11. கடினமலையை அடைதல்

%tUk; fbdkiy vd;w kiyapd; mbthuj;ij mile;jhu;fs;. mq;Nf XU ePNuhil fhzg;gl;lJ. mtHfs; nrd;w ghijapd; ,lJGwKk;> tyJGwKk; ,uz;L ghijfs; gpupe;Jnrd;wd.

Mdhy; ,Lf;fkhd ghijNah mtw;wpd; eLNt kiyAr;rpia Nehf;fpr; nrd;wJ!

fpwp];jpahd; me;j ePNuhilf;Fr; nrd;W njspe;j ePiug; gUfpdhd;. fisg;G ePq;fpatdhf ,Lf;fkhd ghijapd; topahf kiyNawj; Jtq;fpdhd;.

,Lf;fkhd ghij kiyNaWk; fbdkhd ghijahf ,Ug;gijf;fz;l rk;gpujhad;> ntsp Ntrf;fhud; ,UtUk; kw;w ,uz;L ghijfspYk; jdpj;jdpNa gpupe;J nrd;whu;fs;. ,lJGwk; mghag; ghijapy; nrd;wtd; mlHe;j fhl;bDs; topjg;gp miye;jhd;! tyJGwk; moptpd; ghijapy; nrd;wtd; nrq;Fj;jhd ghiwapypUe;J tpOe;J capH Jwe;jhd;!

,Lf;fkhd ghij topNa kpff; fbdj;Jld; ghijNawj; Jtq;fpdhd; fpwp];jpahd;. Nghfg;Nghf ghij nrq;Fj;jhdgbahy; jto;e;jgb Vw Neupl;lJ!

ghjp topapy; gazpfSf;fhf Mz;ltH mikj;j ,isg;ghWk; ];jyk; ,Ue;jJ. fpwp];jpahd; fisg;NghL mq;F nrd;W mkHe;jhd;. RUis vLj;Jg; gbf;fj; Jtq;fpdhd;. mtd; fz;fisj; Jhf;fk; jOtpaJ. RUs; ifapypUe;j eOtpaJ$lj; njupahky; Mo;e;J cwq;fptpl;lhd;! mg;NghJ xUtH te;J> Nrhk;NgwpNa> eP vWk;gpdplj;jpy; Ngha;> mjd; topfisg; ghHj;J> Qhdj;ijf; fw;Wf;nfhs; (ePjp.6:6) vd;W $wp mtid vOg;gp tpl;lhH!

jpLf;fpl;L tpopj;j fpwp];jpahd;> kiyAr;rpia milAk;tiu tpiue;J gazk; nra;jhd;! mq;Nf ,UtH mtid Nehf;fp vjpHj; jpirapy; tUtijf; fz;L tpag;gile;jhd;. Nfhio> mtek;gpf;if vd;w me;j ,UtiuAk; ghHj;J>

Vd; [ah? vd;d Mapw;W? vd;W Nfl;lhd;.

NghFk; topapy; rpq;fj;ijg; ghHj;Njhk;. ,d;Dk; Nghfg;Nghf mghak;jhd; vd;W vz;zpj; jpUk;gptpl;Nlhk; eLq;Fk; Fuypy; $wpdhHfs; me;j ,UtUk;.

ePq;fs; vdf;Fk; ga%l;btpl;BHfs;. ehd; ,g;NghJ vd;d nra;tJ? jpUg;gpg; Nghtnjd;why; epr;rakhf kuzjz;lidjhd; fpilf;Fk;. NeNu nrd;whYk; kuzj;Jf;NfJthd mghaq;fs; vd;W xU fzk; jaq;fpa fpwp];jpahd;>

,y;iy...................,y;iy................. ehd; Neuhfj;jhd; nry;Ntd;. ghijapd; Kbtpy; vdf;F epj;jpa tho;T fpilf;FNk! vd;W $wpagb cw;rhfj;NjhL Kd;Nd nry;yj; Jtq;fpdhd;. NfhioAk; mtek;gpf;ifAk; kiyapypUe;J fPopwq;fp Xbtpl;lhHfs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book