பாடம் 05: ஜெபிக்க கற்றுக் கொள்ளல்

ghlk; 5: nIgpf;f fw;Wf; nfhs;sy;

gps;isfs; ngw;Nwhh;fNshL vt;tpj jilAkpd;wp Rje;jpukhf Ngr KbAk; vd;gijj; njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. ek;Kila guNyhf gpjh jd;Dila gps;isfSf;F ,e;j chpikia toq;fp cs;shh;. ehk; ghpRj;j Idkhf Njtdplj;jpy; mz;l Ntz;Lk; vd;W mth; tpUk;Gfpwhh;. (vgpNuah; 10:23) ijhpakhf fpUghrj;jz;ilf;F neUf;f Ntz;Lk;. (vgpNuah; 4:16) ,tw;iw Fwpj;J vOk;Gfpd;w Nfs;tpfs;.

(1) nIgk; ed;ik nra;fpwjh? (ahf;NfhG 5:16)

(2) NjtDila fl;lisAk;> thf;Fj;jj;jKk; vd;d? (kj;NjA 7:7-8)

(3) nIgk; gz;Ztjw;F VjhtJ epge;jidfs; cz;lh?

(1) Nahtd; 14:14

(2) kj;NjA 21:22 ahf;NfhG 1:6-7

(3) rq;fPjk; 66:18

(4) 1 Nahtd; 5:14

(4) ek;Kila nIgq;fs; Njtid Jjpg;gjhfTk;> ed;wp $WgitahfTk;> kd;dpg;G NfhUgitahfTk;> gpwUf;f Ntz;Ljy; nra;gitahfTk;> jdpg;gl;l Njitfis Nfl;gitfshfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;.

(5) fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s trdq;fis vOjp mitfs; vt;tpjkhd nIgj;ijf; $WfpwJ vd;gij vOJf.

(1) rq;fPjk; 100:4

(2) 1. Nahtd; 1:9

(3) vNgrpah; 6:18> 1. jPNkhj;NjA 2:1

rhKNty; gpwUf;fhf nIgpj;j nghOJ vij Kf;fpakhf fUjpdhd;? (1 rhKNty; 12:23)

(6) Njtd; vt;tpjkhf nIgj;jpw;F gjpyspg;ghh;?

(1) Nahtd; 11:3 > 6 > 14-15 > 43-44

(2) 2 nfhhpe;jpah; 12:7-9

(3) 1. ,uhIhf;fs; 19:4-5

(7) ftiyg;gLk; nghOJ ehk; vd;d nra;aNtz;Lk;? ftiyia khw;WtJ vJ? (gpypg;gpah; 44:6-7)

(8) ve;j fplq;fpypUe;J (Nrkpg;G miw) Njtd; cq;fs; Fiwfis epiwthf;Fthh;? (gpypg;gpah; 4:19)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f;Nfs;tpfis NfSq;fs;

(1) ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy Njtdplj;jpy; ePq;fs; tUfpd;w nghOJ > mth; cq;fs; tpz;zg;gq;fis Nfl;fpd;whh; > gjpyspf;fps;whh; vd;gij vt;thW epr;rapj;Jf; nfhs;sPh;fs;?

(2) xOq;fhfTk;> cWjpahfTk; nIgk; nra;tjw;F Neuk; xJf;fpAs;sPh;fsh? vg;nghOJ?

(3) mz;ikapy; cd;Dila nIgj;jpw;F fpilj;j Kf;fpa gjpy; vd;d?

Nuhkh; 10:9> 1.Nahtd; 5:13> mg;Ngh];jyh; 2:4> kj;NjA 28:19> NahRth 1-8> khw;F 1:35

kdg;ghl trdk;

kj;NjA 7:7 NfSq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk; NjLq;fs;> mg;nghOJ fz;liltPh;fs; jl;Lq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Fj; jpwf;fg;gLk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book