பாடம் 09: உங்கள் ஆவிக்குரிய குடும்பம், ஸ்தல சபையே

ghlk; 9: cq;fs; Mtpf;Fhpa FLk;gk;> ];jy rigNa

MjptpRthrpfs; ,NaR fpwp];Jtpy; ek;gpf;if nfhz;lnghOJ> mtHfisj; Njtd; xd;whf fpwp];JTf;Fs; ,;izj;jhH. mtHfs; xUkdg;gl;L> xUkpj;jpUe;jhHfs; (mg;Ngh];jyH 2:44>46). ,;NaR fpwp];J ekf;F vg;gbj; NjitNah> mNjNghy; cld; tpRthrpfSk; xUtUf;nfhUtH NjitahapUf;fpwhHfs;. fpwp];JTf;Fs; ehk; ek;Kila tho;f;ifiag; gfpHe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ehk; NjtDila FLk;gj;jpy; mq;fj;jpdHfshf ,Uf;fpwgbahy;> ehk; Mtpf;Fhpa r%fkhf fhzg;gLfpNwhk;. ,NaR fpwp];Jtpd; rhPuj;jpy; ehk; xt;nthUtUk; mtatq;fshf ,Uf;pNwhk;. (1.nfhhpe;paH 12:27). ,t;tpj If;fpak; ];jyrigfspy; fhzg;glNtz;baJ mtrpakhFk;.

1) kf;fs; ,ul;rpf;fg;gl;L Qhd];ehdk; vLj;j nghOJ vjpy; mth;fs; NrHj;;Jf; nfhs;sg;gl;lhh;fs;? (mg;Ngh];jyh; 2:41)

Vd; mg;gb ele;jJ> cq;fs; fUj;J vd;d?

2) MjptpRthrpfs; nra;j ehd;F gzpfs; vd;d? (mg;Ngh];jyh; 2:42)

3) ve;j ehspy; tpRthrpfs; $bdhh;fs;> $Lfpd;w nghOJ mth;fs; nra;jJ vd;d? (mg;Ngh];jyh; 20:7)

4) tpRthrpfis nkhj;jkhfr; rig vd;W mioj;jdh;> mjd; mh;j;jk; miof;fg;gl;lth;fs; vd;gjhFk;. vd;d topapy; mtHfs; miof;fg;gl;lhh;fs;? (1 NgJU 2: 9)

5) rig ,Uf;fpd;w ,lj;jpd; ngauhy; miof;fg;gl;lJ. cjhuzkhf> 1.njrNyhdpf;Nfah; 1:1> rigapd; ngah; vd;d?

6) xU $l;lk; rigfs; mitfs; ,Uf;fpd;w khepyj;jpd; ngauhy; miof;fg;gl;lJ. fyhj;jpah; 1:22> mth;fs; vg;gb miof;fg;gl;lhh;fs;?

7) rigapd; jiyth; ahh;? (vNgrpah; 5:23)

8) ];jy rigfspd; jiyth;fs; vt;thW miof;fg;gl;lhh;fs;? (mg;Ngh];jyh; 20:17> jPj;J 1:5)

9) rigapYs;s cWg;gpdh;fs;> rigapd; jiyth;fNshL vd;d kdepiy cilath;fshf ,Uf;fNtz;Lk;?

rigapd; jiyth;fSf;F cs;s nghWg;G vd;d? (vgpnuah; 13: 17)

10) vgpnuah; epUgj;jpy; 10:25 y; cs;s vr;rhpg;G vd;d?

cq;fSf;Fs;;shfNt ,f; Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

ePq;fs; ,ul;rpf;fg;gl;L> Qhd];ehdk; vLj;j gpd;G vg;nghOJ ];jy rigapy; mq;fkhdPh;fs;?

,t; If;fpaj;jpy;> eilKiw nra;iffspy; vt;thW nray;gLfpwPh;fs;?

nray;ghLfis vt;thW ePq;fs; Kd;Ndw;w KbAk;?

Nuhkh; 10:9> 1.Nahtd; 5:13> mg;Ngh];jyh; 2:14> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1:35> kj;NjA 7:7> Nahtd; 10:10 d; gpw;gFjp> 1.nfhhpe;jpah; 10:13> ePjpnkhopfs; 28:13> Yhf;fh 6:46 ia gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

mth;fs; mg;Ngh];jyUila cgNjrj;jpYk;> me;epNahe;epaj;jpYk;> mg;gk; gpl;FjypYk;> nIgk;gz;ZjypYk; cWjpaha;j; jhpj;jpUe;jhh;fs; (mg;Ngh];jyH 2:42).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book