16. மாயாபுரியில் பயணிகள்

fpwp];jpahd;> cz;ikahdtd; ,UtUk; khahGupia miltij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;.

khahGupapy; khaf; fz;fhl;rp vd;w fz;fhl;rp eil ngw;Wf; nfhz;bUe;jJ. vq;Fk; kf;fs; $l;lk;.

,e;jf; fz;fhl;rp vg;NghJNk njhlHe;J eil ngw;WtUk; fz;fhl;rpahFk;. ngnay;nrG+y;. mg;nghy;ypNahd;> NyfpNahd; vd;w rhj;jhdpd; $l;lj;jpdNu ,e;jf; fz;fhl;rpia elj;jpte;jhHfs;! Nkhl;rj;Jf;Fr; nry;Yk; gazpfisf; ftHe;jpOf;fNt me;jg; ghijapy; ,e;jf; fz;fhl;rp elj;jg;gl;lJ! ,q;F cyfg;gpufhukhd Gfo;> khk;rj;Jf;fLj;j ,d;gq;fs; ,tw;iw tpiynfhLj;J thq;f KbAk;! #jhl;lk;> eldq;fs;> Nghf;fpupfspd; rig ,it vg;NghJNk ele;Jnfhz;bUf;Fk;!

fpwp];jpahDk;> cz;ikahdtDk; fz;fhl;rpf;Fs; Eioe;jTld; vy;NyhUk; mtHfis ntwpj;Jg; ghHj;jhHfs;. mtHfSila cil tpj;jpahrkhdjhapUe;jJ. gazpfs; ,UtUk; fhdhdpd; nkhopiag; Ngrpaijf; Nfl;l kw;wtHfs; mtHfisf; Nfyp nra;jhHfs;.

mq;Fs;s tzpfHfs; ,tHfsplk; tPz;ngUikfis tpw;f Kad;whHfs;. mtHfNsh fhJfisg; nghj;jpf;nfhz;L> ,e;j tPz;ngUikfs; vq;fSf;F Ntz;lhk; vd;W $wptpl;lhHfs;.

mg;gbahdhy; vijj;jhd; thq;FtPHfs;? vd;W xU tzpfd; mtHfisf; Nfyp nra;jhd;. gazpfNsh rw;Wk; jaq;fhky;> ehq;fs; cz;ikiaj;jhd; thq;FNthk; vd;W $wpdhHfs;.

,e;jg; gjpiyf; Nfl;L $bapUe;jtHfs; fLk; Nfhgk; nfhz;lhHfs;. rpyH mtHfisg; gupahrk; nra;jhHfs;. Mdhy; kw;wtHfNsh mtHfis mbf;fj;Jtq;fpdhHfs;! vq;Fk; XNu $r;rYk;> Fog;gKkhfptpl;lJ!

fz;fhl;rpapd; jiytd; ,ijf; Nfs;tpg;gl;lhd;. mtHfisf; ifJ nra;J mioj;J tUkhW fl;lisapl;lhd;! mtHfis tprhupf;Fk; FOtpdH gy Nfs;tpfisf; Nfl;ldH.

ehq;fs; Nkhl;rj;Jr; nry;Yk; gazpfs;. vq;fSf;F NtW vJTk; njupahJ vd;Nw ,UtUk; jpUk;gj; jpUk;g nrhy;;ypf;nfhz;bUe;jhHfs;.

,e;jg; gjpy; tprhupg;Gf; FotpdUf;F vupr;ry; %l;baJ. Gj;jp RahjPdk; ,y;yhjtHfs; vd;W jpl;bdhHfs;> mbj;J cijj;jhHfs;. gpwF mtHfis XH ,Uk;Gf; $z;Lf;Fs; milj;J> vy;NyhUk; mtHfisg; ghHf;Fk;gb fz;fhl;rpapd; eLNt me;jf; $z;il itj;jhHfs;.

fz;fhl;rpapy; ,Ue;jtHfs; midtUk; mtHfisf; Nfypnra;J fhwpj; Jg;gpdhHfs;. Mdhy; gazpfs; ,UtUNk xd;WNk gjpy; Ngrhky; mikjpahf ,Ue;jhHfs;.

,jw;fpilNa gazpfis vd;d nra;ayhk; vd;w gjpy; kw;wtHfspilNa fUj;J Ntw;Wik Vw;gl;lJ> tpthjk; tYj;jJ! gpd;dH mbjbapy; nrd;W Kbe;jJ! mtHfNs XUtUf;nfhUtH mbj;Jf; nfhz;lhHfs;.

,e;jf; fyfj;Jf;Ff; fhuzk; fpwp];jpahDk;> cz;ikahdtDNk vd;W Fw;wk; rhl;b mtHfisj; jiytdpd; Kd;Nd mioj;Jr; nrd;whHfs;.

Kjypy; ,tHfisg; gpuk;gpdhy; mbj;J rq;fpypahy; fl;Lq;fs; vd;W jiytd; fl;lilapl;lhd;. mg;gbNa nra;ag;gl;lJ!

fpwp];jpahDk; cz;ikahdtDk; kpfTk; mlf;fj;Jld; midj;ijAk; rfpj;Jf; nfhs;tijg; ghHj;jTld; midj;ijAk; rfpj;Jf; nfhs;stijg; ghHj;jTld; $l;lj;jpy; rpyH mtHfs; kPJ ,uf;fg;gl;L mtHfis tpLjiy nra;Ak;gb NfhupdhHfs;! ,ijf; fz;l vjpHj;jug;gpdH mtHfisf; fz;bg;ghf;ff; nfhd;WNghl Ntz;Lk; vd;W $r;ryplj; Jtq;fptpl;lhHfs;. vdNt jiytd; mtHfis ePjpgjpaplk; mDg;gpdhd;.

ed;ikia ntWg;gtd; vd;gtd;jhd; ePjpgjp! ,tHfs; tpahghuk; nra;tijj; jLf;fpwhHfs;. mikjpiaf; Fiyj;Jtpl;lhHfs;. efuj;jpYs;stHfis ,U gpuptpduhfg; gpupj;Jtpl;lhHfs;. ,it ekJ ,sturupd; rl;lq;fSf;Fg; Gwk;ghdit vd;W mtHfs;kPJ Fw;wk; rhl;lg;gl;lJ!

clNd cz;ikahdtd; vOe;J> ehq;fs; vy;yhtw;wpw;f;Fk; Nkyhd Mz;ltUila rl;lq;fSf;Fj;jhd; fPo;gbNthk;. ePq;fs; nrhy;Yk; ,sturd; rhj;jhd;. mtd; vq;fs; Mz;ltUf;F vjpupahdtd;. mtidAk; mtDila gprhRf; $l;lj;jpdiuAk; ehq;fs; ntWf;fpNwhk; vd;W kdj;jplj;NjhL $wpdhd;. clNd $bapUe;jtHfs; ,d;Dk; mjpf Mj;jpuj;NjhL fj;jj; Jtq;fptpl;lhHfs;.

nghwhik> %lek;gpf;if> Gfo;tpUk;gp vd;w %tUk; mtHfSf;F tpNuhjkhfr; rhl;rp$w vOk;gpdhHfs;. fpwp];jt rkak; ,e;jf; fz;fhl;rpapd; tof;fj;Jf;F tpNuhjkhdJ vd;W $wp jq;fs; tpw;gidiaj; jLj;jjhff; Fw;wk; rhl;bdhHfs;.

cz;ikahdtd; vOe;J Mz;ltUila thHj;ijf;F tpNuhjkhdit midj;Jk; fpwp];JTf;F tpNuhjkhdit vd;Wjhd; ehd; $wpNdd;. Rhj;jhDk; mtDila fl;lisfSk; eufj;Jf;Fj; jhd; Vw;wit. mit ekf;F Vw;wit my;y vd;W $wpaTld; kPz;Lk; ngupa $f;Fuy; Nfl;lJ!

mtDf;Ff; nfhiyj; jz;lid mspf;f Ntz;Lk; vd;W fj;jpdhHfs; mNefH!

ed;ikia ntWg;gtd; vd;w ePjpgjp cz;ikahdtDf;F kuz jz;lid mspj;Jj; jPH;g;Gf; $wp tpl;lhd;.

fhtyhspfs; cz;ikahdtidr; rhl;ilapdhy; mbj;jhHfs;! $bapUe;jtHfs; mtd;kPJ fw;fis vwpe;jhHfs;! rpyH thspdhy; mtd; cliyj; Jisj;jhHfs;! ,t;thW rpj;jutij nra;jgpd;G xU fk;gj;jpy; mtidf; fl;b neUg;G %l;btpl;lhHfs;! cz;ikahdtd; Mz;ltiuj; Jjpj;jgbNa capiu tpl;lhd;.

cld;jhNd mtd; xU gwf;Fk; ,ujj;jpy; Vw;wg;gl;L Neubahf Nkhl;rj;Jf;F mioj;Jr; nry;yg;gLtij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;.

fpwp];jpahd; rpiwapy; milf;fg;gl;lhd;! Mdhy; rpy ehl;fSf;Fs;shf mtd; jg;gpr; nry;tjw;f;F Mz;ltH fpUig nra;jhH!

fpwp];jpahd; khahGupiatpl;L ntspNaWk;NghJ ek;gpf;if vd;w ngaiuAila xUtd; mtDld; te;J NrHe;Jnfhz;lhd;. fpwp];jpahd;> cz;ikahdtd; ,tHfSila jpl tpRthrj;ijf; fz;L kdk; jpUk;gpatd; mtd;! ,UtUkhf Nkhl;rj;ij Nehf;fpj; jq;fs; gazj;ijf; njhlHe;jhHfs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book