24. காணாமற்போன ஆடு

24. fhzhkw;Nghd ML 

Y}f;fh 15:1-7

 rfy Maf;fhuUk; ghtpfSk; mtUila trdq;fisf; Nfl;Fk;gb mthplj;jpy; te;J Nrh;e;jhh;fs;. mg;nghOJ ghpNraUk; NtjghufUk; KWKWj;J: ,th; ghtpfis Vw;Wf;nfhz;L mth;fNshNl rhg;gpLfpwhh; vd;whh;fs;. mth;fSf;F mth; nrhd;d ctikahtJ: cq;fspy; xU kD\d; E}W MLfis cilatdhapUe;J> mitfspy; xd;W fhzhkw;Nghdhy;> njhz;Z}w;nwhd;gJ MLfisAk; tdhe;juj;jpNy tpl;L> fhzhkw;Nghd Ml;ilf; fz;L gpbf;FksTk; Njbj;jphpahNdh? fz;Lgpbj;jgpd;G> mtd; re;Njh\j;NjhNl mijj; jd; Njhs;fspd; Nky; Nghl;Lf;nfhz;L> tPl;Lf;F te;J> rpNefpjihAk; mayfj;jhihAk; $l tutioj;J: fhzhkw;Nghd vd; Ml;ilf; fz;Lgpbj;Njd; vd;NdhL$lr; re;Njh\g;gLq;fs; vd;ghd; my;yth? mJNghy> kde;jpUk;g mtrpakpy;yhj njhz;Z}w;nwhd;gJ ePjpkhd;fisf;Fwpj;Jr; re;Njh\k; cz;lhfpwijg;ghh;f;fpYk; kde;jpUk;Gfpw xNughtpapdpkpj;jk; guNyhfj;jpy; kpFe;j re;Njh\k; cz;lhapUf;Fk; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.

 ,e;j ctikapy; $wg;gl;Ls;s Nka;g;gd; fhzkw;Nghd XH Ml;bw;fhf mjpf fhprid vLj;Jf;nfhs;Sfpwijf; fhz;fpNwhk;. jd;dplKs;s  kw;w MLfistpl   fhzhky;Nghd Ml;bdplk; mjpf md;G ghuhl;b mjidj; jpUk;gf;nfhz;LtUk; jPtpu Kaw;rpapy; <Lgl;lhd;.

 ,t;Ttik rigapy; ,Ue;J gpd;thq;fpg;NghdtH kPJ mjpf fhprid nfhz;L> kPz;Lk; mtHfisr; rig vd;Dk; ke;ijapy; nfhz;L NrHf;f Ntz;Lk; vd;gij typAWj;JfpwJ. ,ul;rpg;gilahjtHfisg; gw;wpAk; RtpNr\j;ijf; Nfl;buhtjHfisg; gw;wpAk; rig mjpf thQ;ir nfhz;L mtHfisf; fpwp];Jtpd; gps;isfshf;fpl Kaw;rpf;fNtz;Lk;. khw;F 16:15.

1. fpwp];Jitg; gw;wpa Fw;wr;rhl;L: trdk; 15:1-2

(m) thQ;ir: trdk; 1 - vy;yhtpj kf;fSk; ,NaRtplk; thQ;irNahL te;J cgNjrk; Nfl;ldH. mNefH jq;fspy; cs;s Neha; jPHe;jpl mthplk; te;jdH. mthplk; te;j xt;nthUtUf;Fk; xt;nthU Njit ,Ue;jJ. me;jj; Njit re;jpf;fg;gl te;jdH.

,NaRNth ahtUk; kde;jpUk;gpl miof;f te;jhH. ,oe;JNghdijj; Njb fz;Lgpbf;f te;jhH. ,oe;JNghdtHfis kPl;Lf;nfhs;s te;jhH - kj;.18:11.

 (M) Fw;wr;rhl;L : trdk; 2: RaePjpAila ghpNraUk; NtjghufUk;> ,NaR ghtpfis Vw;Wf;nfhz;L mtHfNshL rhg;gpLfpwhH vd;W Fw;wr;rhl;bdhHfs;. mtH mtHfs; ghtq;fisr; Rj;jpfhpj;jhH.

 (1) mtH vy;yh [dq;fisAk; Nerpf;fpwhH. Nah.3:7

 (2) mtH vy;yh [dq;fSf;fhfTk; khpj;jhH 2.NgJ.3:9

 (3) mtH vy;yh ghtq;fisAk; kd;dpf;fpwhH 1.Nah.1:7-92.

2. mtH nrhd;d ctik: trdk; 15:3-6

 (m) ctik: trdk; 3-4 - xU kD\d; E}W MLfis cilatdhapUe;J mitfspy; xd;W fhzhkw;Nghdhy; njhz;Z}w;nwhd;gJ MLfisAk; tdhe;juj;jpNy tpl;L> fhzkw;Nghd Ml;ilf; fz;L gpbf;FksTk; Njbj;jphpthd;. cyfj;ij Mf;fpidf;Fs;shfj; jPHf;Fk;gb Njtd; jk;Kila Fkhuid cyfj;jpy; mDg;ghky; mtuhNy cyfk; ,ul;rpf;fg;gLtjw;fhfNt mtiu mDg;gpdhH - Nahthd; 3:17

(M) ghJfhg;G: trdk; 5. Ml;ilf; fz;Lgpbj;jgpd; re;Njh\g;gLtNjhL mjw;F ghJfhg;Gk; mspf;fpwhd;.

 mJNghy; Mz;ltUk; fhzhkw;NghdtHfs; kPJ (njha;JNghdtHfs;kPJ) kdJUfp mtHfisg; ghJfhf;fpwhH - kj;.9:36.

(,) fz;Lgpbj;jjpdhy; Vw;gLk; re;Njh\k;: trdk; 6. fhzhkw;Nghd Ml;ilf; fz;L gpbj;jJk; Nka;g;gd; re;Njh\kilfpwhd;. fpwp];Jtpd; ke;ijapy; ,y;yhjtHfs; fpwp];Jtpd; ke;ijapy; tUk;NghJ ehk; mjpf kfpo;r;rpaila Ntz;Lk;.

 fz;zPNuhL tpijf;fpwtHfs; fk;gPuj;NjhL mWg;ghHfs; - rq;.126:5> Nah.4:36.

3. kde;jpUk;gp fpwp];Jtplk; tUjy;: trdk; 15:7 - fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ guNyhfj;jpy; re;Njh\k; Vw;gLfpwJ. ehKk; re;Njh\kila Ntz;Lk;.

 (m) Njtkd;dpg;G: kde;jpUk;Gk;NghJ Njt kd;dpg;G fpilf;fpwJ. kdk; jpUk;gpatd; fpwp];JTf;Fs; Gjpa rpU\;bahfpwhd; - Nahthd; 3:1-8> 2.nfhhp.5:17.

(M) Njtdpd; Kd; Vw;ghL: fpwp];J kdpjdpd; ghtj;jpw;fhf ghlDgtpg;ghH vd;w Kd;Ndw;ghl;il Kd;dNu Vrhah jPHf;fjhprp $wpAs;shH - Vrhah 53:5-6> kj;NjA 27 Mk; mjpfhuj;ij thrpAq;fs;.

 (,) Njtdpd; jpl;lk;:  fpwp];JNt guNyhfj;jpw;F top. me;j topay;yhJ NtW topapy;iy. ,JNt Njt jpl;lk; - Nahthd; 14:6> mg;.4:12.

 (<) Njtty;yik: mtuJ ty;yik ghtj;ijf; fOTfpwJ - vgp.7:25.

ehk; Njtid neUq;f neUq;f fhzkw;NghdtHfisf; fz;Lgpbf;f Ntz;Lnkd thQ;ir tsUk;. mtuJ ke;ijapy; mNefiur; NrHf;Fk; thQ;ir Vw;gLk;. vdNt Njtid mjpfkhjpfkha; neUq;fpr; NrHNthk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book