பாடம் 03: ஞானஸ்நானம்

ghlk; 3: Qhd];ehdk;

ehk; ,NaR fpwp];JNthL nfhz;Ls;s cwitg; ghpRj;j Ntjhfkk; jpUkz cwNthL xg;gpLfpwJ. (NuhkH 7: 4 > vNgrpaH 5: 30-32) ve;j xU cz;ikahd fztNdh my;yJ kidtpNah jq;fs; jpUkzj;ij kiwj;J itg;gjpy;iy. mNjNghy; ehk; fpwp];JNthL ,izf;fg;gl;Ls;s epj;jpakhd cwitg; gpwUf;F mwptpg;gjpy; kfpo;r;rpailaNtz;Lk;. ,uhIhjpuhITk;> Njthjp NjtDkhfpa fpwp];JNthL ehk; nfhz;Ls;s cwit epidj;Jg;ghHj;jhNy cs;sk; g+hpf;fpwJ. ,g;gbg;gl;ljhd cwit kwe;J cyf tho;tpy; kiwg;Nghkhdy; mJ ehk; NjtDf;F Kd;ghfr; nra;fpw ngUk; jtwhFk;.

(1) guNyhfj;jpy; fpwp];J ek;ik mwpf;if nra;a Ntz;Lnkd;why; ehk; vd;d nra;a Ntz;Lk; ? (Y}f;fh 12:8-9)

(2) ehk; mt;thW nra;a kWj;jhy; fpwp];J vd;d nra;thh;? (kj;NjA 10:32-33)

,NaR fpwp];Jit tpRthrpg;gtHfs; midtUk; ntspg;gilahf mtNuhL nfhz;Ls;s If;fpaj;ijf; fhl;l Ntz;Lk; vd;gJ Njtfl;lisahFk;.

(3); ,NaR fpwp];J rPlh;fSf;F ,l;l ,uz;L fl;lisfs; vd;d? (kj;NjA 28:19)

(4) RtpNrrj;ij tpRthrpj;jth;fSf;Fg; NgJU fl;lisapl;lJ vd;d? (mg;Ngh];jyh; 2:38-41)

(5) Qhd];ehdk; ngWtjw;F Kf;fpakhd epge;jid vd;d? (mg;Ngh];jyh; 8:36- 37)

(6) Kjypy; tUtJ Qhd];ehdkh my;yJ tpRthrkh ? (mg;Ngh];jyh; 10:47> 18:8)

(7) jz;zPhpy; vg;gb Qhd];ehdk; vLg;gJ ? (mg;Ngh];jyh; 8:38-39)

(8) NuhkUf;F vOjpa epUgj;jpy; Qhd];ehdk; vijf; Fwpf;fpwJ vd;W $wg;gl;Ls;sJ ? (Nuhkh; 6:3-5)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f;Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

vg;NghJ > vq;F > gpwUf;F Kd;ghf ,NaR fpwp];Jit nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;lij mwpf;ifapl;Bh;fs; ?

fpwp];JNthL ,ul;rpg;gpdhy; ,izf;fg;gl;l gpd;G vg;nghOJ jz;zPhpdhy; Qhd];ehdk; ngw;wPh;fs; ?

Qhd];ehdk; ngw;w fpwp];jth;fshfpa ePq;fs;> fpwp];JNthL mlf;fk;gz;zg;gl;L mtNuhL caph;j;njOe;J> Gjpa IPtpak; nra;fpwPh;fs; vd;W vg;gb ntspf;fhl;LfpwPh;fs; ?

Nuhkh; 10:9 Ak; 1.Nahthd; 5:13 Ak; gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

mtUila thHj;ijiar; re;Njhrkha; Vw;Wf;nfhz;lth;fs; Qhd];ehdk; ngw;whh;fs;. md;iwajpdk; Vwf;Fiwa %thapuk; NgH NrHj;Jf;nfhs;sg;gl;lhh;fs; (mg;Ngh];jyH 2:41).

Mifahy;> ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> rfy IhjpfisAk; rPruhf;fp> gpjh Fkhud; ghpRj;j Mtpapd; ehkj;jpdhNy mtHfSf;F Qhd];ehdq;nfhLq;fs; (kj;NjA 28:19).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book