20. மதிகேடனான ஐசுவரியவான்

20. kjpNfldhd IRthpathd;

Y}f;fh 12:15-21

gpd;G mth; mth;fis Nehf;fp: nghUshiriaf;Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUq;fs;> Vnddpy; xUtDf;F vt;tsT jpushd M];jp ,Ue;jhYk; mJ mtDf;F [Ptd; my;y vd;whh;. my;yhkYk;> xU ctikia mth;fSf;Fr; nrhd;dhh;: IRthpaKs;s xUtDila epyk; ed;wha; tpise;jJ. mg;nghOJ mtd;: ehd; vd;d nra;Ntd;? vd; jhdpaq;fisr; Nrh;j;J itf;fpwjw;F ,lkpy;iyNa> ehd; xd;W nra;Ntd;> vd; fsQ;rpaq;fis ,bj;J> nghpjhff; fl;b> vdf;F tpise;j jhdpaj;ijak; vd; nghUs;fisAk; mq;Nf Nrh;j;Jitj;J> gpd;G: Mj;JkhNt> cdf;fhf mNef tU\q;fSf;F mNefk; nghUs;fs; Nrh;j;Jitf;fg;gl;bUf;fpwJ> eP ,isg;ghwp> Grpj;Jf; Fbj;J> g+hpg;ghapU vd;W vd; Mj;JkhNthNl nrhy;YNtd; vd;W jdf;Fs;Ns rpe;jpj;Jr; nrhy;ypf;nfhz;lhd;. NjtNdh mtid Nehf;fp: kjpNflNd> cd; Mj;Jkh cd;dplj;jpypUe;J ,e;j ,uhj;jphpapNy vLj;Jf; nfhs;sg;gLk;> mg;nghOJ eP Nrfhpj;jitfs; ahUilajhFk; vd;whh;. Njtdplj;jpy; IRthpathdhapuhky;> jdf;fhfNt nghf;fp\q;fisr; Nrh;j;Jitf;fpwtd; ,g;gbNa ,Uf;fpwhd; vd;whh;.

XUtdJ nrhj;ij mbg;gilahf itj;J mtdJ ntw;wpiaf; fzf;fpLNthH mNefUz;L. Mdhy; Njtd; ehk; guNyhfj;jpy; NrHj;J itj;Js;s nghf;fp\j;jpd; mbg;gilapy; ekJ ntw;wpiaf; fzf;fpLfpwhH> kj; 6:19-21. G+Nyhf nry;tk; fle;J nrd;WtpLk;. GuNyhf nry;tNkh epiyj;J ,Uf;Fk;.

1. epiyaw;w nry;tk;: trdk; 12:15

(m) vr;rhpg;G: trdk; 15 - nghUshiriaf; Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUq;fs;. ,r;rpahjpUg;ghahf vd;gJ gj;J fw;fidfspy; xd;W vd;gij kwthjPHfs;. ahj;.20:17.

(M) jtW: trdk; 15 - xUtDila nrhj;ij itj;J mtid vilNghLtJ jtW. Vnddpy;> ,e;j cyfpy; ehk; nfhz;Lte;jJ xd;Wkpy;iy. nfhz;LNghtJk; xd;Wkpy;iy. 1.jPNkh 6:7> ntsp 3:17> ,t;trdq;fisg; gbAq;fs;.

2. kjpNfL: trdk; 12:16-19

(m) nropg;G: trdk; 16 - mtdJ epyk; ed;wha; tpise;jJ. mtdJ Kd;Nahridf;fhf mtidg; Nghw;w Ntz;baJz;L. fpwp];jtHfSf;F Kd;Nahrid mtrpaNk. Mdhy; ,tdJ Kd;Nahrid NghypUf;ff;$lhJ. Gpu.9:10> Nuhk12:11.

(M) fyf;fkiljy;: trdk; 17 - jdJ jhdpaq;fisr; NrHj;J itf;f ,lkpy;iyNa vd;W fyq;fpdhd;. jdJ jhdpaq;fisg; gpwUf;Fk; nfhLj;J cjt Ntz;Lk; vd;w vz;zk; mtDf;F rpwpNjDk; ,y;iy. RaeyNk NkNyhq;fp epd;wJ. 1.Nahthd; 3:17.

(,) Raeyk;: trdk; 18 - fsQ;rpaq;fis ,bj;Jg; nghpjhff; fl;lj; jpl;lkpl;lhd;. jdJ nropg;gpy; NjtdJ rpj;jk; vd;d vd;gij mtd; mwpe;jpl Mrpf;ftpy;iy. ahf;.4:15.

(<) jpUg;jp: trdk; 19 - mjpf tpisr;ryhy; jpUg;jpaile;jhd;. re;Njh\khapUf;f tpUk;gpdhd;. mtd; cyfj;ij Mjhak; nra;jhd;. jdJ Mj;Jkhtpd; mopitf; fhzhjpUe;jhd;. khw;.8:36.

3. ,Wjp gyd;fs;: trdk; 12:20-21

(m) kuzk;: trdk; 20 - Njtd; mtid kjpNflNd vd;W mioj;jhH.

jd; ,Ujaj;ij ek;Gfpwtd; %ld; - ePjp.28:26

%lH ghtj;ijf; Fwpj;Jg; ghpahrk; gz;ZfpwhHfs; - ePjp.14:9

mtd; kuzk; NehpLk; vd;gij epidf;fNt ,y;iy. kuzj;ijr; re;jpf;f mtd; Maj;jkhfTkpy;iy. kuzk; vt;NtisapYk;tuyhk; vd;gij mwpe;J nfhs;s mtdhy; Kbatpy;iy - ePjp.27:1.

(M) Nkhrk; NghFjy;: trdk; 21 - Njtdplj;jpy; IRthpathdhapuhky; jdf;fhfNt nghf;fp\q;fisr; NrHj;J itf;fpwtd; Nkhrk; Nghfpwhd;. cyfnry;tk; guNyhfj;jpy; tPl;ilr; rk;ghjpf;fhJ.

gzMir NjtDf;Fk; kdpjDf;FkpilNa epd;W njhlHigj; Jz;bf;fpwJ. xU kdpjdpd; tPl;ilg;gw;wpa> Ntiyiag;gw;wpa> fhiug;gw;wpa> gzj;ijg;gw;wpa Mir NjtdplkpUe;J mtidg; gphpj;J tpLfpwJ. kj;.6:25-34.

nra;aNtz;banjd;d? KjyhtJ NjtDila ,uh[;aj;ijAk; mtUila ePjpiaAk; NjLq;fs;> mg;nghOJ ,itfnsy;yhk; cq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk; - kj;.6:33.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book