06. உலக ஞானியைச் சந்தித்தல்

fpwp];jpahd; njhlh;e;J nrd;W nfhz;bUe;jNghJ mtid vg;gbahtJ re;jpf;f Ntz;Lk; vd;w MtNyhL FWf;F topahf Ntfkhf tpiue;JtUk; xUtid vd; fdtpy; fz;Nld;. mtd; ngah; cyfQhdp. mtd; fpwp];jpahdpd; CUf;Fg; gf;fj;jpypUe;j cyfQhdk; vd;w Ciur; Nrh;e;jtd;. fpwp];jpahd; Rikiaj; Jhf;fpf;nfhz;L js;shbagbNa ele;J nry;ytijf; fz;l cyfQhdp Vdg;gh> ,e;jg; nghpa Rikiaj; Jhf;fpf;nfhz;L vq;Nf Nghfpwha;? vd;W mf;fiwAld; Nfl;gJNghy tprhhpj;jhd;. Mkhk; nghpa Rikjhd;. cyfpy; NtW ahUf;FNk ,t;tsT nghpa Rik ,Uf;fhJ vd;W jhd; Njhd;WfpwJ. mNjh njhiytpy; ,Uf;fpw ,Lf;fkhd thriy Nehf;fpr; nry;fpNwd;. mq;Nf nrd;why; vd;Dila Rikiaj; njhiyf;Fk; top nrhy;yg;gLkhk; vd;whd; fpwp];jpahd;.

Vdg;gh> cdf;F kidtp gps;isfs; ,Uf;fpwhh;fsh? vd;W Nfl;lhd; cyfQhdp. ,Uf;fpwhh;fs;. Mdhy; ,e;jr; Rik vd;id mOj;Jtjhy; mth;fisg; gw;wp vd;dhy; mf;fiwg;gl Kbatpy;iy vd;W mq;fyha;j;jhd; fpwp];jpahd;. ehd; cdf;F xU MNyhrid $Wfpd;Nwd;. eP mijf;Nfl;ghah? vd;W Nfl;lhd; cyfQhdp. nrhy;Yk; Iah> ey;y Nahrid vd;why; mjd;gb nra;ayhNk vd;whd; fpwp];jpahd; MtYld;. Kjypy; eP ,e;jr; Rikiaj; Jhf;fp vwpa Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; Mz;lth; mspf;Fk; MrPh;thjq;fis cd;dhy; mDgtpf;f KbAk; vd;whd; cyfQhdp. mJ rhpjhd; Iah. mij xopf;fj;jhNd ehd; ,t;thW gazk; nra;J nfhz;bUf;fpNwd; vd;whd; fpwp];jpahd;. mJrhp> cdf;F ,e;jg; ghijiar; Rl;bf;fhl;baJ ahh;? vd;W Nfl;lhd; cyf Qhdp. ew;nra;jpahsh; vd;w xUth; jhd; topfhl;bdhh; vd;whd; fpwp];jpahd;.

mllh! mth; cd;id Vkhw;wpapUf;fpwhh;! ,ijtpl mghafukhd ghijia NtW vq;FNk fhz KbahJ! Vw;fdNt eP gy Ntjidfis mDgtpj;jpUf;fpwha; NghypUf;fpwNj! MNj cd; Milnay;yhk; NrW! mtek;gpf;if Fl;ilapd; NrWjhNd ,J? ,Jjhd; cd; Nrhjidfspd; Muk;gk;. ehd; nrhy;tijf; Nfs;. eP ,d;Dk; njhlh;e;J ,Nj ghijapy; nrd;why; Nrhh;T> typ> grp> fLq;Fsph;> fhl;L kpUfq;fspd;mghak;> fhhpUs; Nghd;w mghaq;fisr; re;jpg;gNjhL capiuAk;$l ,of;f Ntz;bapUf;Fk;! Vd; ahNuh xUtUila Ngr;irf; Nfl;L cd; tho;f;ifiag; ghohf;fpf;nfhs;fpwha;? vd;W mDjhgj;Jld; Nfl;lhd; cyfQhdp.

,e;j vy;yh Ntjidfisf; fhl;bYk; vd; RikNa vdf;Fg; nghpa Ntjidahf ,Uf;fpwJ Iah! vd;whd; fpwp];jpahd; ftiyAld;. vy;yhk; rhpjhd;> Mdhy; ,e;jr; Rik vg;gb cd; KJfpy; te;jJ? vd;W Nfl;lhd; cyfQhdp. ,Njh vd; ifapypUf;Fk; ,e;jg; Gj;jfj;ijg; gbj;jgpwFjhd; vd;whd; fpwp];jpahd;. epidj;Njd;. ,t;thWjhd; cd;idg;Nghyg; gyUk; ,e;jg; Gj;jfj;ijg; gbj;Jtpl;L Ntz;lhj ghijfspy; nrd;W nrhy;ypKbahj Jd;gq;fisg; ngw;wpUf;fpwhh;fs;. ePahtJ ehd; nrhy;tijf;Nfs;. cd;Dila Rikia kpf vspjhfg; Nghf;Ftjw;fhd topia ehd; $WfpNwd;. ,J kpfr; Rygkhd top. kpfTk; ghJfhg;ghdJ! topnaq;Fk; kfpo;r;rpjhd;! vd;W Mirfhl;bdhd; cyf Qhdp.

mg;gbah? me;j topia vdf;Fr; nrhy;Yq;fs;> Iah! vd;W MtYld; Nfl;lhd; fpwp];jpahd;. nrhy;fpNwd; Nfs;. rw;Wj; njhiytpy; ey;nyhOf;fk; vd;w efuk; cs;sJ. mq;Nf ePjpkhd; vd;w mwpQh; trpf;fpwhh;. cd;idg;Nghy mNefUila Rikfis mfw;w mth; topfhl;bapUf;fpwhh;. cd;Dila kdf;Fog;gj;ijAk; mth; jPh;j;Jitg;ghh;. mth; tPl;by; ,y;yhtpl;lhy; mtiug;NghyNt Gj;jprhypahd mth; kfd; kupahij cdJ gpur;ridiaj; jPh;j;Jitg;ghd;. eP jpUk;g CUf;Fg; Nghf Ntz;bajpy;iy. cdJ kidtpiaAk; gps;isfisAk; tutioj;J me;j efuj;jpNyNa kfpo;r;rpahf thoyhk;. mq;Nf Fiwe;f tUkhdj;jpNyNa fhyk;js;s KbAk;. NkYk; mq;Fs;sth;fs; vy;yhUNk cj;jkh;fshapUg;gjhy; cdf;F ve;jj; Jd;gKk; tuhJ vd;W tpsf;fpdhd; cyf Qhdp.

,e;jg; ngupath; $WtJjhd; rhpahd top Nghyj; njhpfpwJ vd;W epidj;j fpwp];jpahd;> Iah> me;j ePjpkhdpd; tPl;Lf;F vg;gbr; nry;tJ? vd;W cw;rhfkhff; Nfl;lhd;. mNjh njhpfpwNj xU kiyr; rpfuk;. mjd; mbthuj;jpYs;s tPLfspy; Kjy; tPLjhd; mth; tPL vd;W Rl;bf; fhl;bdhd; cyf Qhdp. fpwp];jpahd; mtdplk; tpilngw;W> kiyr;rpfuj;Jf;Fj; jpUk;gpr; nry;tij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;. mtd; me;j mbthuj;ij neUq;fpaNghJ kiyr;rpfuj;ij epkph;e;J ghh;j;Njd;. rpfuk; rhpe;JNgha; mtd;kPJ tpOe;JtpLtJNghyj; Njhd;wpaJ! gae;J eLq;fpdhd; fpwp];jpahd;! mtDila KJfpypUe;j Rikapd; vil mjpfkhfp mtid mg;gbNa mOj;jpaJ! kiyapypUe;J mbf;fb Gwg;gl;l mf;fpdp Rthiyfs; mtd; gaj;ij mjpfupj;jd! mtd; cly; eLq;fpaJ! tpah;it Mwhfg; ngUfpaJ! INah> cyf Qhdpapd; Nahridiaf;Nfl;L Nkhrk; NghNdNd! vd;W fjwp mOjhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book