25. திராட்சத் தோட்டத்து வேலையாள்கள்

25. jpuhl;rj; Njhl;lj;J Ntiyahs;fs;

kj;NjA 20:1-16

guNyhfuh[;ak; tPl;nl[khdhfpa xU kD\Df;F xg;ghapUf;fpwJ: mtd; jd; jpuhl;rj;Njhl;lj;Jf;F Ntiyahl;fis mkh;j;j mjpfhiyapNy Gwg;gl;lhd;. Ntiyahl;fSld; ehnshd;Wf;F xU gzk; $ypNgrp> mth;fisj; jd; jpuhl;rj;Njhl;lj;Jf;F mDg;gpdhd;. %d;whk; kzpNtisapYk; mtd; Gwg;gl;Lg;Ngha;> filj;njUtpNy Rk;kh epw;fpw NtW rpyihf; fz;L: ePq;fSk; jpuhl;rj;Njhl;lj;Jf;Fg; Nghq;fs;> epahakhdgb cq;fSf;Ff; $yp nfhLg;Ngd; vd;whd;> mth;fSk; Nghdhh;fs;. kWgbAk;> Mwhk; xd;gjhk; kzpNtisapYk; mtd; Ngha; mg;gbNa nra;jhd;. gjpdhuhk; kzpNtisapYk; mtd; Ngha;> Rk;kh epw;fpw NtW rpyihf;fz;L: ePq;fs; gfy; KOtJk; ,q;Nf Rk;kh epw;fpwnjd;d vd;W Nfl;lhd;. mjw;F mth;fs;: xUtUk; vq;fSf;F Ntiyapltpy;iy vd;whh;fs;. mtd; mth;fis Nehf;fp: ePq;fSk; jpuhl;rj;Njhl;lj;Jf;Fg; Nghq;fs;> epahakhdgb $yp ngw;Wf;nfhs;tPh;fs; vd;whd;. rhaq;fhyj;jpy;> jpuhl;rj; Njhl;lj;Jf;F v[khd; jd; fhhpafhuid Nehf;fp: eP Ntiyahl;fis mioj;J> gpe;jpte;jth;fs; njhlq;fp Ke;jpte;jth;fs;tihf;Fk; mth;fSf;Ff; $ypnfhL vd;whd;. mg;nghOJ gjpNdhuhk; kzpNtisapy; Ntiyakh;j;jg;gl;lth;fs; te;J MSf;F xt;nthU gzk; thq;fpdhh;fs;. Ke;jp mkh;j;jg;gl;lth;fs; te;J> jq;fSf;F mjpf $yp fpilf;Fk; vd;W vz;zpdhh;fs;> mth;fSk; MSf;F xt;nthU gzk; thq;fpdhh;fs;. thq;fpf;nfhz;L> tPl;nl[khid Nehf;fp: gpe;jpte;jth;fshfpa ,th;fs; xU kzp Neukhj;jpuk; Ntiynra;jhh;fs;> gfypd; f\;lj;ijAk; ntapypd; c\;zj;ijAk; rfpj;j vq;fSf;F ,th;fisr; rkkhf;fpdPNu vd;W KWKWj;jhh;fs;. mth;fspy; xUtDf;F mtd; gpujpAj;jukhf: rpNefpjNd> ehd; cdf;F mepahaQ;nra;atpy;iy> eP vd;dplj;jpy; xU gzj;Jf;Fr; rk;kjpf;ftpy;iyah? cd;Dilaij eP thq;fpf;nfhz;L Ngh> cdf;Ff; nfhLj;jJNghyg; gpe;jpte;jtdhfpa ,tDf;Fk; nfhLg;gJ vd;Dila ,\;lk;. vd;Dilaij vd; ,\;lg;gb nra;a vdf;F mjpfhukpy;iyah? ehd; jahsdhapUf;fpwgbahy;> eP td;fz;zdhapUf;fyhkh vd;whd;. ,t;tpjkhf> gpe;jpNdhh; Ke;jpNdhuhAk;> Ke;jpNdhh; gpe;jpNdhuhAk; ,Ug;ghh;fs;> miof;fg;gl;lth;fs; mNefh;> njhpe;Jnfhs;sg;gl;lth;fNsh rpyh; vd;whh;.

rpy rkak; ek; tho;tpy; epfOk; fhhpaq;fs; mepahakhditfsha;j; Njhd;WtJz;L> Mdhy; mtw;iwj; Njtd; ekJ ed;ikf;fhfNt mDkjpf;fpwhH. ,t;Ttikapy; nrhy;yg;gl;Ls;sit ekf;F mepahakha;j; Njhd;WfpwJ. Njtd; mepahak; nra;fpwtuy;y. mepahaj;ijg;gw;wp ehk; ftiynfhs;s Ntz;bajpy;iy. Njtd; epahahjpguH. mtH ghHj;Jf;nfhs;thH.

1. ctikapy; $wg;gl;Ls;s egHfs;: trdk;; 20:1-7

(m) epfo;e;jit: jpuhl;rj;Njhl;lj;J v[khd; fhiy 6 kzp> 9 kzp> ez;gfy; 12 kzp khiy 3kzp> 5kzp Mfpa Neuq;fspy; jpuhl;rj;Njhl;lj;jpy; Ntiy nra;a Ml;fis epakpj;jhd;. midtUf;Fk; xt;nthU gzk; tPjk; $yp nfhLj;jhd;.

(M) Mtpf;Fhpa gbg;gpid: Njtd; jdJ jpuhl;rj;Njhl;lj;jpy; Ntiynra;a Ml;fis epakpf;fpwhH. mtHfis mioj;J te;J epakpf;fpwhH.

(1) gzpGupa miof;fpwhH : Nahthd; 15:16. Njtd; ek;ik gzpGhpa miof;fpwhH.

(2) gzpGhpa fl;lisnfhLf;fpwhH : khw;F 16:15

(3) tUe;jp $l;bf;nfhz;L tUfpwhH : Y}f;fh 14:23

(4) kdJUf;fj;Jld; tUfpwhH : kj;NjA 9:36

(,) kdpjH Njt miog;gpw;Fr; nrtpnfhLg;gjpy;iy. fhuzk;

(1) jhprdk; ,y;iy : ePjp 29:18

(2) tho;f;ifapy; ntw;wp ,y;iy : Njhy;tpahd tho;f;if

(3) fdpfs; ,y;iy : fdpaw;w tho;f;if - fyh5:22-23

2. ctikapy; fhzg;gLk; gpur;rid: trdk; 20:8-12

(m) ,og;gPL: trdk; 8-9 NtiyapykHj;jg;gl;l ahtUf;Fk; $yp nfhLf;fg;gl;lJ. fpwp];jtHfs; Njtepakdg;gb $yp ngWtH. kw;wtHfSf;Ff; fpilf;Fk; $ypiaf; Fwpj;J ftiyNtz;lhk;. 1.nfhhp. 3:8> 2.nfhhp.8:6> kj;.6:20-21.

(M) KWKWg;G: trdk; 10-11 Ke;jp te;jtHfSf;Fk; gpe;jp te;jtHfSf;Fk; xNu msT $yp nfhLf;fg;gl;lJ. Ke;jp te;jtHfs; v[khd; $wpa $ypf;F rk;kjpj;Jjhd; Ntiyf;F te;jpUe;jdH. vdpDk; gpe;jp te;jtHfSf;Fk; jq;fSf;Fk; XNu msT $yp nfhLj;jjhy; Fiw $wpdH - kj;.16:27> 2.nfhhp 5:10> ntsp 22:17.

3. ctikapy; $wg;gl;Ls;s $yp : trdk; 20:13-16

(m) mJ XH cld;ghL - trdk; 20:13. v[khd; $wpa $ypf;Fr; rk;kjpj;Jjhd; Ntiyf;F te;jdH. kw;wtHfSf;Ff; nfhLf;fg;gl;l $ypiag;gw;wp ,tHfs; mf;fiw nfhs;s Ntz;bajpy;iy. (ekf;F ,J xU gbg;gpid).

(M) $yp - trdk; 14. Ngrpagb $yp nfhLj;jhH. Njtd; ePjpguH. Kd;dNu fpwp];;Jit Vw;Wf;nfhz;ltHfSf;Fk;> mz;ikapy; mtiu Vw;Wf;nfhz;l ghtpfSf;Fk; epahakhdgb $yp toq;FfpwhH- ntsp 20:11-15> 2.nfhhp 5:10.

(,) mjpfhuk; - trdk; 15. v[khd; jd; gzj;ijj; jd; ,\;uk;Nghy; nfhLf;fyhk;. mjw;Fhpa mjpfhuk; v[khDf;F cz;L. Vrhah 55:8.

(<) thf;Fj;jj;jk; - gpe;jpNdhH Ke;jpNdhuhAk;> Ke;jpNdhH gpe;jpNdhuhAk; ,Ug;gH vd;gJ xU thf;Fj;jj;jk;.

NjtNd epahak; toq;FfpwhH. mtNu gyDk; mspf;fpwhH. ehk; mtuJ epahaj;jPHg;igf; Fwpj;Jf; Fw;wk; rhl;l ,ayhJ. Fiw$wTk; KbahJ. vy;yhtw;iwAk; nghWikNahL rfpj;Jf;nfhz;lhH. Fiw $Wjy; Njtidtpl;L toptpyfpg;Nghtjw;fhd xU top. mtuJ rpj;jj;jpw;Fk; elj;JjYf;Fk; xg;gilj;J tpLtNj ekJ flik.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book