13. மெய்யான சீஷத்துவத்தால் நாம் அடையும் பயன்

13. nka;ahd rP\j;Jtj;jhy; ehk; milAk; gad;

Mz;ltuhfpa ,NaRTf;Ff; fhzpf;ifahf;fg;gl;l tho;f;if kpff; gaidg; ngWfpwJ. fpwp];Jitg; gpd;gw;Wjypy; xU kfpo;r;rpAk; ,d;gKk; cz;L. cz;ikahd nghUs;gb ,JNt tho;f;if.

vd;dpkpj;jkhfj; jd; [Ptid ,oe;JNghfpwtd; mij ,ul;rpj;Jf;nfhs;Sthd; vd;W ,ul;rfH kPz;Lk; kPz;Lk; $wpdhH. cz;ikapy;> mtH $wpa gpwtw;iwf;fhl;bYk; ,r;nrhy; ehd;F RtpNr\q;fspYk; mbf;fb $wg;gl;Ls;sJ. (kj;.10:39> 16:25> khw;F>8:35> Y}f;fh> 9:24> 17:33> Nahthd;> 12:25 ,tw;iwf; fhz;f) Vd; ,J jpUk;gj;jpUk;gf; $wg;gl;Ls;sJ? Raj;jpw;fhff; fl;bj; jOtg; ngw;w tho;f;if fhzhkw;NghFk;. Mdhy; fHj;jUf;fhf Cw;wg;gl;l tho;f;if fz;Lgpbf;fg;gl;l> ,ul;rpf;fg;gl;l> ed;F mEgtpf;fg;ngw;w> epj;jpaj;jpw;fhff; fhf;fg;gl;lnjhd;W. ,J fpwp];jt tho;f;ifapd; mbg;gil newpfSs; xd;whFk;. ,jid vLj;Jf;fhl;lNt ,r;nrhy; kPz;Lk; kPz;Lk; ciuf;fg;gl;Ls;sJ.

miuFiw kdq;nfhz;l fpwp];jtdhapUg;gJ xU epHg;ge;jkhd capHtho;f;ifNa MFk;. fHj;jUila caHe;j ed;ikfisg; ngw;wEgtpf;f epr;rakhd top mtHf;F midj;ijAk; xg;gilj;J tho;jNy.

,NaR fpwp];JTf;F mbikahf ,Ue;J mtUf;Fg; gzptpil nra;jiy tpLjiyahff; fz;liltNj nka;ahd rP\dhapUg;gjhFk;. vd; v[khid Nerpf;fpNwd;. ehd; tpLjiy ngw;Wg;Nghf kdjpy;iy. vd;W nrhy;yf; $ba vy;yhUila eilapYk; RahjPdk; cz;L.

mw;gkhd tptfhuq;fspNyh my;yJ fle;J Nghfpw fhhpaq;fspNyh rP\d; rpf;fpf; nfhs;skhl;lhd;. epj;jpakhdtw;iwg;gw;wpj;jhd; mtd; ftiyg;gLfpwhd;.

mtd; gpwUf;Fj; njhpahjtdhf ,Ue;jhYk; cWjpahf capNuhbUf;fpwtNd. mtd; jz;bf;fg;gLfpwhd;. Mdhy; nfhy;yg;gLtjpy;iy. Jf;fj;jpYk; $l mtd; kfpo;r;rpahapUf;fpwhd;. jhd; twpatdhapUe;jhYk; gpwiur; nry;te;jdhf;Ffpwhd;. Xd;Wk; ,y;yhjtdhapUe;jhYk; vy;yhtw;iwAk; cilatdhapUf;fpwhd;. (2nfhhp. 6:9>10).

,t;Tyfpy; kpFe;j kdepiwitj; jUtJ nka;ahd rP\j;Jt tho;f;ifNa vd;;W nrhy;yf;$Lkhdhy;> mNj epr;raj;NjhL tug;NghFk; cyfpy; mjpf gad;jug; NghfpwJk; mJNt vd;W $wKbAk;. kD\Fkhud; jk;Kila gpjhtpd; kfpik nghUe;jpdtuha;j; jk;Kila J}jNuhLq;$l tUthH. mg;nghOJ> mtdtd; fphpiaf;Fj; jf;fjhf mtdtDf;Fg; gydspg;ghH.

vdNt> NghHld; vd;gtNuhL NrHe;J> fHj;juhfpa ,NaRNt> vd; tho;f;ifiag; gpbj;Jitj;Jf;nfhs;shjgb vd; iffis vLj;JtpLfpNwd;. ,Ujaj;jpd; mhpaizia ckf;Ff; nfhLf;fpNwd;. ck; tpUg;gg;gb vd;id khw;Wk;. Rj;jpfhpAk;> cgNahfpAk; vd;W nrhy;Yk; kdpjNd vf;fhyj;jpYk; epj;jpaj;jpYk; cz;ikahfNt MrPHtjpf;fg;gl;ltd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book