பாடம் 01: தேவனுடைய பிள்ளையாகுதல்

ghlk; 1: NjtDila gps;isahFjy;

,t; cyfpy;> gpwg;ghy; ehk; vg;gb xU FLk;gj;jpy; mq;fj;jpdHfshf ,Uf;fpNwhNkh> mNjNghy; ,ul;rpg;ghy; NjtDila FLk;gj;jpy; mq;fj;jpdH; MfptpLfpNwhk;. NjtDila FLk;gj;jpy; gq;Fs;stHfshf khw ehk; kWgb gpwf;fNtz;Lk;. kWgb gpwe;jtH;fs; Njtid "gpjh" vd;W miof;fyhk;. gpjh vd;w nrhy; je;ij> mg;gh Mfpa mHj;jq;fis cilaJ.

(1) ,NaR fpwp];J xU gf;jp cs;s kdpjdplk; $wpaJ vd;d ? (Nah.3:3)

ehk; kWgb gpwg;gjw;Fj; Njtd; ,uz;L cgfuzq;fisg; gad;gLj;Jfpd;whH;.

m ) NjtDila thh;j;ij (1.NgJ.1:23)

M ) ghpRj;j Mtp (jPj;J 3:5)

mg;Ngh];jydhfpa gTy; nfhhpe;J rigf;F fbjk; vOJfpd;w nghOJ> nfhhpe;Jtpy;; kf;fs; vg;gb ,ul;rpf;fg;gl;lhH;fs; vd;W $Wfpd;whH;. RtpNrrk; mjhtJ ew;nra;jp mtH;fSf;F ,ul;rpg;igf; nfhz;L te;jJ. ew;nra;jp my;yJ RtpNrrk; vd;why;> fpwp];J ek;Kila ghtq;fSf;fhf khpj;jhH;> mlf;fk; gz;zg;gl;lhH;> caph;j;njOe;jhH; vd;gjhFk; (1.nfhhp.15:1-4).

(2) nfhhpe;Jtpy; cs;sth;fs; ,ul;rpg;igg; ngw;Wf;nfhs;s vd;d nra;jhh;fs;? (1.nfhhp.15:3-4)

(3) g+kpapy; tho;fpd;w xt;nthU kdpjhpd; epiy vd;d ? (Nuh.3:23)

(4) vJ kl;Lk; ghtj;jpd; rk;gsj;ijf; nfhLf;f KbAk;? (Nuh.6:23> vNrf;.18:20)

(5) fpwp];J ek;ik tpLtpg;gjw;F my;yJ ,ul;rpg;gjw;F vd;d nra;jhh;? (1.NgJ.2:24)

(6) guNyhfj;jpw;Fr; nry;y ew;fphpiafspd; gq;F vd;d ? (vNgrp.2:8-9)

RtpNr\k; my;yJ ew;nra;jp ,NaR fpwp];Jit ikakhff; nfhz;lJ> MfNt mtH; kPJ ehk;> tpRthrk; cs;stHfshf ,Uf;fNtz;Lk;.

(7) ,NaR fpwp];J ahh; ? (Nah.1:1> 14)

(8) NjtDila gps;isahFtjw;F xU kdpjd; vd;d nra;aNtz;Lk; ? (Nah.1:12)

(9) ,NaR fpwp];Jtpy; nfhz;Ls;s tpRthrj;NjhL ,ize;J nry;tJ vJ ? (mg;.3:20)

(10) cz;ikahf NjtDila Fkhuid cilatd; vij cilatd; ? (1.Nah.5:12)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f;Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

vg;nghOJ ePq;fs; RtpNrrj;ijf; Nfl;L tpRthrpj;jPh;fs; ? mjd; %yk; ghpRj;j Mtpapdhy; Kj;jpiu ,lg;gl;Bh;fsh ? (vNgrp.1:13)

ePq;fs; vd;d Kiwapy; ghtj;jpypUe;J kdk; jpUk;gpdPh;fs; ? (Y}f;.13:3) mg;gbahdhy; ,NaR fpwp];Jitj; NjtDk; ,ul;rfUk; vd;W mwpf;if gz;zPh;fsh ? (Nuh.10:9)

ePq;fs; ,NaR fpwp];Jit Vw;W nfhz;ljpypUe;J cq;fs; tho;ifapy; vd;d khw;wk; njhpfpwJ ? (1.njr.1:9)

kdg;ghl trdk;

vd;dntd;why;> fHj;juhfpa ,NaRit eP cd; thapdhNy mwpf;ifapl;L> Njtd; mtiu kupj;NjhupypUe;J vOg;gpdhnud;W cd; ,Ujaj;jpNy tpRthrpj;jhy; ,ul;rpf;fg;gLtha; (Nuh.10:9).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book