20. பேரின்பபுரத்தில் பயணிகள்

,UtUk; Nghpd;gGuj;ij mile;jhh;fs;. ,q;F eWkzk; nfhz;l njd;wy; tPrpaJ! jihnaq;Fk; tz;z tz;z kyh;fs;! vq;Fk; gwitfspd; ,d;dpir fPjq;fs;! ,q;F R+upad; ,uTgfyhfg; gpufhrpj;jJ!

mq;fpUe;jgbNa Nkhl;rj;ijf; fz;L nka;kwe;J epd;whh;fs;! Kj;Jf;fshYk;> etuj;jpdq;fshYk; fl;lg;gl;bUe;j me;jg; gl;lzk; gpufhrkhf xsp tPrpaJ. jiunaq;Fk; jq;fj; jfLfs; gjpf;fg;gl;L jfjfntd;W kpd;dpaJ! R+upa xsp mjd;kPJ gl;Lg; gpujpgypg;gijf; fhz Kbahky; fz;fisg; nghj;jpf; nfhz;lhh;fs; ,UtUk;! Nkhl;rg; gl;lzk; mt;tsT gpufhrkhf ,Ue;jJ!

gazpfs; ,UtUk; mq;fpUe;J Njhl;lj;jpd; goq;fisg; gwpj;J cz;lhh;fs;. ku epoypy; gLj;J xa;ntLj;jhh;fs;.

mth;fs; kPz;Lk; gazj;ijj; njhlh;e;jNghJ jq;fk;Nghy xsptPRk; Milazpe;j ,Utiur; re;jpj;jhh;fs;. mth;fs; Kfk; gpufhrkhf ,Ue;jJ! gazpfisf; fz;L eyk; tprhhpj;jhh;fs; mth;fs;.

,d;Dk; ,uz;L Nrhjidfisj;jhd; ePq;fs; rfpf;f Ntz;bapUf;fpwJ. mjd;gpwF Nkhl;rj;ij milayhk; vd;W mth;fs; $wpaTld; gazpfs; mile;j kfpo;r;rpf;F msNtapy;iy!

NkYk; rpwpJ Jhuk; nrd;wTld; Nkhl;rj;jpd; thriyf; fz;lhh;fs;. MdhYk; mth;fSf;Fk; thrYf;FkpilNa xU nghpa MW XbaJ! Mjd; MoNkh mjpfk;! mijf; flf;fg; ghyKk; ,y;iy! gazpfs; ,UtUk; jaq;fp epd;whh;fs;!

MJtiu mth;fSld; te;j xsptPRk; Miladpe;jth;fs; ePq;fs; me;j thriy milaNtz;Lkhdhy; ,e;j Mw;iwf; fle;Jjhd; nry;yNtz;Lk; vd;W $wptpl;lhh;fs;. gae;J eLq;fpagbNa Mw;wpDs; ,wq;fpdhh;fs; ,UtUk;! RpwpJ Neuk; Nghtjw;Fs;shf ePh;kl;lk; mth;fs; jiyf;FNky; te;Jtpl;lJ! fpwp];jpahd; %o;fj;Jtq;fpdhd;!

INah> mkpo;e;J NghfpNwNd! vd;W Gyk;gpdhd;. ftiyg;glNj fpwp];jpahd;. Mok; mjpfkpy;iy! vd; fhy;fSf;Ff; fPohf fbdkhd jiu jl;Lg;gLfpwJ vd;W Njw;wpdhd; ek;gpf;if.

Mdhy; fpwp];jpahNdh> ehd; rhFk; Ntis neUq;fptpl;lJ. vd;dhy; ghYk; NjDk; XLk; Nkhl;r G+kpiag; ghh;f;f KbahJ vd;w mq;fyha;g;NghL ek;gpf;ifapd;kPJ rha;e;JtpOe;jhd;. fpwp];jpahd; %o;fptplf;$lhNj vd;W kpfTk; fbdj;Jld; mtidj; jhq;fpg; gpbj;jgbNa ePe;jpdhd; ek;gpf;if.

mg;NghJ ek;gpf;if tpRthrj;NjhL> ,NaRthdtNu> vq;fisf; fhg;ghw;Wk; vd;W Ntz;bdhd;. ,e;j thh;j;ijfs; fpwp];jpahDf;F cw;rhfj;ijf; nfhLj;jd. mtDk; Gj;Jzh;NthL ePe;jj; Jtq;fpdhd;. ,t;thW Kjy; Nrhjidapy; ntw;wpngw;whh;fs;!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book