பாடம் 07: தேவனோடு ஐக்கியப்படல்

ghlk; 7: NjtNdhL If;fpag;gly;

ek;Kila tho;ehspy; ehk; NjtNdhL neUq;fpa If;fpak; cilath;fshf elf;fNtz;Lk; vd;W mth; ek;ik mioj;J ,Uf;fpwhh;. mtUila mstpy;yh Qhdj;jhNy> ehk; rpy Neuq;fspy; ,jpy; jtwp tpLNthk; vd;gijAk; mwpe;jpUf;fpwhh;. ,e;j cyfj;jpNy ghtkw;w xNu xUth; NjtDf;F Kd;ghf ,g;gb tho;e;J fhl;bapUf;fpwhh;> mth; fh;j;juhfpa ,NaR fpwp];J Mthh;.

vt;tsT nghpa Njtkdpjh;fSk; VjhtJ xU tifapy; Njhy;tp fz;lth;fshfNt cs;sdh;. ehk; mth;fistpl ey;yth;fs; my;y.

(1) vijj; Njtd; jtwhd nra;jp vd;W $Wfpwhh; ? (1.Nahthd; 1:8>10)

Njtd; Kwpe;J Nghd If;fpaj;ijr; rhp nra;a topfis cz;Lgz;zpapUf;fpwhh;. tpRthrpfshf ehk; NjtDila FLk;gj;jpy; gpwe;jpUf;fpNwhk;.(1.Nahthd; 5:1>11-13) ehk; ghtk; nra;fpwnghOJ> ehk; FLk;gj;jpypUe;J js;sptplg;gLtjpy;iy> Mdhy; NjtNdhL elg;gjpy; KwpT Vw;gLfpwJ. ,ijr; rhp nra;tjw;F ehk; vd;d nra;a Ntz;Lk; ?

ek;Kila gpjh jtwpr; nry;fpd;w gps;isfisj; jpUj;j Ntz;Lnkd;W tpUk;Gfpwhh;. vg;gb ? ,NaR fpwp];Jtpd; %yk; ekf;F NjtNdhL cwT cs;sJ vd;gij cWjp nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. ePq;fs; cz;ikahfNt ,ul;rpf;fg;gl;bUf;fpwPh;fsh ?

(2) ePq;fs; kWgb gpwf;ftpy;iy vd;W vJ cq;fs; tho;tpy; Rl;bf;fhl;Lk; ? (1.Nahtd;3:9)

(3) Kjy; ,uz;L Nfs;tpf;fhd tpilfisf; ftdpAq;fs;. xt;nthU trdKk; vij typAWj;JfpwJ ?

tpRthrpapd; tho;tpy; vJ cz;ik ? vJ cz;ikapy;iy ? ,uz;L trdq;fSf;Fk ,ilNa cs;s tpj;jpahrk; vd;d ?

(4) xU cz;ikahd tpRthrp Njtdplj;jpy; vjw;fhf nIgpg;ghd; ? (rq;fPjk; 119:33-34) mjd; Nehf;fk; vd;d ?

(5) NjtDila ghh;itapy; rhpahf ,y;yhjth;fs; jq;fis rhpg;gLj;jpf; nfhs;tjw;F nra;a Ntz;ba ,uz;L Kf;fpakhd gzpfs; vd;d ? (ePjpnkhopfs; 28:13)

(6) 1.Nahtd; 1:9d; gb> tpRthrpfspd; nghWg;G vd;d> Njtdpd; thf;Fjj;jk; vd;d ?

(7) Njtdplj;jpypUe;J ght kd;dpg;ig ngWtjw;F vJ mbg;gilahff; fhzg;gLfpwJ (vNgrpah; 1:7> ntspg;gLj;jy; 1:6> vgpNuah; 9: 22) NjtDila thf;Fj;jj;jq;fis tpRthrpj;J> mthplj;jpypUe;J ght kd;dpg;ig ngw;W nfhs;Sq;fs;. ghtj;ij vspjhf vLj;Jf; nfhs;shjPh;fs; ghtk; mopTf;FhpaJ> mjd; rk;gsk; NjtDila Fkhudpd; kuzkhFk;.

(8) cz;ikahfNt ePq;fs; ,ul;rpf;fg;gl;lhy;> ePq;fs; vd;d nra;tPh;fs; ? (2.jPNkhj;NjA 2:19)

(9) 2. nfhhpe;jpah; 6:14-17 mbg;gilg; Nghjid vd;d ?

,f; fl;lisia kPWtjhy; cz;lhFk; mghak; vd;d ?

cq;fSf;Fs;shfNt ,f; Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

NjtNdhLs;s cwT ek;khy; Kwpe;J NghfpwnghOJ mij rhpnra;tjw;F Njtd; vt;topia cz;L gz;zpapUf;fpwhh; ?

NjtNdhLs;s If;fpaj;ij ehk; vt;thW Ngzpg; ghJfhf;f KbAk; ?

Nuhkh; 10:9> 1.Nahthd; 5:13> mg;Ngh];jyh; 2:41> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1:35 > kj;NjA 7:7> Nahtd; 10:10d; gpw;gFjp> 1.nfhhpe;jpah; 10:13 ia gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

jd;ghtq;fis kiwf;fpwtd; tho;tila khl;lhd;> mitfis mwpf;ifnra;J tpl;LtpLfpwtNdh ,uf;fk; ngWthd; (ePjpnkhopfs; 28:13).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book