பாடம் 12: தேவனுடைய சித்தம் செய்தல்

ghlk; 12: NjtDila rpj;jk; nra;jy;

ey;y ngw;Nwhh;fs; jq;fSila gps;isfis Qhdkhd ghijapy; topelj;j tpUk;Gfpd;wdh;. mth;fs; gps;isfis Nerpg;gjhy; mth;fSf;F cjtp nra;a tpUk;Gfpd;wdh;. mNj rkak; gps;isfSk; ngw;Nwhh;fSila Nahridfisf; Nfl;L gpd;gw;w tpUg;gKilath; fshapUf;f Ntz;Lk;. ,g;gb ,Uf;Fkhdhy; vy;yhk; ey;y Kiwapy; ,Uf;Fk;. guNyhfj;jpy; ,Uf;fpw ek;Kila gpjh vy;NyhUf;Fk; ey;y ngw;Nwhuhthh;. ehk; mtUf;fhfg; gilf;fg;gl;l NghjpYk; mth; ek;Kila tho;tpy; eykhdijNa tpUk;Gfpwhh;. (gpypg;gpah; 2:13> vNukpah 29:11) Qhdkhd NjtDila gps;is jd; md;whl tho;f;ifapy; NjtDila rpj;jj;ij mwpa tpUk;Gfpd;whd;. (vNgrpah; 5:17) Njtd; Mjp Kjw;nfhz;Nl vy;yhtw;wpd; KbTfisAk; mwpe;jpUf;fpwhh; (Vrhah 46:10) mtUila topelj;Jjiy ehk; mwpa KbAk;.

1) Nahthd; 7:17y; ,NaR $WtJ vd;d ? ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;> cq;fSf;Fs;shfNt ePq;fs; vd;d Nfs;tp Nfl;gPHfs; ?

2) cd;Dila tho;f;ifapy; vjw;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;f Ntz;Lk; ? (kj;NjA 6:33)

3) ePq;fs; vg;gbj; NjtDila rpj;jj;ijj; Njlj;Jtq;FtPHfs; ? (ahf;NfhG 1:5)

4) Njtd; cq;fSf;F vd;d nra;thh; ? (rq;fPjk; 32:8)

5) ehk; epr;raKs;sth;fshf vg;gb ,Uf;f KbAk; ? (1.Nahthd; 5:13-15)

6) ehk; top elj;jgLtjw;F vq;Nf Nehf;fpg; ghh;f;f Ntz;Lk; ? (rq;fPjk; 119:105)

7) ehk; fw;Wf;nfhs;tjw;F ahiu Nehf;fpg; ghh;f;f Ntz;Lk; ? (1.nfhhpe;jpah; 2:12> Nahthd; 14:26> Nahthd; 16:13)

8) ekf;F ey;ynjd;W njhpfpd;wij ehk; nra;fpd;w NghJ vw;gLfpd;w gpur;rid vd;d ? (Vrhah 55:8)

9) mtUila topfis ehk; tho;f;ifapy; iff;nfhs;tjw;F ekf;F cjTtnjd;d ? (ePjpnkhopfs; 3:5-6)

10) rhpahd ghijia vt;thW fz;Lgpbf;f KbAk; ? (ePjpnkhopfs; 11:14> 15:22) ahH ,e;j MNyhrfh;fs; ? (vgpNuah; 13:17)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f; Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

cq;fSila md;whl tho;f;ifapy; NjtDila rpj;jj;ijr; nra;tjw;F jilahf ,Ug;git vd;d ?

ePq;fs; tpUk;Gtijr; nra;aKbahj epiyapy; vJ NjtDila MNyhridiag; gpd;gw;Wtjw;Fj; J}z;Lk; ?

NjtDila rpj;jj;ijf; Fwpj;J ,Jtiuapy; epr;rak; ,y;iynad;why; ePq;fs; vd;d nra;tPh;fs; ?

NjtDila rpj;jj;jpw;F fPo;gbtjpy; czh;r;rpfspd; gq;F vd;d ?

Nuhkh; 10:9> 1.Nahthd; 5:13> mg;Ngh];jyh; 2:41> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1:35 > kj;NjA 7:7> Nahthd; 10:10 d; gpw;gFjp> 1.nfhhpe;jpah; 10:13> ePjpnkhopfs; 28:13> Y}f;fh 6:46> mg;Ngh];jyh; 2:42> 1.Nahthd; 5:12> mg;Ngh];jyh; 1:8> Nuhkh; 8:9> vNgrpah; 5:18.

kdg;ghl trdk;

cd; RaGj;jpapd; Nky; rhahky; cd; KO ,Ujaj;NjhL fh;j;jhpy; ek;gpf;ifahapUe;J cd; topfspnyy;yhk; mtiu epidj;Jf;nfhs;> mg;nghOJ mth; ghijfisr; nrt;itg;gLj;Jthh; (ePjpnkhopfs; 3:5-6).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book