22. விவேகமுள்ள ஊழியக்காரனும் தண்டனை அனுபவிக்கிற ஊழியக்காரனும்

22. tpNtfKs;s Copaf;fhuDk; jz;lid mDgtpf;fpw Copaf;fhuDk;

kj;NjA 24:42-51

cq;fs; Mz;lth; ,d;d ehopifapNy tUthnud;W ePq;fs; mwpahjpUf;fpwgbapdhy; tpopj;jpUq;fs;. jpUld; ,d;d [hkj;jpy; tUthndd;W tPl;nl[khd; mwpe;jpUe;jhy;> mtd; tpopj;jpUe;J> jd; tPl;ilf; fd;dkplnthl;lhndd;W mwptPh;fs;. ePq;fs; epidahj ehopifapNy kD\Fkhud; tUthh;> Mjyhy;> ePq;fSk; Maj;jkhapUq;fs;. Vw;wNtisapNy jd; Ntiyf;fhuUf;Fg; Ngh[dq;nfhLj;J mth;fis tprhhpf;Fk;gb v[khd; itj;j cz;dkAk; tpNtfKKs;s Copaf;fhud; ahtd;? v[khd; tUk;NghJ mg;gbr; nra;fpwtdhff; fhzg;gLfpw Copaf;fhuNd ghf;fpathd;. jd; M];jpfs; vy;yhtw;wpd;NkYk; mtid tprhuizf;fhudhf itg;ghndd;W nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. me;j Copaf;fhuNdh nghy;yhjtdhapUe;J: vd; Mz;ltd; tu ehs; nry;Yk; vd;W jd; cs;sj;jpNy nrhy;ypf;nfhz;L> jd; cld;Ntiyf;fhuih mbf;fj; njhlq;fp> ntwpaNuhNl Grpf;fTk; Fbf;fTk; jiyg;gl;lhy;> me;j Copaf;fhud; epidahj ehspYk;> mwpahj ehopifapYk;> mtDila v[khd; te;J> mtidf; fbdkha;j; jz;bj;J> khaf;fhuNuhNl mtDf;Fg; gq;if epakpg;ghd;> mq;Nf mOifAk; gw;fbg;Gk; cz;lhapUf;Fk;.

,e;j ctikapy; fpwp];Jtpd; tUifiag;gw;wpr; nrhy;yg;gl;Ls;sJ. mtH jhk; nrhd;dgbNa jpUk;gtUthH. Nahthd; 14:1-3. Gjpa Vw;ghl;by; 300f;F mjpfkhd jlitfs; fpwp];Jtpd; ,uz;lhk; tUif Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. vOgJ jlitfs; kd];jhgj;ijg;gw;wpAk;> gj;njhd;gJ jlitfs; Qhd];ehdj;ijg;gw;wpAk;> MW jlitfs; jpUtpUe;ijg;gw;wpAk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. Mdhy; Gjpa Vw;ghl;by; 25 trdq;fSf;F xUKiw mtuJ kWtUif $wg;gl;Ls;sJ. kj;NjA 25Mk; mjpfhuj;jpy; nrhy;yg;gl;Ls;s jPHf;fjhprdq;fs; epiwNtwpf;nfhz;bUf;fpd;wd.

1. mtuJ tUiff;F Maj;jk;: trdk; 24:42-44

(m) tpopj;jpUj;jy;: trdk; 42 - fpwp];jtHfshfpa ehk; kw;wtHfisg;Nghd;W Mtpf;Fhpa ,Uspy; ,y;iy. vdNt ehk; tpopg;ghapUf;f Ntz;Lk; - 1.njr.5:6.

(M) vjpHj;J epw;wy;: trdk; 43 - jpUld; ,d;d [hkj;jpy; tUthndd;W mwpe;jpUe;jhy; tPl;nl[khd; jd; tPl;il fd;dkplnthl;lhd;. mJNghy; ehKk; rhj;jhdpd; jhf;FjYf;F tpopj;jpUe;J vjpHj;J epw;f Ntz;Lk;.

(1) ghJfhg;G: cyfpYs;s rhj;jhidtpl ek;kpYs;s Njtd; nghpatH vd;gijAk; mtH ghJfhf;fpwhH vd;gijAk; kwe;JtplyhfhJ. 1.Nahthd; 4:4.

(2) ty;yik: NuhkH 8:31 - Njtd; ek; gl;rj;jpypUe;jhy; ek;ik vjpHg;gtd; ahH? mtH rHt ty;yikAs;stH.

(,) fhj;jpUj;jy;: trdk; 44 - Maj;jj;Jld; fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. Nahthd; 3:1-8> 2.nfhhp.7:1> 1.Nahthd; 2:15-17.

2. mtuJ tUifiag;gw;wpa thf;FWjp: trdk; 24:45-47

(m) nghWg;GzHr;rp: trdk; 45 - Vw;w Ntisapy; jd; Ntiyf;fhuDf;Fg; Ngh[dk; nfhLj;J tprhhpf;fpwtd; nghWg;GzHr;;rpAs;std;.

ehk; fpwp];Jtpd; fl;lis epiwNtw;Wtjpy; nghWg;GzHr;rpAilatHfshapUf;fpNwhkh? khw;F 16:15> Nahthd; 15:16.

(M) kfpo;r;rp: trdk; 46 - nghWg;GzHr;rpNahL fl;lisfis epiwNtw;WfpwtHfs; fpwp];JtUk;NghJ kfpo;r;rpailfpwhHfs;. rq;.143:10. fHj;jUf;F ek;ik xg;gilj;J gzpahw;Wk; NghJ kfpo;r;rp cz;lhfpwJ NuhkH 13:1-2> mg; 9:6> 1.Nahthd; 2:17.

(,) ntFkjp: trdk; 47 - nghWg;GzHr;rpNahL fl;lisia epiwNtw;WfpwtHfshf kfpo;r;rpailtNjhL v[khdplk; ntFkjpAk; ngWfpd;wdH.

ntspg;gLj;jpd tpNr\k; 22:12,y; mtdtDila fphpiafspd;gb mtdtDf;F mtH mspf;Fk; gyd; fpilf;fpwJ. ky;.3:16.

3. mtH tUk;NghJ jz;lidAk; tUjy;: trdk; 24:48-51

(m) mrjp my;yJ Nrhk;Ngwpj;jdk;: trdk; 48 - jd; Mz;ltd; tu ehs; nry;Yk; vd;W mrjpahapUf;Fk; Copaf;fhud;.

Kd;dH Nehthtpd; $w;Wf;Fr; nrtpnfhLf;f kWj;jtHfs; vd;d epiyahdhHfs; vd;gij ehkwpNthk;. mrjpahapUe;jhHfs;. mopTf;Fj; jg;gtpy;iy.

fpwp];Jtpd; ,zu;lhk; tUifiaf; Fwpj;J mrjpahapUg;gtHfs; epiyikAk; mJNt.

(M) ghtj;jpy; epiyj;jpUj;jy;: trdk; 49 - mtHfs; mrjpahapUg;gNjhL ghtj;jpy; epiyj;jpUf;fpd;wdH.

rPdha; kiyapypUe;J NkhNr tug;gpe;jpaNghJ mtDf;fhff; fhj;Jf;nfhz;bUe;jtHfs; jq;fs; ,\;lg;gb elf;fyhapdH - ahj;.31:4-28. ,JNghd;Nw fpwp];J tuj;jhkjpf;Fk; vd;nwz;zp fyf FzKs;stHfshfpd;wdH.

(,) jz;lidailjy;: trdk; 50-51 - mg;gbg;gl;ltHfs; mtH epidahj ehspYk;> mwpahj ehopifapYk; tUk;NghJ jz;lidf;Fj; jg;gkhl;lhHfs;. mtHfs; fbdkha;j; jz;bf;fg;gl;L khaf;fhuNuhL gq;F ngWtH mOifAk; gw;fbg;GNk mtHfsJ gq;F mg;.1:6-7> kj;.24:44.

fpwp];Jtpd; tUiff;F ,d;Dk; VuhskhNdhH Maj;jkhftpy;iy - kj;.7:21-23. rhj;jhd; ek;ik Maj;jkw;w epiyap; ePbj;jpUf;f tif nra;thd;. fpwp];Jit Nehf;fpg; ghHf;fhjpUf;fTk; tif nra;thd; - 1.njr.4:13-18. vdNt tpopg;ghapUg;Nghk;.

tpNtfKs;s Copaf;fhud; ntFkjp ngWthd;. mrjpahd Copaf;fhud; jz;lidf;Fj; jg;ghd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book