09. பொருள்கூறுபவரின் வீட்டை அடைதல்

,Wjpahf fpwp];jpahd; nghUs;$Wgtupd; tPl;il mile;jhd;. fjitj; jl;bdhd;.

ahu; mJ? vd;w Fuy; Nfl;lJ.

ehd;jhd; fpwp];jpahd;. jahsd; vd;id mDg;gpdhu; nghUs;$Wgtu; vd;gtiug; ghu;f;f Ntz;Lk; vd;whd; fpwp];jpahd;.

fjT jpwe;jJ. nghUs;$Wgtu; mtid md;Gld; mioj;Jr; nrd;whu;.

fpwp];jpahNd th> cdf;Fg; gadspf;ff;$ba mNef fhupaq;fisf; fhl;LfpNwd; vd;W $wpa nghUs;$Wgtu; mtid xU jdp miwf;Ff; $l;br; nrd;whu;.

mq;Nf xU ngupatupd; glk; khl;lg;gl;bUe;jJ. mtuJ fz;fs; Nkhl;rj;ijNa Nehf;fpd. Ehy;fSf;nfy;yhk; Nkyhd Ehy; mtu; ifapy; ,Ue;jJ. cyfk; mtUf;Fg; gpd;dhff; fhzg;gl;lJ.

,tu;jhd; kdpju;fis kdk; khwr;nra;J mtu;fSf;Fg; gpd;dhYs;s cyfKk;> mtu; jiyapYs;s fpuPlKk; vijf; Fwpf;fpd;wd njupAkh? cyfj;ijAk; mjpYs;s nghUl;fisAk; tpUk;ghjtu;fs; Nkhl;rj;jpd; MrPu;thjq;fis mDgtpf;fyhk; vd;gNj vd;W tpsf;fpdhu; nghUs;$Wgtu;.

mjd;gpd; ,Jtiu Rj;jk; nra;ag;glhj ngupa miw xd;wpDs; fpwp];jpahid mioj;Jr; nrd;whu; nghUs;$Wgtu;. miwnaq;Fk; JhR epiwe;jpUe;jJ!

nghUs;$WgtH Rj;jk; nra;gtidf; $g;gpl;L miwiag; ngUf;Fk;gb fl;lisapl;lhH. mtd; tpsf;FkhW nfhz;L miwiaf; $l;l JhR Gif kz;lyk; Nghyg; Gwg;gl;lJ! %r;Rtplj; jpzwpdhd; fpwp];jpahd;.

nghUs;$WgtH mUfpypUe;j ngz;kzpaplk;> nfhQ;rk; jz;zPH nfhz;Lte;J miwnaq;Fk; njsp vd;whH. jz;zPH njspj;jgpd;G miwiar; Rj;jk; gz;ZtJ vspjhf ,Ue;jJ!

Iah> ,jd; nghUs; vd;d? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

,e;j miwjhd; xU kdpjdpd; ,Ujak;. JhR jhd; mtid mRj;jg;gLj;jpapUe;j ghtq;fs;! Kjypy; mg;gbNa miwiag; ngUf;fpatd;jhd; epahag;gpukhzk;. jz;zPH nfhz;Lte;J njspj;j ngz;kzpjhd; RtpNrrk;! epahg;gpukhzk; vd;w rl;lq;fs; ekJ ghtq;fis ePf;fp ek;ikr; Rj;jg;gLj;j KbahJ. gjpyhf ekJ kdjpy; gioa ghtq;fSk; kPz;Lk; jiyfhl;l ghtq;fs; mjpfupf;fpd;wd! RtpNrrk; vd;w fpwp];Jtpd; ew;nra;jpia ekJ kdk; Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ> ekJ ghtq;fs; ePq;fp> ,jak; Rj;jkhfpwJ. mg;NghJjhd; kfpikapd; ,uh[h mjpy; jq;f KbAk; vd;W fpwp];jpahDf;Fg; GupAk;gb njspthf tpsf;fpdhH.

fpwp];jpahdpd; ifiag; gpbj;J ,Oj;jgb xU rpwpa miwapDs; Eioe;jhh; nghUw;$WgtH. mq;Nf ,uzL rpWtHfs; vjpnujpuhf mkHe;jpUe;jhHfs;. mtHfspy; Nfhg Kfj;NjhL Fjpj;Jf; nfhz;bUe;jtd; Mj;jpuf;fhud;. rhe;jkhd Kfj;NjhL mikjpahf ,Ue;jtd; nghWik!

Mj;jpuf;fhud; Vd; ,g;gbf; Nfhgkhf ,Uf;fpwhd;? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

mtd; Nfl;l nghUs;fSf;fhf ,d;Dk; xU tUlk; fhj;jpUf;Fk;gb mtd; ngw;NwhH $wptpl;lhHfs;. Mdhy; mtNdh ,g;NghNj mijf; Nfl;fpwhd;. mjdhy;jhd; ,g;gb Mj;jpug;gLfpwhd;. Mdhy; nghWikNah mikjpahff; fhj;jpUf;fpwhd; vd;W tpsf;fpdhH nghUs;$WgtH.

mg;NghJ xUtH igepiwa nghd;Dk; kzpfSk; nfhz;Lte;J Mj;jpuf;fhudpd; fhybapy; nfhl;bdhH. nghWikiag; ghh;j;J fpz;lyhf rpupj;jgb Mj;jpuf;fhud; me;jg; nghf;fprj;ijf; iffspy; ms;spf; nfhz;lhd;. Mdhy; rpwpJ Neuj;jpw;f;Fs; mitaidj;ijAk; nrytopj;Jtpl;lhd;! mtd; cLf;ff; $lf; fe;ij MilfNs kpQ;rpd!

Mj;jpuf;fhud; ,e;j cyfj;J kf;fSf;F milahsk; nghWikjhd; tug;NghFk; Gjpa cyfj;J kf;fSf;F milahsk;. Mj;jpuf;fhud; vg;gb vy;yhNk cld;jhNd Ntz;Lk; vd;W Mj;jpug;gl;lhNdh> mt;thNw ,t;Tyf kf;fSk; vy;yhtw;iwAk; ,g;NghNj mDgtpf;f Ntz;Lk; vd;W Mirg;gLfpwhu;fs;. ekJ kuzj;jpw;Fg; gpd;dhy; cs;s tho;f;ifiag; gw;wp mtu;fs; ftiyg;gLtNjapy;iy! Mj;jpuf;fhudpd; nghf;fprk; tpiuthf mope;JNghdJNghy ,t;Tyfj;J ,d;gq;fSk; rPf;fpuNk mope;JNghFk;. ehk; epj;jpa tho;itNa tpUk;g Ntz;Lk; vd;gjw;F ,J xU gbg;gpid vd;whu; nghUs;$Wgtu;.

gpd;G nghUs;$Wgth; fpwp];jpahid kw;nwhU ,lj;Jf;F mioj;Jr; nrd;whh;. mq;Nf xU Rtw;wpd; Xukhf neUg;G vhpe;Jnfhz;bUe;jJ. xU kdpjd; me;j neUg;gpd;kPJ thsp thspahfj; jz;zPh; Cw;wpf;nfhz;bUe;jhd;. Mdhy; me;j neUg;Ngh mizatpy;iy! ,d;Dk; gpufhrkhf vhpe;Jnfhz;bUe;jJ!

Vd; neUg;G mizatpy;iy? vd;W tpag;Gld; Nfl;lhd; fpwp];jpahd;. ,e;j neUg;Gj;jhd; kdpjDila ,Ujaj;jpy; nray;gLk; Mz;ltUila fpUig. jz;zPiu Cw;Wgtd; rhj;jhd;. Mdhy; ,Njh ghh;> neUg;G ,d;Dk; gpufhrkhfTk;> kpFe;j ntg;gj;JlDk; vupfpwJ! mjw;F vd;d fhuzk; njupAkh? vd;W $wpa nghUs;$Wgth; fpwp];jpahid Rtw;wpd; kW gf;fk; mioj;Jr; nrd;whh;.

mq;Nf xUth; ifapy; vz;nza;f; Flitia Ve;jpatuha; njhle;J vz;nzia Cw;wpf; nfhz;bUe;jhh;. ,th;jhd; fpwp];J. mth; Cw;Wk; vz;nza; jhd; mtUila fpUig. mtUila gps;isfspd; kdjpy; njhlh;e;J Cw;wpf; nfhz;bUf;fpwhh;. ,jdhy; rhj;jhdpd; nray;fs; mopf;fg;gLfpd;wd. mth; Vd; Rtw;wpd; kWgf;fk; epw;fpwhh; njupakh? mtUila fpUigiag; gw;wpr; re;Njfg;gLfpwth;fshy; mtiuf; fhzKbtjpy;iy vd;W tpsf;fk; $wpdhh; nghUs;$Wgth;.

xU mofhd thapyz;il fpwp];jpahid mioj;Jr; nrd;whh; mth;. mq;Nf ftrk; jhpj;j ehd;F gythd;fs; fhty;fhj;Jf; nfhz;L epw;fpwhh;fs;. me;j thapypDs; Eiogth;fspd; ngah;fis vOJk;gb xUtd; mq;Nf mkh;e;jpUe;jhd;. me;j thapypd; Kd;dhy; mNefh; epd;Wnfhz;bUe;jhh;fs;. Mdhy; me;j gythd;fisf; fz;l gae;j mth;fs; cs;Ns Eioaj; Jzpatpy;iy! me;j muz;kidapd; khlj;jpd;kPJ nts;is cil jhpj;j gyh; epd;W ghh;j;Jf;nfhz;bUe;jhh;fs;.

kdj;jplk; nfhz;l xUtd; me;jg; ngah; vOJgtdpd; mUfpy; nry;tij fpwp];jpahd; ftdpj;jhd;.

Iah> vd; ngaiuAk; vOjpf;nfhs;Sq;fs; vd;W $wpa mtd;> jd; jiyapy; xU jiyf;ftrj;ij mzpe;J nfhz;lhd;. ifapy; this Ve;jpdtdhf me;j ehd;F NgUlDk; Nghh;Gupaf; fpsk;gptpl;lhd;! ehd;F gythd;fSk; mtDld; %h;f;fkhfr; rz;il Nghl;lhh;fs;! ,Wjpapy; gy fhaq;fisg; ngw;w mtd; ntw;wpfukhf thrypDs; Eioe;Jtpl;lhd;!

thUk;> thUk;! epj;jpa kfpik ckf;Nf vd;W tho;j;jp tuNtw;w ntz;Zil jhpj;jth;fs; mtDf;F ntz;zq;fpia mzptpj;jhh;fs;. ,jw;Fg; nghUs; vdf;Fj; njhpANk! vd;W Gd; rpupg;Gld; $wpa fpwp];jpahd; Gwg;glj; Jtq;fpdhd;. nghW> mtrug;glhNj vd;w nghUs;$Wgth; mtid Xh; ,Uz;l miwf;Ff; $l;br;nrd;whh;. mq;Nf ,Uk;Gf; $z;Lf;Fs; xUtd; Nrhfkhf mkh;e;jpUe;jhd;. ngU%r;Rtpl;Lf; fz;fyq;fpdhd; mtd;.

,td; Vd; ,t;thW Nrhfkhf ,Uf;fpwhd;? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;. ePNa Nfl;Lg;ghh; vd;W $wptpl;lhh; nghUs;$Wgth;. ,Uk;Gf; $z;il neUq;fpa fpwp];jpahd;> ePh; ahh;? vd;W Nfl;lhd;. xUfhyj;jpy; ehd; xU rpwe;j> ntw;wpAs;s fpwp];jtdhf ,Ue;Njd;. Nkhl;rj;Jf;Fg; NghFk; topapy; nry;fpNwhk; vd;W kfpo;r;rpahf ,Ue;Njd;. Mdhy; ,g;NghNjh ehd; mope;JNghfpNwd; vd;W Gyk;gpdhd; mtd;.

Vd; vd;d ele;jJ? Nfl;lhd; fpwp];jpahd;. rhj;jhd; vd;idr; Nrhjpj;jhd;. ehd; vd; cyf MirfSf;F ,lk;nfhLj;Jg; ghtk; nra;J tpl;Nld;. gupRj;j Mtpahdth; vd;idtpl;L tpyfp tpl;lhh;. kdk; jpUk;g Kbahky; vd; ,Ujak; fbdg;gl;Lg; Ngha;tpl;lJ vd;W mOjhd; mtd;. Vd; cd;dhy; kdk; jpUk;g KbahJ? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

Mz;lth; vdf;Ff; nfhLj;j fhyk; Kbe;J Ngha;tpl;lJ. ,dp vd;dhy; xd;WNk nra;a KbahJ! epj;jpa fhykha; ,e;jj; jz;lidia mDgtpf;fj;jhd; Ntz;Lk; ngUFunyLj;Jg; Gyk;gpdhd; mtd;.

fpwp];jpahdpd; clypy; eLf;fNk Vw;gl;Ltpl;lJ! cdf;F vr;rupf;if nra;aNt ,ijf; fhl;bNdd;. Mz;ltUila topiatpl;L ghij khwptplhNj vd;W vr;rhpj;jhh; nghUs;$Wgth;. rup Iah> Mz;lth;jhd; vdf;F cjtpnra;a Ntz;Lk; vd;whd; fpwp];jpahd;. th> cdf;Ff; fhl;l Ntz;baJ ,d;Dk; xd;W ,Uf;fpwJ vd;W $wpa nghUs;$Wgth; mtid kw;nwhU miwf;F mioj;Jr; nrd;whh;.

mq;Nf gLf;ifapypUe;J vOk; xUtidf; fz;lhh;fs;. mtd; cly; eLq;fpf; nfhz;bUe;jJ! Vd; ,t;thW gae;J eLq;FfpwPh;? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;. Iah> ehd; Jhq;Fk; NghJ xU fdT fz;Nld;. thdk; ,Uz;L Nghapw;W! ,b ,bj;jJ! gsPH gsPnud;W kd;dybj;jJ! ehd; epkph;e;J ghh;j;Njd;. Nkfj;jpd; eLNt xUth; mkh;e;jpUe;jhh;. mtiur; Rw;wpYk; Mapuf;fzf;fhd NjtJhjh;fs;! kupj;jth;fNs> epahae;jPh;f;fg;gl vOe;J thUq;fs; vd;w Fuy; Nfl;lJ. clNd fy;yiwfs; jpwe;jd! ,we;JNghdth;fs; vOe;J te;jhh;fs;. rpyh; kfpo;r;rpNahL Mz;ltiuj; Jjpj;jhH;fs;. kw;wth;fNsh jiyfisj; njhq;fg;Nghl;Lf; nfhz;L gae;J eLq;fpdhh;fs;! Nkfj;jpd; eLNt mkh;e;jpUe;jth;. gjiu mtpahj mf;fpdpapy; NghLq;fs; (kj;.3:12> 13:40> ntsp.20:12>15) vd;W fl;lisapl;lhh; vd;W $wpa mtd; cly; NkYk; eLq;fpaJ.

ehd; epd;Wnfhz;bUe;j ,lj;jpy; jpBnud;W xU ngupa gs;sk; Njhd;wpaJ! mjd; mbg;ghfj;ijNa ghh;f;f Kbahjgb mt;tsT Mok;! mjDs;spUe;J neUg;Gk; GifAk; NkNy vOk;gpaJ! epahaj; jPh;g;G ehs; te;Jtpl;lijAk;> mjw;F ehd; jahuhf ,y;iy vd;gijAk; czh;e;Njd;. vdJ jz;lidia epidj;Jj;jhd; ,t;thW eLq;FNwd; vd;W mtd; $wpaTld;> jhd; mtidg; Nghyy;yhJ epahaj;jPh;g;igr; re;jpf;fj; jahuhf ,Uf;fNtz;Lk; vd;W jPh;khdpj;Jf;nfhz;lhd; fpwp];jpahd;.

fpwp];jpahd; fz;l ,t;tsT fhhpaq;fSk; mtDf;Fr; rpwe;j gbg;gpidia mspj;jd. nghUs; $Wgth; mtd; njhlh;e;J gazk; nra;Ak; tifapy; mtid topaDg;gp itj;jhh;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book