29. புளித்த மா

29. Gspj;j kh

kj;NjA 16:6-12

,NaR mth;fis Nehf;fp: ghpNrah; rJNrah; vd;gth;fspd; Gspj;j khitf;Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUq;fs; vd;whh;. ehk; mg;gq;fisf; nfhz;Ltuhjgbahy; ,g;gbr; nrhy;Yfpwhh; vd;W mth;fs; jq;fSf;Fs;Ns Nahridgz;zpf;nfhz;lhh;fs;. ,NaR mij mwpe;J: mw;gtpRthrpNs> mg;gq;fisf; nfhz;Ltuhjijf;Fwpj;J ePq;fs; cq;fSf;Fs;Ns Nahridgz;Zfpwnjd;d? ,d;Dk; ePq;fs; czutpy;iyah? Ie;J mg;gq;fis Iahapuk;NgUf;Fg; gfph;e;jijAk;> kPjpahdij vj;jid $ilepiwa vLj;jPh;fs; vd;gijAk;> VO mg;gq;fis ehyhapuk;NgUf;Fg; gfph;e;jijAk;> kPjpahdij vj;jid $ilepiwa vLj;jPh;fs; vd;gijAk; ePq;fs; epidT$uhkypUf;fpwPh;fsh? ghpNrah; rJNrah; vd;gth;fspd; Gspj;jkhTf;F vr;rhpf;ifahapUf;f Ntz;Lk; vd;W ehd; nrhd;dJ mg;gj;ijf;Fwpj;Jr; nrhy;ytpy;iy vd;W ePq;fs; czuhjpUf;fpwJ vg;gb vd;whh;. mg;nghOJ> mth; mg;gj;jpd; Gspj;jkhitf;Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUf;f Ntz;Lnkd;W nrhy;yhky;> ghpNrah; rJNrah; vd;gth;fspd; cgNjrj;ijf;Fwpj;Nj mg;gbr; nrhd;dhh; vd;W mwpe;Jnfhz;lhh;fs;. 

ghpNraH rJNraH MfpNahhpd; ngha;ahd cgNjrj;ijg;gw;wp ,t;Ttik vr;rhpf;fpwJ. ,UgphptpdUk; khHf;fg;gw;WilatHfs;. Mdhy; mtHfSila ,Ujak; NjtDf;F J}ukhapUe;jJ. mtHfs; Mtpf;FhpatHfshapuhjjhy; mtHfshy; fpwp];Jtpd; Mtpf;Fhpa cgNjrj;ijg; Ghpe;Jnfhs;sKbatpy;iy.

1. vr;rhpf;if: trdk; 16:6

 ghpNraH rJNraH vd;gtHfsp;d; Gspj;jkhitf; Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUq;fs;.

 ,t;tpU gphptpdhpd; cgNjrq;fs; Gspj;jkhtpw;F xg;gplg;gl;Ls;sJ.

 (m) rkathrpfshfpa ghpNraH. mtHfs; RaePjp cs;stHfs; - Y}f;fh 18:10-12. mtHfs; cgthrpj;jhHfs;> n[gk; nra;jhHfs;. jrkghfk; nfhLj;jhHfs;. Mdhy; mtHfs; jq;fisj; NjtDf;Ff; nfhLf;ftpy;iy.

mtHfs; Njt gf;fpapd; Nt\j;ijj; jhpj;J mjd; ngyid kWjypf;fpwtHfs; - 2.jPNkh.3:5.

2. tPzhd vz;zk;: trdk;16:7-10

rP\HfSk; ,t;TikapD; Mtpf;Fhpa fUj;ij mwpe;Jnfhs;stpy;iy. mg;gj;ijg;gw;wpNa vz;zpdhH.

 (m) Fog;gk;: trdk; 7 - ,NaR Mfhuj;ijf; Fwpj;J Ngrtpy;iy. mtH Mtpf;Fhpa rj;jpaj;ij ctik %yk; Fwpg;gpl;lhH. Mdhy; mtHfs; mg;gq;fisf; nfhz;Ltuhjgbahy; ,g;gb nrhy;YfpwhH vd;W Fog;gkile;jdH - Nahthd; 8:32. rj;jpak; tpLjiyahf;Fk; ty;yikAs;sJ. ,NaR rj;jpak; - Nahthd; 14:6.

 (M) fz;bj;jy;: trdk; 8 - mw;gtpRthrpfNs> mg;gq;fisf; nfhz;Ltuhjijf; Fwpj;J ePq;fs; Nahrid gz;Zfpwnd;dntd;W ,NaR mtHfisf; fz;bj;jhH.

 (,) Qhgf%l;Ljy;: trdk; 9-10 - ,uz;L jlit mtH [dj;jpuis mw;Gjkha; Ngh\pj;jijg; gw;wp mtHfSf;F Qhgf%l;bdhH.

 (1) 5000 NgH Ngh\pf;fg;gl;lhHfs;. 12 $il epiwa kPjp te;jJ- kj; 14:15-21.

 (2) 4000 NgH Ngh\pf;fg;gl;lhHfs;. 7 $il epiwa kPjp te;jJ-kj; 15:32-39.

 ,NaR ek; Njitfisr; re;jpj;jhH- gpyp 4:19> kj; 6:30.

3. jg;ghd tpsf;fk;: trdk; 11-12

 (m) jg;ngz;zk; - trdk; 11 - mtH mg;gj;ijf; Fwpj;Jr; nrhy;YfpwhH vd;W mtHfs; jg;ngz;zk; nfhz;ldH. Mdhy; ,NaR ehd; mg;gj;ijf; Fwpj;J nrhy;ytpy;iy vd;W ciuj;Jj; jg;ngz;zj;ijg; Nghf;fpdhH.

 ghpNraH rJNraH vd;gtHfspd; Gspj;jkhthfpa cgNjrj;ijf; Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUf;ff; $wpdhH. mtHfsJ cgNjrk; capHj;njOjy; ,y;iy vd;gjhapUe;jJ. me;jj; jg;ngz;zk; Gsj;jkhTNghy; gutf;$lhJ vd;Wiuj;jhH.

(M) nra;jp - trdk; 12. rP\Hfs; ,NaR ghpNraH rJNraH MfpNahhpd; jtwhd cgNjrj;ijf;Fwpj;Jg; NgrpdhH vd;gij mwpe;J nfhz;lhHfs;.

 Njtd; ekJ tho;tpy; vy;yhf; fhhpaq;fspYk; fhpridAs;stuhapUf;fpwhH. mtH ekJ rhPu> Mtpf;Fhpa cyf Njitfisf; G+Hj;jp nra;thH. ehk; tskha; tho;e;J kfpo;r;rpAld; ,Uf;fr; nra;aNt ,NaR te;jhH - Nahthd; 10:10.

mtUila MrPHthjj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ehk; mtNuhL neUq;fp thoNtz;Lk;. mtuJ thHj;ijfisf; filg;gpbf;f Ntz;Lk;. mg;nghOJ ekJ tho;tpy; mtuJ rpj;jk; vd;d vd;gijf; fz;Lnfhs;syhk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book