mwpe;jdH.

NjtDila thHj;ijahdJ [PtDk; ty;yikAk; cs;sjhAk;> ,UGwKk; fUf;Fs;s ve;jg; gl;laj;jpYk; fUf;fhdjhAk;> Mj;JkhitAk; MtpiaAk; fZf;fisAk; CidAk; gphpf;fj; jf;fjhf cUtf;Fj;JfpwjhAk; ,Uf;fpwJ. vgp 4:12> Nuhk 1:16> vNgrp. 6:17.

(M) jpl;lkpLjy;: trdk; 46 - mtiug;gpbj;J mopj;Jtplj; jpl;lkpl;lhHfs;. Mdhy; [dq;fSf;Fg; gae;jpUe;jhHfs;.

fpwp];Jitr; nrhe;j [dq;fs; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. Mdhy; mtH mtUila ehkj;jpd;Nky; tpRthrKs;stHfsha; mtiu Vw;Wf;nfhz;ltHfs; vj;jid NgHfNsh mj;jid NgHfSk; NjtDila gps;isfshFk;gb mtHfSf;F mjpfhuk; nfhLj;jhH> Nahthd; 1:12. mtiu tpRthrpf;fpwtDf;F epj;jpa [Ptd; cz;L. mtd; Mf;fpidf;Fs;shfj; jPHf;fg;glhd;- Nahthd; 5:24.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book