07. நற்செய்தியாளருடன் இரண்டாம் சந்திப்பு

mg;NghJ me;j topNa ew;nra;jpahsh; tUtijf; fz;lhd; fpwp];jpahd;. jhd; nra;j jtiw czh;e;j mtd; ntl;fpj; jiyFdpe;jhd;!

mtidf; fz;lTld;> fpwp];jpahNd> eP ,q;Nf vd;d nra;fpwha;? vd;W Nfhgj;Jld; Nfl;lhh; ew;nra;jpahsh;. xd;WNk gjpy;$w Kbahky; jiyFdpe;jthNw epd;whd; fpwp];jpahd;. ehd;jhd; cd;id ,Lf;fkhd thriy Nehf;fpr; nry;Yk; ghijapy; Nghfr; nrhd;NdNd! eP vg;gb topjtwp ,q;Nf te;jha;? vd;W kPz;Lk; Nfl;lhh; ew;nra;jpahsh;.

jaq;fpatNw ele;jij tpthpf;fj; Jtq;fpdhd; fpwp];jpahd;. ew;nra;jpahsUld; gy FWf;Ff; Nfs;tpfs; Nfl;L midj;ijAk; mwpe;J nfhz;lhh;. fpwp];jpahNd> ehd; nrhy;yg; Nghtijf; ftdkhff; Nfs;. cd;id Vkhw;wpa cyf Qhdp ,J Nghyg; gyiuAk; Neuhd ghijapypUe;J topjtw itj;J mopTf;F mioj;Jr; nrd;wpUf;fpwhd;. mtd; $Wk; ghijapy; nrd;why; fz;bg;ghf mope;Jjhd; NghfNtz;Lk;! Mz;lthpd; thh;j;ijfis ek;gp mth;fhl;Lk; ghijapy;jhd; eP nry;y Ntz;Lk;. mtUila thh;j;ijfis thrpf;fpNwd; Nfs;. NgRfpwtUf;F ePq;fs; nrtpnfhLf;f khl;Nlhnkd;W tpyfhjgbf;F vr;rupf;ifahapUq;fs;> Vnddpy;> G+kpapNa NgrpdtUf;Fr; nrtpnfhLf;fkhl;Nlhnkd;W tpyfpdth;fs; jg;gpg;NghfhkypUf;f> guNyhfj;jpypUe;J NgRfpwtih ehk; tpl;L tpyfpdhy; vg;gbj; jg;gpg; NghNthk;? (vgp.12:25 ). vdNt guNyhfj;jpypUe;J NgRfpw Mz;ltUf;Nf eP nrtp nfhLf;f Ntz;Lk;. ,Njh ,d;ndhU trdk; tpRthrj;jpdhNy ePjpkhd; gpiog;ghd;> gpd;thq;fpg; Nghthdhdhy; mtd;Nky; vd; Mj;Jkh gphpakhapuhJ vd;fpwhh; (vgp. 10:38 ). fpwp];jpaNd> eP cd; ghijapypUe;J gpd;thq;fpg; NghapUf;fpwha;. ,J Mz;ltUf;Ff; nfhQ;rk; $lg; gpbf;fhJ vd;W typAWj;jpdhh; ew;nra;jpahsh;.

Iah> ehd; jtW nra;Jtpl;NlNd vd;W fpNo tpOe;J fjwp mOjhd; fpwp];jpahd;. ew;nra;jpahsh; ifnfhLj;J mtidj; Jhf;fp tpl;lhh;. gag;glhNj fpwp];jpahd;. ve;jg; ghtKk; ve;jj; JhrzKk; kDrUf;F kd;dpf;fg;gLk;.... mtpRthrpahapuhky; tpRthrpahapU (kj;NjA 12:31 > Nahthd; 20:27 ). cyf Qhdpiag; gw;wp XupU cz;ikfis ehd; gw;wp ey;y mwpT ciltad;jhd; ey;y FzKilatd;jhd; ey;nyhOf;fj;Jld; tho;gtd;jhd;. MdhYk; mtd; rpYtiiag; gw;wpAk;> ,ul;rpg;igg; gw;wpAk; $wg;gLk; NghjidfSf;Fr; nrtpnfhLf;fhjgbahy; mtd; Mz;ltUf;F tpNuhjkhdtNd. mtdJ Nghjidapy; %d;W jtWfs; fhzg;gLfpd;wd. KjyhtJ mtd; cd;idr; rupahd ghijapypUe;J topjtw itj;jhd;. ,uz;lhtJ rpYitia eP ntWj;Jg; Gwf;fzpf;Fk;gb nra;jhd;. %d;whtJ kuzj;Jf;Fr; nry;Yk; ghijapy; cd;idr; jpir jpUg;gptpl;lhd; vd;W tpsf;fpdhh; ew;nra;jpahsh;.

fpwp];jpahd; Kfj;ij %bf;nfhz;L mOjhd;.

Iah> ehd; mtDila Kl;lhs;jdkhd Nahridiag; gpd;gw;wp rupahd ghijapypUe;J tpyfp te;Jtpl;NlNd! vd;W fjwpNdd;. jd;idf; fhg;gw;Wk;gb nfQ;rpdhd;! ftig;glNj> fpwp];jpahd;. eP cz;ikahfNt cd; jtWfis czh;e;jhy; Mz;lth; cd;id epr;rakhf kd;dpg;ghh;. th nIgk; nra;Nthk; vd;W ew;nra;jpahsh; $wNt ,UtUkhfNt Koq;fhw;gbapl;ldh;. fpwp];jpahd; jdJ jtWfis Mz;lthplk; mwpf;ifapl;L kd;dpg;Gf; Nfl;lhd;.

mjd;gpwF ew;nra;jpahsh; mtd; nry;y Ntz;ba rhpahd ghijiar; Rl;bf;fhl;b> mtid md;NghL topaDg;gp itj;jhh;. fpwp];jpahd; mq;Fkpq;Fk; ghh;f;fhky; Ntfkhf ele;Jnrd;whd;. vjpNu tUgth;fsplk; mtd; Ngr;Rf; nfhLf;fNtapy;iy! rhpahd ghijia mile;jTld; ,d;Dk; Ntfkhf elf;fj; Jtq;fpdhd;!

,Wjpapy; ,Lf;fkhd thriy neUq;fptpl;lhd; fpwp];jpahd;! thry; fjtpd;kPJ jl;Lq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;fj; jpwf;fg;gLk; (kj;.7:7) vd;W vOjg;gl;bUe;jJ!

fpwp];jpahd; mjd;gb fjitj; jl;bdhd;! jahsd; vd;w ngaUila ey;y kdpjh; fjitj; jpwe;jhh;. ahug;gh eP? vq;fpUe;J tUfpwha;? cdf;F vd;d Ntz;Lk;? vd;W md;Gld; Nfl;lhh;.

Iah> ehd; mopefuj;jpypUe;J tUk; xU ghtp. ngah; fpwp];jpahd;. tUq;Nfhgj;Jf;Fj; jg;gpj;Jf; nfhs;s ehd; rPNahd; kiyf;Fr; nry;yNtz;Lk;. mjw;F ,e;j topahfj;jhNd Nghf Ntz;Lk;? vd;W Nfl;lhd;. Mkhk;> cs;Ns th vd;W $wpa jahsd; fjit mfykhfj; jpwe;jhh;. fpwp];jpahdpd; ifia Ntfkhfg; gw;wp cs;Ns ,Oj;jhh;. fjit kPz;Lk; glhnud;W %bj; jhspl;lhh;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book