00. கிறிஸ்தவ வெற்றி வாழ்க்கை

KfTiu

NahRthtpd; Gj;jfk; ,];uNty; kf;fspd; rupj;jpuj;jpy; Kjy; ,Uge;ije;J tUlq;fisf; (fhdhd; nrd;wgpd;) Fwpj;J tptupf;fpwJ. ,];uNty; kf;fspd; ,e;j mDgtk;> xt;nthU fpwp];jtDila ntw;wp tho;f;ifNahL ,ize;Js;sJ.

NahRthtpd; Gj;jfk; gioa Vw;ghl;L Gj;jfq;fspy; xd;whapUg;gpDk;> Gjpa Vw;ghl;L fpwp];jt tho;f;iff;F xU rthyhf ,Uf;fpwJ.

Kjyhk; gFjp

,yf;if Nehf;Fjy;

01. fpwp];jt tho;f;ifapd; ,yf;F - NahRth 1:1-10

02. Njtd; gad;gLj;Jk; kdpjd; - NahRth 1:10-18

03. fpuak; vz;zpg; ghHj;jy; - NahRth 2:1-24

04. MrPHthjk; miltjw;F xNu top - NahRth 3:1-7

,uz;lhk; gFjp

tpNuhjpfis nty;yy;

05. fpwp];jtDk; rpYitAk; - NahRth 4:1-24

06. NghUf;F Maj;jg;gLjy; - NahRth 5:1-10

07. cz;ikapd; gupR - NahRth 5:10-15

08. ntw;wp nfhz;lhly; - NahRth 6:1-20

09. gpd;thq;Fjy; - mjd; fhuzKk; gupfhuKk; - NahRth 7:1-26

10. fpwp];jt Rje;jpuk; - NahRth 8:32-35

11. giftupd; cghak; - NahRth 9:3-15

12. ntd;Nwwpr; nry;yy; - NahRth 10:1-26

13. ntw;wpapd; fdp - NahRth 11:15-23

14. Rje;juj;ijr; Rje;jupj;jy; - NahRth 12:1-6> 13:1-6

%d;whk; gFjp

fpwp];jt tho;f;if thOjy;

15. jpUg;jpAs;s tho;T - NahRth 13:29-33

16. rPlHfspd; gupR - NahRth 14:6-15

17. tho;f;ifapy; ngUFjy; - NahRth 17:14-19

18. jtpHf;f Ntz;ba jPikfs; - NahRth 18:1-3

19. iff;nfhs;s Ntz;bait - NahRth 23:1-6

20. Nritf;Fj; Njitahd rf;jp - NahRth 24:1-25

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book