02. நற்செய்தியாளரைச் சந்தித்தல்

xU ehs; mtd; mOJ nfhz;bUe;jNghJ ew;nra;jpahsH vd;w xUtH mtdUNf te;jhH. Vdg;gh eP mOfpwha; vd;W md;Gld; Nfl;lhH.

Iah> ehd; xUehs; kupj;Jg;NghNtd; vd;Wk; mjd;gpd; vd; jtWfSf;fhfj; jz;bf;fg;gLNtd; vd;Wk; ,e;jg; Gj;jfj;jpy; $wg;gl;Ls;sJ. me;jj; jz;lidf;Fg; gag;gLtjhy; vd;dhy; rhitg;gw;wp epidf;f Kbatpy;iy vd;whd; fpwp];jpahd; vd;w ngaiuAila mtd;.

,e;j cyfj;jpy;jhd; ,t;tsT Jd;gq;fSk; njhy;iyfSk; ,Uf;fpd;wdNt? gpwF Vd; eP rhitg; gw;wpf; ftiyg;glNtz;Lk;? vd;W Nfl;lhH ew;nra;jpahsH.

[Nah> ,Njh vd; Kjfpy; ,Uf;fpwNj vd; ghtr;Rik. ehd; ,we;jgpwF ,e;jr; rik vd;id mOj;jp eufj;jpw;Nf nfhz;LNgha;tpLk; vd;W epidf;fpNwd; vd;whd; fpwp];jpahd; ftiyAld;.

gpwF Vd; ,q;Nf Rw;wpf;nfhz;L ,Uf;fpwha;? vd;W Nfl;lhu; ew;nra;jpahsu;.

vdf;F vq;Nf NghtJ vd;Nw njupatpy;iy! vd;W mq;fyha;j;jhd; fpwp];jpahd;.

ew;nra;jpahsh; mtdplk; xU fhfpjr; RUisf; nfhLj;jhu;. mtd; mijj; jpwe;J ghh;j;jhd;.

mjpy; tUq;Nfhgj;Jf;Fj; jg;gpj;Jf;nfhs;s Xbg;Ngh! vd;W vOjg;gl;bUe;jJ.

mtd; ew;nra;jpahsiug; ghh;j;J ehd; vq;Nf Xbg;Nghf Ntz;Lk;? vd;W Nfl;lhd;.

ew;r;nra;jpahsh; jd; ifia ePl;b ntF Jhuj;jpy; Rl;bf;fhl;b> mNjh ntF Jhuj;jpy; XU ,Lf;fkhd thry; njupfpwjh? vd;W Nfl;lhh;.

njupatpy;iyNa [ah! vd;whd; fpwp];jpahd; ftiyAld;.

mg;gbahdhy; xU gpufhrkhd xspahtJ njupfpwjh? vd;W Nfl;lhh; ew;nra;jpahsh;.

Mk; [ah> ntF Jhuj;jpy; Xh; xsp njhpfpwJ! vd;whd; fpwp];jpahd;.

eP me;j xspia Nehf;fp Neuhf ele;JNgh. mUNf neUq;Fk;NghJ me;j ,Lf;fkhd thry; njhpAk;. me;j thry; fjitj; jl;L. mLj;J eP vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gJ mq;Nf nrhy;yg;gLk; vd;W $wp topaDg;gpdhh; ew;nra;jpahsh;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book