23. பரிசேயனும் ஆயக்காரனும்

23. ghpNraDk; Maf;fhuDk;

Y}f;fh 18:10-14

,uz;L kD\h; n[gk;gz;Zk;gb Njthyaj;Jf;Fg; Nghdhh;fs;> xUtd; ghpNrad;> kw;wtd; Maf;fhud;. ghpNrad; epd;W: NjtNd! ehd; gwpfhuh;> mepahaf;fhuh;> tpgrhuf;fhuh; Mfpa kw;w kD\ihg;NghyTk;> ,e;j Maf;fhuidg;NghyTk; ,uhjjdhy; ck;ik ];Njhj;jphpf;fpNwd;. thuj;jpy; ,uz;Ljuk; cgthrpf;fpNwd;> vd; rk;ghj;jpaj;jpnyy;yhk; jrkghfk; nrYj;jptUfpNwd; vd;W> jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zpdhd;. Maf;fhud; J}uj;jpNy epd;W> jd; fz;fisAk; thdj;Jf;F VnwLf;fj; Jzpahky;> jd; khh;gpNy mbj;Jf;nfhz;L: NjtNd! ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk; vd;whd;. mtdy;y> ,tNd ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha;j; jd; tPl;Lf;Fj; jpUk;gpg;Nghdhd; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;> Vnddpy; jd;id cah;j;JfpwtndtDk; jho;j;jg;gLthd;> jd;idj; jho;j;Jfpwtd; cah;j;jg;gLthd; vd;whh;.

,NaR ,e;j ctikapy; ghpNrahpd; Njtdw;w jd;ikiaAk;> mtHfsJ ngUikapidAk;> jhq;fs; rpwe;jtHfs; vd;w vz;zj;jhy; fHtk; nfhz;bUe;jhHfs; vd;gijAk; tpsf;FfpwhH. Maf;fhud; mt;tpjkpy;yhJ NjtDf;F Kd;ghf jhd; ghtp vd;WzHtJk; nrhy;yg;gl;Ls;sJ - NuhkH 3:10> vNukp.17:9. ehk; nra;Ak; ew;fphpiafshy; NjtNdhL xg;Guthfptpl KbahJ. ehk; GJg;gpwtpahf Ntz;Lk; -Nahthd; 3:18> 2.nfhhp.5:17.

1. ctikapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,U kdpjH: trdk; 18:10

(m) RaePjpf;fhud;: ,UtH n[gpf;f nrd;wdH. xUtd; RaePjpf;fhudhfpa ghpNrad;. mtd; ngUikAs;std;. ekJ ePjp NtjghufH. ghpNraH MfpNahuJ ePjpapYk; mjpfkhapUf;fNtz;Lk; - kj;.5:20.

(M) ghtpahfpa kdpjd;: mLj;jtd; thpg;gphpT nra;Ak; Maf;fhud;. ,td; ghtp - NuhkH 3:23. ehk; ghtpfshapUg;gpDk;> ghtpfshfNt njhlHe;J nry;y Ntz;Lk; vd;gjy;y.

2. ghpNradpd; n[gk;;: trdk; 18:11-12

(m) jd;id gpwNdhL xg;gpl;L n[gk; nra;jy;: trdk; 11V. kw;wtHfNshL xg;gpl;L mjpy; jd;id caHe;jtdhf epidj;J n[gpj;jhd;. ,t;tpjkhf n[gk; nra;af;$lhJ.

ekJ Mtpf;Fhpa tho;it gpwuJ Mtpf;Fhpa tho;NthL xg;gpl;Lg; ghHg;gJ jtW - kj;.7:1-5.

(M) jd;Dila nray;fis xg;gpl;lhd;: trdk; 11V.

(1) mtd; Ruz;ly; NgHtop my;y. gz tp\aq;fspy; NeHikahapUe;jhd;.

(2) mepahak; nra;atpy;iy. vy;yhtw;wpYk; epahakha; ele;J nfhz;lhd;.

(3) mtd; tpgrhuf;fhudy;y. xOf;fj;jpy; rpwe;jtd;.

(4) thuj;jpy; ,uz;L juk; cgthrpj;jhd;.

(5) vy;yhtw;wpYk; jrkghfk; nrYj;jpdhd;. ekJ n[gk;> cgthrk;> <if midj;Jk; Mz;ltUf;Fj;jhd; njhpe;jpUf;f Ntz;LNk jtpu NtWahUf;Fk; njhpe;jpUf;fNtz;bajpy;iy - kj;.6:1-8> 16-18.

3. Maf;fhudpd; n[gk;: trdk; 18:13

(m) gzpT: trdk; 13 - mtd; jhd; ghtp vd;gij czHe;jhd;. jd; fz;fis thdj;Jf;F VnwLf;fj; Jzpatpy;iy. mtdpy; gzpT ,Ue;jJ. mtDila ,Ujak; nehWq;Fz;bUe;jJ. rq;.34:18.

(M) mghj;jpu epiyik: trdk; 13gp - jd; ghtq;fSf;fhf kdk; tUe;jpdhd;. jd; mghj;jpu epiyikia czHe;jhd;. 2.rhK.12:13 jhtPJ jhd; ghtp vd;gij czHe;jhd;. fHj;jhplk; ,uf;fk; ngw;whd;. rq.;51:10.

4. n[gj;jpd; %yk; kd;dpg;G: trdk; 18:14

(m) kd;dpg;G: trdk; 14V. Maf;fhudpd; n[gj;jpw;F gyd; fpilj;jJ. kd;dpg;igg;ngw;W ePjpkhdhf;fg;gl;lhd; - NuhkH 10:13.

(M) ngUik kd;dpg;ig ehLtjpy;iy: trdk; 14gp - fHj;jH ngUikAs;stHfSf;F vjpHj;J epw;fpwhH - ePjp 29:23. jd;idj; jho;j;Jfpwtd; caHj;jg;gLthd;. jd;id caHj;Jfpwtd; kd;dpg;ig cjhrPdk; nra;tjhy; jho;j;jg;gLthd;.

RaePjp ghtk; - ekJ ew;fphpiafshy; ,ul;rpg;igg; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ - vNgrp.2:8-9.

jPj;J 3:5. ehk; nra;j ePjpapd; fphpiafspdpkpj;jk; mtH ek;ik ,ul;rpf;fhky;> jkJ ,uf;fj;jpd;gbNa kWn[d;k KOf;fpdhYk;> ghpRj;j MtpapDila Gjpjhf;FjypdhYk; ek;ik ,ul;rpj;jhH.

ehk; Njtdhy; jhd; ePjpkhd;fshf KbAk;. Maf;fhud; jFjpaw;wtd;. Mdhy; Njtd; mtid ePjpkhhdhf;fpdhH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book