பாடம் 10: நித்திய ஜீவனின் வழிகுறித்துப் பிறரோடு பகிர்ந்துகொள்ளல்

ghlk; 10: epj;jpaIPtdpd; topFwpj;Jg; gpwNuhL gfph;e;Jnfhs;sy;

,NaR fpwp];Jitg; gpd;gw;Wgth;fshf ePq;fs; ,Uf;fpwPh;fs;. epj;jpa IPtidg; ngw;wpUf;fpd;w kf;fspy; ePq;fSk; xUth;> ,g;nghOJ guNyhf tho;tpw;F Neuhfg; gazk; nra;fpd;wPh;fs;. kw;nwy;yhUk; mopTf;F Neuhfr; nry;fpd;w mfykhd ghijapNy gazk; nra;fpd;wdh; (kj;NjA 7:13-14) ePq;fs; ,oe;J Nghdth;fisf; Fwpj;J ftiy cs;sth;fshf ,Uf;fpwPh;fs;. cyfpy; ePq;fs; rhl;rpahf ,Uf;fNtz;Lnkd;W ,NaR fpwp];J cq;fis mioj;jpUf;fpwhh; (mg;Ngh];jyh; 1:8) xU rhl;rp vd;w Kiwapy;> ,NaR cq;fs; tho;f;ifapy; nra;tijAk;> gpwh; vg;gb mtiu Vw;W nfhs;s KbAk; vd;gijAk; $wyhk;. xUth; guNyhfj;jpw;;F epr;rakhf nry;y KbAk; vd;gij cq;fshy; fhl;l KbAkh ?

gpd;tUk; Nfs;tpfSk;> trdKk;> ePq;fs; xUtUf;F xOq;fhf ew;nra;jpia $Wtjw;F cjtpahf ,Uf;Fk;.

gpur;rid:

xUth; Vd; ,ul;rpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gijj; njhpe;J nfhz;lgpd;> vg;gb ,ul;rpg;ig mila KbAk; vd;gijf; $wTk;.

1) ghtp ahh; ? ghtk; vg;gb tpsf;fg;gLfpwJ ? (Nuhkh; 3:23> Vrhah 53:6)

2) ghtj;jpd; jz;lid vd;d ? (Nuhkh; 6:23)

3) rhPu gpufhukhd kuzk; vd;gJ Mj;Jkh cliy tpl;Lg; gphptjhFk;. Mtpf;Fhpa my;yJ ,uz;lhk; kuzk; vd;gJ> Mj;Jkh Njtid tpl;Lg; gphptjhFk;. (ntspg;gLj;jy; 20:11-15) trdk; 12y;> G];jfj;jpy; vd;d? IPt G];jfj;jpy; vd;d ,Uf;fpwJ ? ,uz;lhk; kuzk; vd;why; vd;d ?

jPh;T:

,NaR fpwp];J rpYitapy; Vd; khpj;jhh; vd;w Nfs;tpf;Fg; Gj;jp $h;ikahfg; ngUk;ghd;ikahd fpwp];jth;fshy; gjpy; nrhy;y KbahJ. xUNtis "ek;Kila ghtj;jpw;fhf mth; khpj;jhh; vd;W gjpy; $wpdhYk;> cz;ikahd mh;j;jj;ijg;Ghpahky; $WtjhFk;. ehk; rpy Nfs;tpfSf;F nry;Nthk;.

4) kf;fis ,ul;rpg;Gf;F nfhz;L tu> NjtDila top vd;d ? (Nuhkh; 1:16)

5) ew;nra;jp (RtpNrrk;) apy; mlq;fpAs;s %d;W gphpTfs; ahit ? (1.nfhhpe;jpah; 15: 3-4)

6) ew;nra;jpapd; fUj;J vd;d ? (1.nfhhpe;jpah; 1:18)

7) 1.NgJU 2:24 ia ftdkhfg; gbf;fTk; ahh; ghtj;ij Rke;jhh; ? ahUila ghtj;ijr; Rke;jhh; ? vd;dtpjkhd ,uz;L tpisTfs; $wg;gl;Ls;sJ ?

8) Vrhah 53:4-5 ia vOjTk;> mJ Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s gjpy;fSf;F xj;jjhff; fhzg;gLfpwJ.

ek;Kila ghtq;fSf;fhf ,NaRit ahh; mbj;jJ ?

ve;j topapy; vNgrpah; 2:8-9 Nkw;$wg;gl;litfSf;F xj;J ,Uf;fpwJ ?

Njitfs;:

9) ,NaR fpwp];Jit tpRthrpg;gNjhL> ,ul;rpg;giltjw;Fj; Njitahd gpw mk;rq;fs; vit ? (mg;Ngh];jyh; 20:21)

10) ,NaR fpwp];JTld; ehd; vd;d nra;a Ntz;Lk; ? ( Nahtd; 1:12)

11) ,NaR fpwp];J ahh; ? (Nahtd; 1:1> 14)

12) Nahthd; 5:24> 1.Nahtd; 5:12 cs;s thf;Fjj;jk; vd;d ?

cq;fSf;Fs;shfNt ,f; Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

cz;ikahd tpRthrpahf ePq;fs; tho;fpwPh;fsh ? gpwNuhL NgRfpd;w nghOJ vg;gb Ngr;ir Jtq;FfpwPh;fs; ?

vd;ndd;d trdq;fis kdg;ghlk; nra;Js;sPh;fs; ? mjyhy; guNyhfj;jpd; topia cq;fSf;F gpwUf;Ff; fhl;l KbAk;.

Nuhkh; 10:9> 1.Nahthd; 5:13> mg;Ngh];jyh; 2:41> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1:35 > kj;NjA 7:7> Nahthd; 10:10d; gpw;gFjp> 1.nfhhpe;jpah; 10:13> ePjpnkhopfs; 28:13> Yhf;fh 6:46 > mg;Ngh];jyh; 2:42.

kdg;ghl trdk;

Fkhuid cilatd; IPtid cilatd;> NjtDila Fkhud; ,y;yhjtd; IPtd; ,y;yhjtd; (1.Nahthd; 5:12).

ghpRj;j Mtp cq;fsplj;jpy; tUk;NghJ ePq;fs; ngydile;J> vUrNykpYk;> a+Njah KOtjpYk;> rkhhpahtpYk;> g+kpapd; filrpghpae;jKk;> vdf;Fr; rhl;rpfshapUg;gPh;fs; vd;whh; (mg;Ngh];jyH 1:8).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book