27. கோதுமையும் களைகளும்

27. NfhJikAk; fisfSk;

kj;NjA 13:24-30> 37-43

NtnwhU ctikia mth;fSf;Fr; nrhd;dhh;: guNyhfuh[;ak; jd; epyj;jpy; ey;y tpijia tpijj;j kD\Df;F xg;ghapUf;fpwJ. kD\h; epj;jpihgz;Zifapy; mtDila rj;JU te;J> NfhJikf;Fs; fisfis tpijj;Jtpl;Lg; Nghdhd;. gapuhdJ tsh;e;J fjph;tpl;l NghJ> fisfSk; fhzg;gl;lJ. tPl;nl[khDila Ntiyf;fhuh; mtdplj;jpy; te;J: Mz;ltNd> ePh; ckJ epyj;jpy; ey;y tpijia tpijj;jPh; my;yth? gpd;id mjpy; fisfs; vg;gb cz;lhdJ vd;whh;fs;. mjw;F mtd;: rj;JU mijr; nra;jhd; vd;whd;. mg;nghOJ Ntiyf;fhuh;: ehq;fs; Ngha; mitfisg; gpLq;fpg;Nghl ckf;Fr; rpj;jkh? vd;W Nfl;lhh;fs;. mjw;F mtd;: Ntz;lhk;> fisfisg; gpLq;Fk;NghJ ePq;fs; NfhJikiaAq;$l NtNuhNl gpLq;fhjgbf;F> ,uz;ilAk; mWg;Gkl;Lk; tsutpLq;fs;.

mWg;Gf;fhyj;jpy; ehd; mWf;fpwth;fis Nehf;fp: KjyhtJ> fisfisg; gpLq;fp> mitfisr; Rl;nlhpf;fpwjw;Ff; fl;Lfshff; fl;Lq;fs;> NfhJikiaNah vd; fsQ;rpaj;jpy; Nrh;j;JitAq;fs; vd;Ngd; vd;W nrhd;dhd; vd;whh;.

mth; gpujpAj;jukhf: ey;y tpijia tpijf;fpwtd; kD\Fkhud;> epyk; cyfk;> ey;y tpij uh[;aj;jpd; Gj;jpuh;> fisfs; nghy;yhq;fDila Gj;jpuh;> mitfis tpijf;fpw rj;JU gprhR> mWg;G cyfj;jpd; KbT> mWf;fpwth;fs; NjtJ}jh;fs;. Mjyhy;> fisfisr; Nrh;j;J mf;fpdpahy; Rl;nlhpf;fpwJNghy> ,t;Tyfj;jpd; KbtpNy elf;Fk;. kD\Fkhud; jk;Kila J}jh;fis mDg;Gthh;> mth;fs; mtUila uh[;aj;jpy; ,Uf;fpw rfy ,lwy;fisAk; mf;fpukQ; nra;fpwth;fisAk; Nrh;j;J> mth;fis mf;fpdpr; #isapNy NghLthh;fs;> mq;Nf mOifAk; gw;fbg;Gk; cz;lhapUf;Fk;. mg;nghOJ> ePjpkhd;fs; jq;fs; gpjhtpd; uh[;aj;jpNy #hpaidg;Nghyg; gpufhrpg;ghh;fs;. Nfl;fpwjw;Ff; fhJs;std; Nfl;ff;fltd;.

,e;j ctik NfhJikiaAk; (fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;ltHfisAk;) fisfs; (ghtpfisAk;) gphpg;gjha; cs;sJ. Njtd; jk;ik Nerpg;gtHfSf;F ew;gydpspf;fpwhH. epj;jpa tho;tspf;fpwhH. mtiug; Gwf;fzpf;fpwtHfs; epj;jpa Mf;fpidia milthHfs;. Njtd; kdpjhpd; ,Ujaj;ij mwpfpwtuhifahy; mjw;Fj; jFe;jtpjkha; jPHg;gspg;ghH.

1. fisfis tpijj;jy;: trdk; 13:24-27

(m) ctik - trdk; 24-24 - xU kdpjd; ey;y tpijia tpijj;jhd;. me;j kdpjd; epj;jpiu gz;Zifapy; rj;JU NfhJikf;Fs; fisfis tpijj;jhd;.

(M) epiyik - trdk; 26-27 - fisfSf;Fs; ey;y tpijfs; tsHe;jd.

2. fisfisg; gpLq;Fjy;: trdk; 13:28-29

(m) tpijj;jy; - trdk; 28 - rj;JU ey;y tpijfSf;Fs; fisfis tpijj;jhd;.

(M) ntspapy; njhpjy; - trdk; 29. fisfSk; ey;y tpijfNshL tsHtjw;F tplg;gl;ld. fisfSk; ey;y tpij nrbfSk; ntspapy; njhpe;jd. Njtd; ghtpiaAk; mtiu Vw;Wf;nfhz;ltHfisAk; mwpe;Js;shH - 2.nfhhp.5:71> Nahthd; 8:44.

(,) gphpj;J itj;jy; - trdk; 30 - mWg;Gf;fhyj;jpy; fisfisg; gpLq;fp Rl;nlhpf;fpwjw;fhf gphpj;J itf;fg;gLfpwJ. NfhJikia fsQ;rpaj;jpy; NrHf;fg; gphpj;J itf;fg;gLfpwJ.

ghpRj;j Ntjhfkk; nrk;kwpahLfisAk; nts;shLfisAk; gphpg;gijg;gw;wpf; $WfpwJ - kj;.25:32.

ey;yitfisf; $ilfspy; NrHj;jiyAk; Mfhjitfis vwpe;J NghLjiyAk; kj; 13:48y; ghHf;fpNwhk;.

3. milahsq;fSk; fisfSk;: trdk; 13:37-39.

(m) tpijf;fpwtH - trdk; 37. ey;y tpijfis tpijf;fpwtH fpwp];J.

(M) tpij - trdk; 38. epyk; cyfk;. ey;y tpijfs; ,uh[;aj;jpd; gps;isfs; -Nahthd; 1:12 - fisfs; rhj;jhdpd; gps;isfs; - Nah.8:44.

(,) rhj;jhd; - trdk; 39 - rj;JU - Mjp.3:4> kj;.4:1. cyfj;jpd; Kbtpy; mWtil elf;Fk;. ntsp 20:11-15. mWtil nra;gtHfs; Njt J}jHfs; - khw;F 13:27.

4. fisfisg; gphpj;jy;: trdk; 13:40-43.

(m) gphpj;jy; - trdk; 13:40 - epahaj;jPHg;gpd; ehspy;> fisfs; mf;fpdpapdhy; Rl;nlhpf;fg;gLk; - ntsp 21:8

(M) Jf;fepiy - trdk; 41. NfhJikAk; fisfSk; epue;jukhfg; gphpf;fg;gLjy; xU Jf;f epiyNa - ntsp 20:10.

(,) Jd;gkiljy; - trdk; 42 - mOifAk; gw;fbg;Gk; Jd;gj;jpd; cr;repiyia tpsf;FfpwJ.

(<) ghpRj;jthd;fs; - trdk; 43 - ePjpkhd;fs; jq;fs; gpjhtpd; ,uh[;aj;jpy; #hpaidg;Nghy; gpufhrpg;ghHfs;. epj;jpa kfpo;r;rpailthHfs;.

kw;wtHfis mtHfsJ fdpfs; %yk; mwpe;J nfhs;sKbAk; vd;whYk; mtHfis epahaj;jPHg;gJ ekf;Fhpajy;y - kj;.7:16-20.

ehNk Fw;wk; nra;fpNwhk;. mg;gbapUf;f kw;wtHfisf; Fw;wr;rhl;l ekf;F vd;d chpik ,Uf;fpwJ. mtuJ epahaj;jPHg;Ng rhpahdJ.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book