11. கிரயத்தைக் கணக்கிடுதல்

11. fpuaj;ijf; fzf;fpLjy;

fHj;juhfpa ,NaR kf;fsplk; ,dpikahfg;Ngrp mtHfis tpRthrpf;fr; nra;a Kaytpy;iy.

vy;yhUf;Fk; gphpakhd xU nra;jpiag; gpurq;fpj;Jg; ngUq;$l;lj;jhH jd;idg; gpd;gw;Wk;gbf;F ftutpy;iy.

cz;ikapy; nghpa $l;lk; $l;lkhf kf;fs; mthplk; te;jNghnjy;yhk; rP\j;Jtj;jpd; kpff; fLikahd tpjpfis mtHfSf;Fr; nrhy;yp mtHfis Muha;e;J ghHg;ghH.

,j;jifa rkaq;fs; xd;wpy; jk;ikg; gpd;gw;WNthH KjyhtJ fpuaj;ijf; fzf;fpl;Lg; ghHf;f Ntz;Lk; vd;W vr;rhpj;jhH.

cq;fspy; xUtd; xU NfhGuj;ijf; fl;l kdjhapUe;J> m];jpghuk; Nghl;lgpd;G Kbf;fj; jpuhzpapy;yhkw;Nghdhy;> ghHf;fpwtHfnsy;yhUk; ,e;j kD\d; fl;lj; njhlq;fp> Kbf;fj; jpuhzpapy;yhkw; Nghdhd; vd;W nrhy;ypj; jd;idg; ghpahrk;gz;zhjgbf;F> mijf; fl;bj; jPHf;fpwjw;Fj; jdf;F epHthfKz;Nlh ,y;iyNah vd;W Kd;G mtH cl;fhHe;J nry;YQ; nryitf; fzf;Fg; ghuhkypUg;ghNdh? md;wpAk; xU uh[h kw;nwhU uh[hNthNl Aj;jQ;nra;ag; NghfpwNghJ> jd; gjpdhapuk; Nrtfiuf; nfhz;L vjpHj;Jf; $LNkh $lhNjh vd;W Kd;G cl;fhHe;J MNyhrid gz;zhkypUg;ghNdh? $lhnjd;W fz;lhy;> kw;wtd; ,d;Dk; J}uj;jpypUf;Fk; NghNj> ];jhdhjpgjpfis mDg;gp> rkhjhdj;Jf;fhditfisf; Nfl;Lf;nfhs;thNd (Y}f;fh. 14:28-32) vd;W $wpdhH.

,q;Nf fpwp];jt tho;f;if fl;llk; fl;Ljiyg; NghYk; ,Uf;fpwnjd;whH. ePq;fs; xU NfhGuj;ijf; fl;lj; njhlq;fpdhy; ,ijf; fl;b Kbg;gjw;Fj; Njitahd njhif ,Uf;fpwjhntd;W Kd;djhfNt ghHj;Jf;nfhs;sNtz;Lk;. ,y;yhtpl;lhy; fl;lj; njhlq;FtJ ntWk; mwptPdk; vd;whH. njhlq;fp Kbf;f Kbahkw;Nghdhy; me;j miuFiwg; fl;lk; cq;fs; tpNtff; Fiwtpd; epidTr; rpd;dkhf tpsq;Fk;.

vt;tsT cz;ik. nghpa RtpNr\ $l;lq;fspy; mdyhd czHr;rptag;gl;Lf; fpwp];Jitg; gpd;gw;wj; jPHkhdpg;gJ xd;Nw. Mdhy; jd;idj; jhd; ntWj;J> rpYitia ehNlhWk; vLj;Jf;nfhz;L fpwp];Jitg; gpd;gw;WtJ Kw;wpYk; Ntnwhd;W. fpwp];jtdhtjw;F fpuak; xd;Wk; ,y;yhtpl;lhYk;> jpahfk;> gphpe;J epw;wy;> fpwp];Jtpdpkpj;jk; ghLgLjy; Mfpa ,tw;whyhd ghijapy; ele;J cWjpahd tpRthrpahapUg;gjw;Ff; fpuak; mjpfkhFk;. fpwp];jt Xl;lj;ij ed;whfj; njhlq;FtJ xd;W. Mdhy; ehNlhWk;> ,d;gj;jpYk; Jd;gj;jpYk;> ey;y ehs;fspYk; nfl;l ehs;fspYk; njhlHe;J Xb Kbg;gJ Kw;wpYk; Ntnwhd;W.

Fw;wk; fz;Lgpbf;Fk; cyfk; ftdpj;Jf;nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. fpwp];jt tho;f;if KOkjpg;Gilajhf ,Uf;fyhk; my;yJ vt;tpj kjpg;Gk; ,y;yhjjhf ,Uf;fyhk; vd;W VNjh XH cs;SzHthy; cyfk; mwpe;jpUf;fpwJ. Kw;wpYk; jd;idf; fpwp];JTf;Ff; fhzpf;ifahf;fpAs;s xU fpwp];jtid cyfk; fhZk;NghJ mJ mtid mtkjpf;fyhk;. vs;sp eifahlyhk;. MdhYk; fpwp];JTf;Fj; Jzpe;J jd;id Kw;wpYk; rkHg;gpj;Js;s kdpjidj; jd; cs;sj;jpy; mJ ed;F kjpf;fpwJ. miu Fiw kdKs;s xU fpwp];jtidf; fhZk;NghJ cyfk; mtid ,fo;fpwJ. ,e;j kdpjd; fl;lj;njhlq;fpdhd;> Mdhy; Kbf;f Kbatpy;iy. ,td; Fzg;gl;lNghJ nghpa mkHf;fsk; gz;zpdhd;. Mdhy; ,g;NghNjh ek;ikg; Nghyj;jhd; ,Uf;fpwhd;. ,td; njhlq;Fk;NghJ Ntfk; mjpfkhf ,Ue;jJ. Mdhy; ,g;NghJ Kd;Ndw;wj;ijf; fhNzhk; vd;ghHfNs.

ePq;fs; fpuaj;ijf; fzf;fpLtJ ey;yJ vd;W ,ul;rfH $wpdhH. mtUila ,uz;lhtJ cjhuzk; NghH njhLf;f vz;zpa xU kd;didg;gw;wpaJ. jd;dplk; cs;s gjpdhapuk; tPuiuf; nfhz;L mijg; Nghy; ,uz;L klq;F Ms;fs; nfhz;l giftdpd; Nridia nty;y KbAkh vd;W Kd;dNkNa Muha;tJ mwpTlik my;yth? Nghiuj; njhlq;fpa gpd;G jd; epiyikgw;wpr; rpe;jpg;gJ vj;jifa mwptpd;ik! mtd; nra;af;$baJ xd;Nw xd;Wjhd;. ntz;zpwf; nfhbia gwf;f tplNtz;Lk;. jho;e;J gzpe;J rkhjhd epge;jidfisr; rhe;jkhf Nfl;fNtz;Lk;.

fpwp];jt tho;f;ifiag; NghUf;F Xg;gpl;Lg; NgRjy; kpifg;gl NgRtjy;y. cyfk;> khk;rk;> gprhR vd;w nfhba giftHfs; cs;sdH. NrhHTfSk; ,uj;jk; rpe;JjYk; ghLfSk; cz;L. vg;nghOJ tpbANkh vd;W Mty; kpff; nfhz;L fz;tpopj;jf; fhj;Jf;nfhz;bUf;fpw fisg;G epiwe;j kzpNeuq;fs; gy cz;L. fz;zPUk;> fLk; ciog;Gk; nfhba NrhjidfSk; cz;L. md;whl rhT cz;L.

fpwp];Jitg; gpd;gw;wg; Gwg;gLk; midtUk; nfj;NrkNd> fgj;jh> nfhy;fjh Mfpatw;iw epidT+l;bf;nfhs;s Ntz;Lk;. gpd;G fpuaj;ijf; fzf;fpl Ntz;Lk;. xd;W fpwp];JTf;Fj; jd;id KOtJk; fhzpf;if Mf;Ftjhf ,Uf;fNtz;Lk;. ,y;iyNay; mtkhdj;ijAk; ,fo;r;rpiaAk; tpistpf;Fk; cz;ikaw;w xg;Gf;nfhLj;jyhf ,Uf;Fk;.

fHj;juhfpa ,NaR ,e;j ,uz;L cjhuzq;fisAk; fhl;b> mtrukhf czHr;rp trg;gl;L jkf;Fr; rP\uhfhjgbf;Fj; jhk; NgRtijf; Nfl;Lf;nfhz;bUe;Njhiu vr;rhpj;jhH. mtiug; gpd;gw;WNthUf;F cgj;jputk; cz;L> ghLfs; cz;L> Jd;gq;fs; cz;L> mtHfs; fpuaj;ijf; fzf;fpl Ntz;Lk;!

fpuak; vd;d? mLj;j trdk; tpilaspf;fpwJ. mg;gbNa cq;fspy; vtdhfpYk; jdf;F cz;lhditfisnay;yhk; ntWj;J tplhtpl;lhy; mtd; vdf;F rP\dhapUf;fkhl;lhd; (Y}f;fh.14:33).

XU KO kdpjDk; mtDf;Fs; ahTNk fpuak; - vy;yhk;. ,ul;rfUf;Fk; fpuak; ,Jthfj;jhd; ,Ue;jJ. mtiug; gpd;gw;WNthUf;F ,ijtplf; Fiwthf ,Uf;fKbahJ. tpghpf;f Kbahj tpjj;jpy; nry;te;juhf ,Ue;j mtH jk; tpUg;gg;gbNa Vioahf Mdhnud;why; mtUila rP\Hfs; VNjh xU Fiwe;j fpuak; nrYj;jpg; nghd;Kbiag;ngw;Wtpl KbahJ? fHj;juhfpa ,NaR fPo;f;fz;l njhFg;Giuiaf; $wpj; jk;Kila Ngr;ir Kbj;jhH.

cg;G ey;yJ jhd;> cg;G rhukw;Wg; Nghdhy; vjpdhy; rhukhf;fg;gLk;? (Y}f;fh.14:34).

,d;W ekf;Ff; fpilg;gJNghy Ntjhfkf; fhyj;J kf;fSf;Fr; Rj;jkhd cg;G fpilf;ftpy;iyg; Nghyj; Njhd;WfpwJ. mtHfs; cg;gpy; kzy; Nghd;w gy mOf;Ffs; fye;jpUe;jd. vg;gbNah cg;G mjd; rhuj;ij ,oe;Jtplf; $bajhapUe;jJ. kPe;jpUe;jJ Ritaw;wjhfTk; kjpg;gw;wjhfTkpUe;jJ. epyj;jpw;F cukhff; $l mJ gad;gLj;jg;gl Kbatpy;iy. rpy rkaq;fspy; eilghij mikf;f mJ gad;gl;lJ. vdNt mJ ntspNa nfhl;lg;gLtjw;Fk; kD\uhy; kpjpf;fg;gLtjw;FNk xopa Ntnwhd;Wf;Fk; cjthJ.

,e;j vLj;Jf;fhl;bd; Nghjid njspthapUf;fpwJ. xNu xU Kf;fpa Nehf;fj;jpw;fhfNt fpwp];jtd; ,Uf;fpwhd;. Kw;wpYkhf NjtDf;nfd;W Cw;wg;gl;ltho;f;ifahy; mtiu kfpikg;gLj;JtNj mg;ngUk; Nehf;fk;. G+kpapNy nry;tk; NrHj;J itg;gjhYk;> jd; trjpfisAk; ,d;gj;ijAk; epiwthf;f tpiotjhYk;> cyfj;jpy; Gfo;ngw Kay;tjhYk;> kjpg;gw;w cyfj;jpy; jd; tho;f;ifiaAk; jpwikfisAk; tpw;WtpLtjhYk; fpwp];jtd; jd; rhuj;ij ,oe;Jtplyhk;.

XU tpRthrp jhd; capNuhbUg;gjpd; Kf;fpa ,yl;rpaj;ij milaj; jtwpdhy; mtd; vy;yhtw;iwAk; ,oe;jtdhapUf;fpwhd;. mtd; cgNahfKs;stDky;y> rhukw;w cg;Gg;Nghy khe;jhpd; ,fo;r;rpAiuahYk;> Vsdj;jhYk; kpjpf;fg;gLtNj mtd; KbT.

Nfl;fpwjw;Ff; fhJs;std; Nfl;ff;fltd;. Ngr;rpd; KbTJjhd;. ekJ fHj;jH fz;bg;ghfg; Ngrpa rpy rkaq;fspy; ,r;nrhw;fisAk; NrHj;Jf; $wpdhH. vy;yhUk; mtH nrhd;dtw;iw Vw;Wf;nfhs;skhl;lhHfs; vd;gNj mtH mwpe;J NgrpaJNghyf; fhzg;gLfpwJ. gy tpjj;jpy; nghUs; $wp> ntl;bg; gpsf;Fk; jk; epge;jidfspd; $Hikia kOf;fptplr; rpyH Kw;gLtH vd;gJ mtUf;Fj; njhpAk;.

mNj rkaj;jpy; jpwe;j cs;sq;fs; ,Uf;Fk; vd;gJk; mtUf;Fj; njhpAk;. mtUila chpikfis ed;F kjpj;J mitfSf;F tzq;fp epw;fpw thypgUk; KjpNahUk; ,Ug;gH vd;gijAk; mtH mwpe;jpUe;jhH.

vdNt thriyj; jpwe;J itj;jhH. Nfl;fpwjw;Ff; fhJs;std; Nfl;ff; fltd;. fpuaj;ijf; fzf;fpl;Lg; ghHj;j gpd;Gk;>

,NaRtpd; gpd;Nd Nghfj; Jzpe;Njd;
jdpj;Nj epw;gpDk; mtH gpd;Nd nry;Ntd;
cyfk; vd; gpd;Nd rpYit vd; Kd;Nd
gpd; Nehf;Nfd; ehd; gpd; Nehf;Nfd; ehd;.

vd;W $WNthNu Nfl;fpwtHfs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book