பாடம் 04: தேவனோடு நேரம் செலவிடல்

ghlk; 4: NjtNdhL Neuk; nrytply;

NjtDila gps;isfs; NjtNdhL Neuj;ijr; nrytplNtz;baJ mtrpakhFk;. mtNu ngyj;jpw;Fk;> Qhdj;jpw;Fk; ciwtplkhapUf;fpwhH. eP Njtid Nerpj;jhy; mtNuhL Neuj;ijr; nrytpl tpUk;Gtha;. ,J Rikay;y> Mdhy; Mj;JkhTf;F kfpo;r;rpg;ghFk;. (rq;fPjk; 63: 1) jpde;NjhWk; NjtNdhL If;fpak; nfhs;Sjy; kpf kpfj; NjitahFk;. gioa Vw;ghl;Lf; fhyj;jpy; tho;e;j nghpa kdpjHfs; NjtNdhL Neuj;ijr; nrytpl;ldH. Mgpufhk; gypgPlk; fl;bj; Njtid Muhjpj;jhd;. (Mjpahfkk; 12:7 > 13:4)

xt;nthU ehSk; NjtNdhL Neuj;ijr; nrytply; Mtpf;Fhpa gypgPlj;ij tho;f;ifapy; mikg;gjw;Fr; rkkhFk;.NjtNdhL Neuj;ijr; nrytpl ehk; filgpbf;f Ntz;bait:

m) jpde;NjhWk; Fwpg;gpl;l Neuj;ij xJf;f Ntz;Lk;.

M) mikjpahd xH ,lj;ijj; NjHT nra;aNtz;Lk;.

,) njhlHe;J Ntjhfkj;ijg; gbg;gjw;Fj; jpl;lk; tFf;fNtz;Lk;.

c) fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbjy; Nehf;fkhf ,Uf;fNtz;Lk;.

(1) ghpRj;j kdpjHfs; NjtNdhL nrytpl ve;j Neuj;ijj; NjHe;njLj;jdh; ? (Vrhah 50:4)

(2) ,NaR fpwp];J NjtNdhL Neuj;ijr; nrytpl ve;j ,lj;ijj; Njh;e;njLj;jhh; ? (khw;F 1:35)

nIgj;jpdhYk;> NjtDila thHj;ijiaj; jpahdpg;gjpdhYk; ehk; NjtNdhL If;fpak; nfhs;fpNwhk;. nIgj;jpd; %yk;> NjtNdhNl NgRfpNwhk;. NjtDila thHj;ijiag; gbg;gjpd; %yk; Njtd; ekf;F nrhy;tijf; Nfl;fpNwhk;. ehk; Ntjj;ijg; gbg;gjw;F Kd;dhy; ehk; filg;gpbf;f Ntz;bait ahit vd;gijg; ghHg;Nghk;.

(3) NjtDila thh;j;ijiag; gbg;gjw;F Kd;dhy; ehk; vt;thW nIgpf;fNtz;Lk; ? (rq;fPjk; 119:18)

(4) NjtDila thHj;ijf;Fj; jf;fthW ehk; vt;thW nray;g;gl Ntz;Lk; ? (rq;fPjk; 119:34 > 97)

(5) Ntjhfkj;jpd; %yk; vd; tho;f;ifapy; ehd; nra;tJ vd;d ? rq;fPjk; 119:11 > rq;fPjk; 119:50 > rq;fPjk; 119:105

(6) ve;j ehd;F fhuzq;fSf;fhfj; Njtd; jd;Dila thh;j;ijia ekf;Fj; je;jpUf;fpwhH? (2.jPNkhj;NjA 3:16-17)

(7) xt;nthU ehSk; ek; tho;f;ifapy; ehk; ntw;wpAs;sth;fshf vg;gb ,Uf;fKbAk; ? (NahRth 1:8)

(8) rPlh;fs; ,NaRit Nehf;fp nIgk; gz;zf; fw;Wj;jhUk; vdf; Nfl;ff; fhuzkhapUe;jJ vd;d ? (Y}f;fh 11:1)

(9) ek;Kila jdpg;gl;l Njitfs; jtpu> fpwp];J jd;Dila rPlh;fSf;F khjphpahf fw;Wf; nfhLj;j nIgj;jpd; mbg;gilapy; nIgpg;gijg; gl;baypLf: (Y}f;fh 11:2-4)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f;Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

Ntjj;ijg; gbg;gjd; %yKk;> nIgk; nra;tjpd; %yKk; NjtNdhL Neuj;ijr; nrytpLtij cq;fs; tho;tpy; vg;nghOJ filgpbf;fj; jPh;khdpj;jPh;fs; ?

xt;nthU ehSk; vt;tsT Neuk; nrytpLtPh;fs; ?

xOq;fhf ghpRj;j Ntjj;ijg; gbg;gjw;F vd;d jpl;lk; jPl;bAs;sPh;fs; ?

RtpNrrj;jpypUe;J Jtq;fTk; Kjypy; Nahthd; RtpNrrKk;> khw;F> RtpNrrKk; gbf;fTk;. njhlHe;J gTypd; epUgq;fs;> NgJU> Nahthd; vOjpa epUgq;fs; mLj;J rq;fPjk; ePjpnkhopfs;> Mjpahfkk; gpw gioa Vw;ghl;bd; G];jfq;fisg; gbf;fTk;. Ntjhfkk; KOtijAk; gbf;fTk;. Fwpg;ghfg; Gjpa Vw;ghl;by; ftdk; nrYj;jTk;.

Nuhkh; 10:9 > 1.Nahthd; 5:13 > mg;Ngh];jyh; 2:41 > kj;NjA 28:19 iag; gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

,e;j epahag;gpukhz G];jfk; cd; thiatpl;Lg; gphpahjpUg;gjhf> ,jpy; vOjpapUf; fpwitfspd;gbnay;yhk; eP nra;aftdkhapUf;Fk;gb> ,uTk; gfYk; mijj; jpahdpj;Jf;nfhz;bUg;ghahf mg;nghOJ eP cd; topia tha;f;fg;gz;Ztha;> mg;nghOJ Gj;jpkhdhAk; ele;Jnfhs;Stha; (NahRth 1:8).

mth; mjpfhiyapy;> ,Ul;NlhNl vOe;J Gwg;gl;L> tdhe;jukhd Xhplj;jpw;Fg;Ngha;> mq;Nf nIgk;gz;zpdhh; (khw;F 1:35).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book