உண்மையான சீஷத்துவம்

cz;ikahd rP\j;Jtk;

KfTiu

xU kdpjd; kWgpwg;G va;Jk;NghJ nka;ahd rP\j;Jtpj;jpw;F top jpwf;fpwJ. fPo; $wg;gl;Ls;sit epfOk;NghJ mit njhlq;FfpwJ.

1. ehd; flTSf;F Kd; ghtKs;std;> fhzhkw;Nghdtd;> FUld;> epHthzp vd;W xU kdpjd; czUk;NghJ.

2. ew;Fzj;jhNyh> ey;y nra;iffshNyh> jd;idj;jhNd ,ul;rpf;f KbahJ vd;W mtd; tpRthrpf;Fk;NghJ.

3. fHj;juhfpa ,NaR jdf;Fg; gjpyhfr; rpYitapy; khpj;jhH vd;gij mtd; tpRthrpf;Fk;NghJ.

4. ,NaRf;fpwp];Jit jd; xNu Mz;ltUk; ,ul;rfUkhf> tpRthrj;jpd; jpl;lkhd jPHkhdj;jhy; Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ.

xUtd; fpwp];jtd; MtJ ,t;thWjhd;. njhlf;fj;jpNyNa ,jid typAWj;jy; Kf;fpakhdJ. fpwp];jt tho;f;if elj;jpdhy; fpwp];jtHfs; Mfyhk; vd;W vz;ZNthH kpfg; gyH. mg;gbay;yNt my;y! fpwp];jt tho;f;ifia elj;JKd; ePq;fs; fpwp];jtHfs; MfNtz;Lk;.

tUfpw gf;fj;jpy; nrhy;yg;gLfpw rP\j;Jt tho;f;if ,aw;iff;F Nkyhdnjhd;W. mj;jifa tho;T ekf;Fs; Mw;wy; ,y;iy. nja;tPf rf;jp ekf;F Ntz;Lk;. ehk; kPz;Lk; gpwf;Fk;NghJjhd; ,NaR fw;gpj;jgb tho;tjw;fhd typikiag; ngWfpNwhk;.

,jw;FNky; thrpf;FKd; ,f;Nfs;tpfis cq;fis ePq;fNs Nfl;Lf;nfhs;Sq;fs;> ehd; kWgbAk; gpwe;jpUf;fpNwdh? fHj;juhfpa ,NaRitg; gw;Wk; tpRthrj;jhy; ehd; NjtDila gps;isahf MfpapUf;fpNwdh?.

mg;gbapy;yhjpUe;jhy; ,g;NghNj mtiu cq;fs; Mz;ltUk; ,ul;rfUkhf Vw;Wf;nfhs;Sq;fs;. gpd;G mtH fl;lis midj;jpw;Fk; - fpuak; vJthapUe;jhYk; - fPo;gbaj; jPHkhdpAq;fs;.

1. rP\j;Jtj;jpd; epge;jidfs;

2. vy;yhtw;iwAk; ntWj;Jtply;

3. rP\j;Jtj;ijj; jLg;gd

4. rP\Hfs; cf;fpuhzf;fhuHfs;

5. ituhf;fpak;

6. tpRthrk;

7. gpuhHj;jid

8. Nghuhl;lk;

9. cyf MSif

10. rP\j;JtKk; jpUkzKk;

11. fpuaj;ijf; fzf;fpLjy;

12. capHj;jpahfj;jpd; epoy;

13. nka;ahd rP\j;Jtj;jhy; ehk; milAk; gad;

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book