12. உயிர்த்தியாகத்தின் நிழல்

12. capHj;jpahfj;jpd; epoy;

cz;ikahf Kw;wpYk; ,NaR fpwp];JTf;Fj; jd;idr; rkHg;gpj;jpUf;fpw xU kdpjDf;F capNuhbUg;gNjh my;yJ khpg;gNjh nghpa fhhpaky;y. fHj;jH kfpikg;glNtz;Lk; vd;gJjhd; Kf;fpak;.

..........[PtdhyhfpYk;> rhtpdhyhfpYk;> fpwp];J vd; rhPuj;jpdhNy kfpikg;gLthH...... (gpyp. 1:20). [pk; vypal; vd;gtH vOjpAs;stw;wpy; ,e;jr; rj;jk; Nfl;fpwJ. tPl;ld; fy;Y}hpy; mtH khztuhapUf;Fk;NghNj> mTf;fh ,dj;jpdUf;fhf khpf;f ehd; Maj;jkhapUf;fpNwd; vd;W jk; ehs;Fwpg;G Vl;by; vOjpitj;jhH.

gpjhNt> vd; tho;f;ifia Mk;> ckf;Fr; rpj;jkhdhy; vd; ,uj;jj;ij> vLj;J ck; mf;fpdpahy; vhpj;JtpLk;. ehd; mijg; gj;jpug;gLj;jp itf;fkhl;Nld;. Vnddpy; mJ vd;Dilajy;y. vLj;Jf;nfhs;Sk; Mz;ltNu vy;yhtw;iwAk; vLj;Jf;nfhs;Sk;. cyfj;jpw;fhf vd; [Ptidf; fhzpf;ifahf Cw;wptpLk;. ck; gypgPlj;jpd;Kd; XLk;nghOJ kl;LNk ,uj;jj;jpw;F kjpg;Gz;L. ,J mtH kw;nwhU rkak; vOjpaJ.

flTspd; tPuhpy; gyH mtNuhL mile;j mEgtj;jpy; ,Njh ,lj;ij mile;jhHfs; vd;W Njhd;WfpwJ. NfhJik kzpahdJ epyj;jpy; tpOe;J rhfhtpl;lhy; jdpj;jpUf;Fk;> nrj;jNjahfpy; kpFe;j gyidf; nfhLf;Fk; (Nahthd;. 12:24) vd;gij mtHfs; czHe;Js;sdH. me;j NfhJik kzpahapUf;f mtHfs; tpUk;gpdH. ,ul;rfH jk; rPlUf;Ff; fw;gpj;j csg;ghd;ik ,Jjhd;. vd;dpkpj;jkhf jd; [Ptid ,oe;JNghfpwtd; mij ,ul;rpj;Jf;nfhs;Sthd; (Y}f;fh. 9:24).

,ijg;gw;wp mjpfkhfr; rpe;jpj;jhy; ,J mjpf epahakhfNt Njhd;WfpwJ.

Kjw;fz;> ek; [Ptd; ek;KilaNj my;y. tpiy kjpahj jkJ ,uj;jj;ijf; fpuakhfr; nrYj;jp ek;ik kjpj;jtUf;Nf mJ chpikahdJ. kw;nwhUtUf;Fr; nrhe;jkhd xd;iw Raeykhf ehk; gw;wpg;gpbj;Jf; nfhz;bUf;fyhkh? rP.b. ];ll; jkf;Fj;jhNk tpilaspj;Jf;nfhz;lhH.

,NaRthdtH vdf;fhf khpj;jhH vd;gNj ehd; mwpe;jpUe;Njd;. Mdhy; mtH vdf;fhf capHJwe;jpUe;jhy; ehd; vdf;Fr; nrhe;jkhdty;y vd;gJ vdf;Fg; GhpaNtapy;iy. kPl;G vd;gJ jpUk;g thq;Fjy; MFk;. vdNt ehd; chpatd; vd;why; vdf;Fr; nrhe;jky;yhj xd;Nw itj;jpUe;J jpUldhf ,Uf;fNtz;Lk;. my;yJ midj;ijAk; mtUf;F xg;gilf;fNtz;Lk;. ,NaR fpwp];J vdf;fhf khpj;jhH vd;gij ehd; mwpe;J gpd;dH mtUf;F vy;yhtw;iwAk; fhzpf;ifahf;FtJ fbdkhapUf;ftpy;iy.

,uz;lhtJ> fHj;jH tuj; jhkjpg;ghuhdhy; vg;gbAk; ehk; vy;yhUk; ,wf;fg;NghfpNwhk;. ,uh[htpd; Nritapy; capH Jwg;gjh. my;yJ vy;yhUk; rhtijg; Nghy rhtjh? vJ Jf;fj;Jf;FhpaJ? ,of;f Kbahj xd;iwg; ngWtjw;fhfj;jhd; gpbj;Jitj;Jf;nfhs;sf;$lhj xd;iw tpl;LtpLfpwtd; mwptw;wtd; my;y vd;W [Pk; vypal; $wpaJ rup my;yth?

%d;whtJ> fHj;juhfpa ,NaR ekf;fhf khpj;jpUe;jhy; mtUf;fhf capH ePg;gJjhd; ehk; nra;af;$ba kpfr; rpwpa nray;. ,J vjphp NgrKbahj epahak;. gzpahs; jiytidf; fhl;bYk; caHe;jtdy;y. mg;gbahdhy; fHj;juhfpa ,NaR nrd;w topiaf; fhl;bYk; nrsfhpakhd xU topapy; tpz;ZyfpDs; Eioa ekf;F vd;d chpikAz;L? ,ijr; rpe;jpj;Jg; ghHj;jjpd; gadhfj;jhd; ];ll; gpd;gUkhW nrhy;y Vtg;gl;lhH. ,NaRf;fpwp];J flTshf ,Ue;J vdf;fhf capHtpl;bUg;ghuhdhy; mtUf;fhf ehd; nra;Ak; ve;jj; jpahfKk; kpfg; nghpajhfptplhJ.

Kbthf> ek; tho;f;ifiaf; fl;b mizj;Jf; nfhs;Sjy; Fw;wkhd nray;. Vnddpy; mijj; Jzpe;J iftpLtjd; %yk; epj;jpa ed;ik gpwUf;Fg; gha;e;Njhlf;$Lk;. kUj;Jt Ma;Tf;fhf rpyH jq;fs; tho;f;ifiar; nrytpLfpd;wdH. jPg;gw;wpnahpAk; fl;llq;fspypUe;J jq;fs; md;Gf;FhpatHfis tpLtpf;f rpyH capHJwf;fpd;wdH. giftdpd; ty;yikapdpd;W jq;fs; ehl;ilf; fhf;fg; Nghhpy; kbfpd;wdH. NtW rpyH khe;jhpd; [PtDf;F ehk; jUk; kjpg;ngd;d? ikaH]; vd;gtNuhL NrHe;J gpd;tUkhW ehKk; $wKbAkh?

Md;khf;fshfNt fhz;fpNwd; khe;jiu
Msg;gpwe;NjhH mbikfs; MapdH
Jisaplg;gldH ntw;wpf;FhpatH
,isg;Gw;w mtHfs; ek;gpf;if fz;byH.
vdf;Fs; vOe;jJ ,e;epiy fz;lJk;
kdj;ij ce;Jk; khsh thQ;ir
<Nlw Ntz;LNk ,tHfs; midtUk;
<Ntd; vd;DapH ,tHf;fha; kbNtd;.

,uj;j rhl;rpfshf khpf;f vy;yhUk; Nfl;fg;gLtjpy;iy. <l;bAk;> fOkuKk;> fOj;ij ntl;Lk; fUtpAk; njhpe;njLf;fg;gl;l rpyUf;fhfNt xJf;fpitf;fg;gl;Ls;dJ. Mdhy; ehk; xt;nthUtUk; ,uj;j rhl;rpapd; Mtpia> ,uj;j rhl;rpapd; ituhf;fpaj;ij> ,uj;j rhl;rpapd; gf;jpiag; ngw;wtHfshapUf;f KbAk;. Vw;nfdNt fpwp];JTf;fhfj; jq;fs; capiuf; iftpl;L tpl;NlhH Nghy ehk; xt;nthUtUk; thoKbAk;.

ed;ikNah jPikNah tUtJ tul;Lk;
,d;dy; FUNrh nghd;b jhNdh!
m;gpd; ,iwtd; kpjpj;J cOjpl

vd;Dly; cs;sk; vwpe;Njd; fPNo.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book