பாடம் 06: வெற்றிகரமான கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ்தல்

ghlk; 6: ntw;wpfukhd fpwp];jt tho;T tho;jy;

NjtDila mjprakhd md;gpdhy; mth; ek;ik mtUila gps;isfshf khw;wpapUg;gJ kpfg; nghpa kfpo;r;rpahd nra;jpahFk; (1.Nahtd; 3:1). mth; ek;ik Gjpa rpU];bahf;fpapUf;fpwhh;. mtUf;Fs; vy;yhk; GjpjhapUf;fpwJ (2.nfhhpe;jpah; 5:17) ek;Kila ghtj;jpypUe;J ek;ik kPl;gjw;F fpwp];J ,NaR te;jhh;. (kj;NjA 1:21) ehk; njhlh;e;J ghtj;jpy; IPtpf;f $lhJ ( 1.Nahtd; 3:19). ehk; Gjpa IPtid cilath;fshf ,Uf;f mth; tpUk;Gfpwhh;> mjw;fhd topfisAk; mth; ekf;F cz;lhf;fpapUf;fpwhh;. tpRthrpfSf;F Njtdplj;jpypUe;J ty;yikAk;> cjtpAk; tUk; (2 njrNyhdpf;Nfah; 3:3)

(1) Gjpa IPtpaj;jpw;F mbg;gil fhuz fh;j;jh ahh;? (Nuhkh; 8:11)

(2) jilapy;yhky; Njtd; ek;kpy; fphpia nra;a ehk; vd;d nra;a Ntz;Lk;? (Nuhkh; 6:13)

(3) tsh;r;rpf;F Njitahd Mtpf;Fhpa czT vd;d? (1 NgJU 2:3)

(4) ghpRj;j Ntjk; $WfpwJ NjtDila thh;j;ijia cl;nfhs;Sjy; Fwpj;J (VNukpah 15:16) mij ehk; vg;gb nra;a KbAk;?

ghpRj;j Ntjk; $WfpwJ ek;Kila Gjpa IPtpaj;jpw;F vjpuhf %d;W tpNuhjpfs; nray;gLfpwhh;fs;. mitfs;:

gprhR (1.NgJU 5:8)

ehk; trpf;fpd;w nghy;yhj cyfk; (1 Nahtd; 2:15-16) ghtRghtk;

my;yJ Ra,r;ir (ahf;NahG 1:14) ek;Kila fh;j;jUk;> ,ul;rfUkhfpa ,NaR fpwp];J rpYitapy; tpNuhjpahfpa> rhj;jhdpd; kPJ ntw;wp ngw;wpUf;fpwhh;.

(1) mth; cyfj;ij nIapj;jhh; (Nahtd; 16:33)

(2) rhj;jhdpd; ty;yikia Kwpj;jhh; (VgpNuah; 2:14)

,e;j rhj;jhd; xU fhyj;jpy; ek;kPJ mjpfhuk; cilatdhf ,Ue;jhd;

(vNgrpah;2:2-3)

(3) mth; ek;kpy; ,Ue;j ght Rghtj;jpy; ty;yikia Kwpj;jhh; (Nuhkh; 6:6).

(5) NkNy $wg;gl;Ls;s trdq;fis thrpj;J> cq;fs; ntw;wpfukhd tho;Tf;F ,itfspd; gq;F vd;d?

ek;Kila tpNuhjp Njhw;fbf;fg;gl;l nghOjpYk;> ehk; mtid re;jpf;f Ntz;bAs;sJ. ntw;wp ngWtjw;F Njtd; vd;d $Wfpwhh;?

(6) 1.Nahtd; 2:15

(7) ahf;NfhG 4:7

(8) Nuhkh; 13:14

,NaR fpwp];J ekf;fhf rpYitapy; khpj;j nghOJ ehKk; mtNuhL khpj;Njhk; (nfhNyhnrah; 3:3) mth; khpj;jjpypUe;J caph;njOe;j nghOJ ehKk; fpwp];Jtpy; ghh;f;fpwhh; Mjyhy; fpwp];JTf;Fs;shf mth;fis Vw;Wnfhs;fpwhh; (vNgrpah; 1:6-7).

(9) fpwp];Jit tpRthrpg;gth;fSf;F cz;lhfpd;w %d;W khw;wq;fs; vd;d?

1.nfhhpe;jpah; 6:11 gbj;J mtw;iw vOJ . eP Njtdhy; njhpe;J nfhs;sg;gl;lijf; Fwpj;J ,J vd;d nrhy;YfpwJ?

cq;fSf;Fs;shfNt ,f; Nfs;tpfis NfSq;fs;

Gjpa ntw;wpfukhd tho;t tho;tjw;F Njtd; vd;d cjtp nra;fpwhh;?

NjtDila gps;isahfpa ePq;fs;> KOJkhf fpwp];JTf;Fs; Vw;Wnfhs;sg;gl;Bh;fs; vd;gij vg;gb mwptPh;fs;?

fpwp];J cdf;fhf nra;jpUf;fpw mjprakhd fhhpaq;fSf;fhf mtUf;F vg;gb ed;wp njhptpg;gha;?

Nuhkh; 10:9> 1.Nahtd; 5:13> mg;Ngh];jyh; 2:41> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1:35> kj;NjA 7:7 ia gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

Nahthd; 10:10d; gpw;gFjp "ehNdh mitfSf;F IPtd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;"

1.nfhhpe;jpah; 10:13 kD\Uf;F NehpLfpw NrhjidNaay;yhky; NtNw Nrhjid cq;fSf;F Nehpltpy;iy. Njtd; cz;ikAs;stuhapUf;fpwhh;.cq;fs; jpuhzpf;F Nkyhf ePq;fs; Nrhjpf;fg;gLfpwjw;F mth; ,lq;nfhlhky;> Nrhjidiaj;jhq;fj;jf;fjhf> NrhjidNahL$l mjw;Fj; jg;gpf;nfhs;Sk;gbahd Nghf;ifAk; cz;lhf;Fthh;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book