14. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் கிறிஸ்தியான்

mjd;gpwF fpwp];jpahd; kuz ,Uspd; gs;sj;jhf;if miltij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;. mg;NghJ ,UtH mtDf;F vjpuhf Xbte;jhHfs;.

[ah> NeNu NghfhjPHfs;. ,e;jg;gs;sj;jhf;F KOtJk; XNu ,Ushf ,Uf;fpwJ. nfhba kpUfq;fisAk;> tpfhukhd [e;Jf;fisAk; mq;Nf fz;Nlhk;. vq;Fk; Ntjidapy; Jbg;gtHfspd; $f;Fuy;jhd; Nfl;fpwJ vd;W $wp mtidj; jLj;jhHfs;.

Mdhy; fpwp];jpahNdh> ehd; nry;yNtz;ba top ,Jjhd;. vdNt jplkdNjhL ,jpy;jhd; nry;Ntd; vd;W $wpagb NeNu nrd;whd;.

kuz ,Uspd; gs;sj;jhf;fpd; eLNt nrd;w ghij kpfTk; FWfyhf ,Ue;jJ. mjd; ,lJGwk; Mokhd Fop fhzg;gl;lJ. tyJGwk; XNu rJg;G epyf; fhlhff; fhl;rpaspj;jJ! ,uz;L GwKk; rWf;fp tpOe;Jtplhky; eLtpy; ele;Jnry;tJ fbdkhfNtapUe;jJ!

gs;sj;jhf;fpd; ikag; gFjpapy; eufj;jpd; thry; ,Ue;jJ. mjpypUe;J neUg;Gk;> GifAk; Gwg;gl;L te;jJ. fHzfLukhd rj;jq;fSk; Nfl;ld!

fpwp];jpahd; jdJ gl;laj;ij ciwapy; Nghl;L tpl;L xU Gjpa MAjj;ij ifapy; vLj;Jf; nfhz;lhd;. n[gNk (vNg.6:18) me;jg; Gjpa MAjk;! Mz;ltNu> vd;idf; fhg;ghw;Wk; vd;W njhlHe;J n[gk; nra;jhd;.

J];l kpUfq;fs; mtid neUq;fp te;jd. Mz;ltUila ty;yikahy; ehd; njhlHe;J elg;Ngd; vd;W tpRthrj;NjhL rj;jkpl;lhd;. me;j kpUfq;fs; tpyfp Xbg;Nghapd!

,Us; tpyfp fhiyapy; ntspr;rk; te;jTld; fpwp];jpahd; jhd; te;j ghijiaj; jpUk;gpg;ghHj;jhd;. Mgj;Jf;fSf;F kj;jpapy; kpfTk; FWfyhd ghijapy; jd;idg; gj;jpukhf topelj;jpa Mz;ltiuj; Jjpj;jhd;!

gs;sj;jhf;fpypUe;j xU Fd;Wg; gFjpia mile;jhd; fpwp];jpahd;. Nklhd ,lj;jpypUe;J Rw;wpYk; ghHj;jhd;. mg;NghJ rw;Wj; njhiytpy; cz;ikahdtd; ele;Jnry;tijf; fz;lhd;.

cz;ikahdtNd nfhQ;rk; epy;. ehDk; cd; $l tUfpNwd; vd;W Fuy;nfhLj;jhd; fpwp];jpahd;.

vd;dhy; epw;f KbahJ gopthq;FgtHfs; vd;idj; njhlHe;J tUfpwhHfs; vd;W $wpa cz;ikahdtd; epw;fhky; nrd;whd;.

,ijf; fz;l fpwp];jpahd; mtid vg;gbahtJ gpbj;JtplNtz;Lnkd;w vz;zj;NjhL mtd; gpd;Nd Xbdhd;. Xbr; nrd;w mtd; cz;ikahdtid kpfr; Rygkhf jhz;b tpl;lhd;. jd;Dila Ntfj;ij vz;zp ngUikg;gl;lhd; ghijiaf; ftdpf;ftpy;iy! fhy; jLf;fp fPNo tpOe;Jtpl;lhd;! cz;ikahdtd; Xbte;J mtidj; Jhf;fp tpl;lhd;. ,UtUkhfg; Ngrpf;nfhz;Nl ele;J nrd;whHfs;. fpwp];jpahd; topapy; jhd; ngw;w mDgtq;fisnay;yhk; tptupj;Jf; $wpdhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book