15. திருப்தியுள்ள வாழ்வு

15. jpUg;jpAs;s tho;T

jpahd thrpg;G: NahRth 13:29-33

Nytp Nfhj;jpuj;jpw;F NkhNr Rje;jpuk; nfhLf;ftpy;iy. ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH mtHfSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpwgb mtNu mtHfSila Rje;jpuk; (NahR.13:33).

NahRth gjpd;%d;whk; mjpfhuj;jpy; rPl;L vd;w gjk; kPz;Lk; kPz;Lk; tUtijf; fhzyhk;. ehd; cdf;Ff; fl;lisapl;lgbNa> eP ,];uNtYf;Fr; Rje;jpukhfr; rPl;Lfis khj;jpuk;Nghl;L> Njrj;ijg; gq;fplNtz;Lk;. ,f; fhdhd; Njrj;ij xd;gjiuf; Nfhj;jpuq;fSf;Fk; rPl;Lg;Nghl;L gq;fpL vd;W fHj;jH NahRthTf;Ff; fl;lisapl;lhH. mt;thNw NahRth rPl;Lg;Nghl;L Njrj;ijg; gq;fpl;Lf;nfhLj;jhd;. Mdhy;> Nytpaupd; Nfhj;jpuj;Jf;F khj;jpuk; mtd; Rje;jpuk; nfhLf;ftpy;iy. ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH mtHfSf;Fr; nrhd;dgbNa> mtUila jfdgypfNs mtHfSila Rje;jpuk;. fHj;jNu mtHfSila Rje;jpuk;. NytpNfhj;jpuj;jhH fHj;jUila rpj;jj;ijj; jhq;fs; ghf;fpakhff; fUjp> mtiuNa jq;fs; kfj;jhd Rje;jpukhff; nfhz;lhHfs;.

vg;nghOJNk fHj;jH njupe;J nfhLg;gJ> kdpjd; njupe;J vLg;gijtpl epiytu ghf;fpak; cilajha; ,Uf;Fk;. MgpufhKf;Ff; fHj;jHjhNk vy;yhtw;iwAk; njupe;J nfhLf;fNtz;Lnkd;W> mtd; mtiuNa Ntz;bf;nfhz;lhd;.

jdJ vy;yhtw;wpw;fhfTk;> mtd; fHj;jiuNa ek;gpapUe;jhd;. jdf;Fj;jhdhfj; njupe;Jnfhs;tJ my;y. fHj;jHjhNk jdf;Fj; njupe;J nfhLg;gNj mopahj guk MrPHthjkha; ,Uf;ff; fz;lhd;. MfNt> mtd; jd; tho;tpy; xt;nthU rpd;df; fhupaj;Jf;fhTk; fHj;jiuNa Nehf;fp> fHj;jiuNa ek;gpapUe;jhd;. ,j;jifa tpRthrKs;s gf;jdhfpa Mgpufhk;> tpRthrpfspd; jfg;gd; vd;W miof;fg;gLtJ vt;tsT nghUj;jk;. fHj;jiu tpRthrpj;j mtd; xUf;fhYk; ntl;fg;gl;Lg;Nghdjpy;iy. fHj;jiu ek;gpapUe;j mtd;> xUehSk; Vkhw;wk; mile;jjpy;iy. fHj;jiu ek;gpdtH iftplg;glkhl;lhH. md;Nwh!

Mdhy;> Nyhj;JNth jdf;F Ntz;baijnay;yhk; jhNd njupe;J nfhs;s Ke;jpf;nfhz;lhd;. mtd; fHj;jiuf; Nfl;L> jdJ Rje;jpuj;ijj; njupe;Jnfhs;stpy;iy. jhdhfNt jdf;F ey;yJ vJ vd;W vz;zpdhNdh> mtw;iwnay;yhk; jd; ,\;lg;gb njupe;Jnfhz;lhd;. mtd; jdf;F MrPHthjkha; ,Uf;Fnkd;W vijnay;yhk; jd; tpUg;gg;gb njupe;Jnfhz;lhNdh> mitnay;yhk; mtDf;Fr; rhgkha; Kbe;jd. fhuzk;> vJ vJ cz;ikahfNt rjhfhyKk; ed;ik gaf;ff;$baJ vd;gJ fHj;jH xUtUf;Nf ntl;l ntspr;rk;. mtH rup vd;W njupe;njLj;Jf; nfhLg;gnjJNth mnjy;yhk; ePbj;J ed;ik je;J epw;Fk;. kz;zhd kdpjdhd Nyhj;J njhpe;J nfhz;l kz;nzy;yhk; kz;zhfNt Kbe;jJ. mtd; njhpe;J nfhz;l mj;jidAk; mope;njhope;jJ.

Kjypy; ed;ikNghy; fhl;rpaspj;j mj;jidAk; gpd;dH mtDf;Fj; jPikahfNt tpise;jJ. Kjypy; mtd; khzpf;ff; fw;fs; vd;W vz;zpaitnay;yhk; gpd;dH kz;zhq;fl;bfsha; khwptpl;ld. kdpjd; kdpjNd> nja;tk; nja;tNk. nja;tk; nfhLg;gNj mopah ghf;fpak; md;Nwh!

cdf;F Ntz;baitfisnay;yhk; ePNa njupe;J nfhs;s Kide;J epw;fpwhNah> me;Njh! cdf;F vJjhd; ed;iknad;W cdf;Fj; njupahNj> nghy;yhj kdpjNd> eP ey;ynjd;W epidg;gnjy;yhk; cdf;Fg; nghy;yhg;ghfNt Kbahyhk;. fHj;jH xUtNu ey;ytH. mtH cdf;Fj; njupe;J nfhLg;gNj ey;yJ. Nky;ghHitf;F cdf;F xUNtis mtH jUtJ frg;ghfj; Njhd;wpdhYk;> ghttpahjp gilj;j cdf;F mtH jUtNjh khkUe;jhFk;. mtH fuj;jpypUe;J Gwg;gLtnjy;yhk; ed;ikahfNt ,Uf;Fk;. vy;yh ed;ikf;Fk; Cw;Wk; fhuzUkhdtH mtH xUtNu. ,JfhWk; ed;ik mile;jtHfnsy;yhk; mtuplkpUe;Nj ed;ik ngw;Ws;shHfs;. cdf;nfd;W eP njupe;Jnfhs;tJk;> cdf;nfd;W rhj;jhd; jUtJk; ghHitf;F NjdhkpHjkhfj; Njhd;wpdhYk; cs;NsNah tplk; nghUe;jpapUf;Fk;. Mifahy;> cd; tho;tpy; Ntz;Lk; vy;yh ed;ikf;Fk; mtiuNa Nehf;fpg; ghH. mtH rpj;jNk cd; ghf;fpak;. mtH njupe;J nfhLg;gNj cd; MrPHthjk;. Mifahy; rPl;Lg;Nghl;L mtH nfhLg;gijj; jpUg;jpNahL thq;fpf;nfhs;. jpUg;jpAs;s tho;Nt NjthkpHj tho;T.

eP ve;j mYty; ghHf;fNtz;Lnkd;gijf; fHj;jH njupe;J nfhs;sl;Lk;. eP vj;Jiwapy; ,wq;fNtz;Lk; vd;gij ,iwtNd njupe;Jnfhs;sl;Lk;. eP ve;jf; fy;tp fw;fNtz;Lk; vd;gijf; flTNs njupe;Jnfhs;sl;Lk;. eP vd;d Nrit nra;aNtz;Lk; vd;gijj; nja;tNk njupe;Jnfhs;sl;Lk;. eP vij vijr; rhjpf;fNtz;Lk; vd;gij mtNu njupe;J nfhs;sl;Lk;. cd; tho;f;ifapd; Nghf;if Mz;ltNu njupe;Jnfhs;sl;Lk;. cd; tho;f;ifapd; Jizia mtNu njupe;Jnfhs;sl;Lk;. xt;nthU rpW fhupaj;jpYk; mtH njupe;Jnfhs;tijNa eP njupe;Jnfhs;sNtz;Lk;. cd; ,\;lg;gb vijAk; njupe;Jnfhs;shNj. eP ,k;ikapYk; kWikapYk; thoNtz;Lkhapd; vy;yhtw;iwAk; Njtd;jhNk cdf;Fj; njupe;JjUkhW> vy;yhtw;iwAk; Njtfuj;jpy; xg;Gtpj;JtpL. mtH xUtNu cdf;F ey;tho;T jUgtH. mtH xUtNu eP ,k;ikapYk; kWikapYk; tsk; ngw;W thoNtz;Lnkd tpUk;GfpwtH. rhj;jhNdh cd; capUf;F ciy itf;fpwhd;. cd; tho;Tf;F neUg;G itf;fpwtd;. cd; Kf;jp ,d;gj;Jf;F Kl;Lf;fl;il NghLfpwtd;. MfNt> ez;gNd! eP ve;ehSk; eyk; ngw;W ed;wha; thoNtz;Lnkdpd; rhj;jhid ek;ghNj. cyfj;ij ek;ghNj. cd;idAk; eP ek;ghNj. cyfj;ij ek;ghNj. ,NaR xUtiuNa ek;G. mtH njupe;Jnfhs;tijNa eP tpUk;gp thq;fpf; nfhs;. mtH je;jjpy; jpUg;jp nfhz;bU. mtH nfhLg;gijNa jpUg;jpNahLk; ngw;W mDgtp. NghJk; vd;w kdNk nghd;nra;Ak; kUe;J.

xUfhy; eP ,JfhWk; ePNa njupe;Jnfhz;l ghijapy; nrd;W kdk; nehe;J NghdhNah? eP kyH vd;W fUjpdJ fhyg;Nghf;fpy; Ks;shf khwpdJ vd;W fz;L cs;sk; cile;J NghdhNah? eP jq;fk; vd;W epidj;J ntWk; gpj;jisahf ,Uf;ff; fz;L jhq;nfhzhj; Jf;fj;Js; Mo;e;Js;shNah? INah! Mz;ltiuf; NfshJ jhdhf ,\;lg;gb njupe;Jnfhz;lnjy;yhk; ,g;nghOJ <l;b Kidahf khwp vidthl;b tijj;Jj; Jd;GWj;JfpwNjh? ,jw;F ,dp xU tpNkhrdNk ,y;iyah? vd; kdk;Nghd Nghf;fpy; nrd;W kiyNghy; JaHjid vd; jiyNky; Ftpj;Jf;nfhz;l vdf;F ,dp xUfhYk; <Nlw;wNk ,y;iyah? vd; tho;ehnsy;yhk; vd;Dila jtwhd njupe;Jnfhs;Sjw;fhf ehd; eype;J iee;J> JaH flypy; Mo;e;J jtpj;Jf;nfhz;Nljhd; ,Uf;fNtz;Lkh? ,dp ,jw;F kUe;Nj ,y;iyah? ,Uz;LNghd vd; tho;tpy; kPz;Lk; xUehSk; xspr;RlH kpspuhNjh?

me;Njh! vdJ ,sikapy; vz;zpa vz;znky;yhk; rpijTw;W> rPHFiye;J rpd;dhgpd;dkhfj; rpjWz;L Ngha;tpl;ldNt. ,sik vd;WNk mopahJ. nkd;NkYk; ehnshU tz;zKk; nghOnjhU NkdpAkhf mofha; tsHe;Jnfhz;Nl NghFk; vd;W epidj;j vz;znky;yhk; mope;Jtpl;lNj? tdg;ngy;yhk; thbtpl;lNj? gynky;yhk; Fiwe;J tpl;lNk? vjpHghuh tpgj;jpy; rpf;fp> fhy; ifnay;yhk; mwNt Kwpe;JNgha; tpl;ldNt. jPuhj; njhj;JNeha; fz;L my;Yk; gfYk; mtjpAWfpNwNd? neQ;nry;yhk; Neha;> clk;ngy;yhk; tpahjp> Nkdpnay;yhk;gpzp> fz;nzy;yhk; Gz;> fhnjy;yhk; nrtpL> gLj;j gLf;ifahff; fl;by; fpilahff; fplf;fpNwNd. vd;idf; ftdpg;ghNu ,y;iyNah? flTSf;F fz; ,y;iyah? Mz;ltUf;Ff; fhNj ,y;iyNah? nja;tj;jpw;F neQ;rNk ,y;iyNah? mtUf;Fj; Jsp md;Gk;$l ,y;iyah? mtH kdk; vd;d fUq;fy;yh? vdf;F ciwtjw;F XH ciwtplKk; ,y;iy. cwthl cw;whH cwtpdH ,y;iy. Ngud;G fhl;l ngw;NwhH ,y;iy. Mjupf;f ahUNk ,y;iy. ,y;yj;jpy; ,y;yhs; ,y;iy. fztd; ,y;iy. ifr;nryTf;Ff; ifapy; fhR ,y;iy. grpAk; gl;bdpAk; vd;id thl;bf; nfhj;jpj; jpd;fpd;wdNt. ftiyAk; fz;zPUkhf> ftdpg;ghuw;W ,Uf;fpNwNd. vd; ftiyiag; Nghf;FthH ahUNk ,y;iyah? vd; Nehiag; Nghf;FthH ahUNk ,y;iyah? vd;W Gyk;GfpwhNah! cd; ngU%r;Rfs; kj;jpapy; xd;iw kwe;Jtpl;lhNj.

cd; ,ilA+Wf;nfy;yhk; fhuzk; eP cd; ,\;lg;gb kdk; Nghd Nghf;fpNy NghdNj fhuzk;. fh;j;jhplk;jhd; eP fye;J MNyhrpf;ftpy;iyNa. gpd;id vg;gb cd; tho;tpy; MrPHthjk; ,Uf;Fk; ? vdpDk; NrhHe;J NghfhNj. cdf;F xU tpNkhrdk; cz;L. cdf;Fk; xU ek;gpf;ifr; RlH cz;L. cdf;Fk; xU ey;y fhyk; cz;L. vg;nghOJ? eP ,JfhWk; kwe;Jtpl;l> mtkjpj;Jj; js;sptpl;l Mz;ltuplk; nrd;W mtiuNa cd; MrPHthjkhfr; Rje;jupj;jf; nfhz;lhy;> cd; tho;tpy; MrPHthjk; Cw;nwLf;Fk;. Ngupd;gk; ngUf;nfLf;Fk;. tsk; tope;NjhLk;. kWkyHr;rp kPz;Lk; cd; tho;tpy; G+j;Jf; FYq;Fk;. xUfhy; Nrhuk; Nghd NytpaH fHj;jiuj; jq;fs; Rje;jpukhfj; njupe;J nfhz;lnghOJ mtHfs; tho;tpNyhH kfj;jhd jpUg;gk; Vw;gl;lJ. fUfpg;Nghd mtHfs; tho;T kPz;Lk; kyHe;jJ. nghypTw;Wj; jpfo;e;jJ.

Nytp Nfhj;jpuj;jpw;Fk; NkhNr Rje;jpuk; nfhLf;ftpy;iy. ,];uNytpd; Njtdhfpa fHj;jH mtHfSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpwgb fHj;jNu NytpaUila Rje;jpuk;. cghfkk; 10:8-9 trdq;fs; ,q;F Fwpg;gplj;jf;fit. mf;fhyj;jpy; fHj;jUila cld;gbf;ifg; ngl;biar; Rkg;gjw;Fk;> ,e;ehs; tiuf;Fk; ele;JtUfpwJNghy> fHj;jUila re;epjpapy; epd;W mtUf;F Muhjid nra;tjw;Fk;> mtH ehkj;ijf; nfhz;L MrPHtjpg;gjw;Fk;> fHj;jH Nytpapd; Nfhj;jpuj;ijg; gpupj;njLj;jhH. Mifahy; Nytpf;F mtd; rNfhjuUld; gq;Fk; Rje;jpuKk; ,y;iy. cd; Njtdhfpa fHj;jH mtDf;Fr; nrhd;dgbNa fHj;jNu mtDf;Fr; Rje;jpuk;.

Nytp Nfhj;jpuj;jhUf;F khngUk; nfstuk; fpl;baJ. fhuzk; mtHfSf;F Njthuhjid elj;jk; khrpwe;j tha;g;G fpilj;jJ. fHj;jUila cld;gbf;ifg; ngl;biar; Rke;J nry;Yk; ghf;fpak; fpilj;jJ. fHj;jUila cld;gbf;ifg; ngl;b fHj;jUila gpurd;dj;ijf; fhl;Lk; rpd;dk; md;Nwh? NkYk;> fHj;jUila ty;yikahd ehkj;ijf; nfhz;L MrPHthjk; $Wk; kfpikahd ghf;fpaKk; ngw;whHfs;. MfNt> fHj;jNu mtHfSila Rje;jpuk; MdhH. ,ijtpl ngupa Rje;jpuk; NtNw vd;d ,Uf;fpwJ? ,ijtpl MrPHthjk; gpwpnjd;d Ntz;Lk;? fHj;jUf;F cupaitfs; vy;yhk; NytpaUf;F cupaitfs; Mapd. fhzpf;ifg; nghUs;fs; vy;yhk;> gypapLk; nghUs;fs; vy;yhk; NytpaiuNa rhHe;jd. vt;tst kfj;jhd cupik. M! fHj;jUf;F Muhjid nra;Ak; kk;dpjd; vj;Jiz ghf;fpathd;. fHj;jUila gpurd;dj;ij czHj;Jk; kdpjd; vt;tsT cj;jkd;. fHj;jupd; ehkj;jpdhy; kf;fis MrPHtjpf;fpwtd; vt;tsT MrPHtjpf;fg;gl;ltd;.

fHj;jUila re;epjpapNy epd;W fHjUf;F Muhjid nra;Ak; Ntiy NytpaUf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ. fHj;jUila re;epjpapy; NytpaHfs; epd;whHfs;. nghJ kf;fSf;Fk; Njthjp NjtDf;Fk; eLthf epd;W kj;jpa];j n[gk; nra;Ak; nghWg;Gg; ngw;whHfs;.

tpz;Zyfj;jpw;Fk; kz;Zyfj;jpw;Fk; kj;jpapy; epd;W kdpjUf;fhfj; Njtdplj;jpy; kd;whLk; khngUk; jpUg;gzpahw;wpdhHfs;. NytpaHfs; mtHfs; gukkz;lyj;Jg; guhguid Nehf;fp kdpjUf;fhfg; gpuhHj;jid Gupe;jJkd;wp> vy;yhk; ty;y Vfj; nja;tj;jpd; ehkj;jpdhy; kDg; Gj;jpuHf;F MrPHthjk; $Wk; mupa rpyhf;fpaKk; ngw;whHfs;. nja;tj;ijAk; khe;jiuAk; ,izf;Fk; ghyk; MdhHfs;. fHj;jH kf;fsplj;jpw;F tuTk;> kf;fs; fHj;juplj;jpw;Fr; nry;yTk; jf;fjhd ,izf;Fk; VzpNghy; tpsq;fpdhHfs;. nja;tr; rpj;jj;ij khdplHf;Fj; njupag;gLj;jTk;> khe;jupd; Fiwitf; flTSf;Fj; njupag;gLj;jTk;> nja;thrPHthjj;ij kf;fs;kPJ nghopag;gz;Zk;> Vw;wjhd ,U thiaAila tha;f;fhy;Nghy jpfo;e;jhHfs; .

,k;kfj;jhd jpUg;gzpahw;wpa NytpaUf;Ff; FbapUf;Fk;gb gl;lzq;fs; nfhLf;fg;gl;ld. me;jg;gl;lzq;fisr; R+o;e;jpUf;fpw ntsp epyq;fSk; NytpaUf;F nfhLf;fg;gl;ld. me;jg; gl;lzq;fs; NytpaHfs; FbapUg;gjw;Fk;> mitfisr; R+o;e;j ntspepyq;fs; mtHfSila MLkhLfSf;Fk;> mtHfSila M];jpf;Fk;> mtHfSila rfy kpUf[Ptd;fSf;Fk; xJf;fg;gl;ld. NytpaUf;Ff; nfhLf;fg;gl;l gl;lzq;fspy; MW gl;lzq;fs; milf;fyg; gl;lzq;fshfg; gad;gLj;jg;gl;ld. nfhiynra;jtd; mq;Nf jg;gp Xbg;Nghtjw;F mitfs; epakpf;fg;gl;ld. mitfisnay;yhk; NkYk; ehw;gj;jpuz;L gl;lzq;fs; mtHfSf;Ff; nfhLf;fg;gl;ld. Mfnkhj;jk; ehw;gj;njl;Lg; gl;lzq;fSk;> mitfisr; Rw;wpAs;s ntspepyq;fSk; NytpaUf;F Rje;jpukhf toq;fg;gl;ld.

Ntjhuhjid elj;Jk; jpUg;gzpapdpd;W Xa;TngWk; NytpaHfs; ,g;gl;lzq;fSf;Fr; nrd;W trpj;jhHfs;. Njtr%fj;jpy; vg;nghOJk; epd;W jpUg;gzptpil nra;tjhy; mtHfs; Kfq;fspy; guk xsp tPrpaJ. nja;tmUs; nghq;fp tope;jJ. ,j;jpt;tpa mUs; kzf;Fk; tjdq;fNshL> nja;tg; gf;jp gputhfj;NjhLk; ,jaq;fNshL> nja;tkzq;fkOk; jpUNkdpNahL> nja;tr; rKfj;jpy; gupRj;jr; Nritnra;j NytpaHfs; Xa;Tw;w fhyj;jpy; ,g;gl;lzq;fSf;Fr; nrd;W trpj;Jte;jhHfs;. mtHfs; trpj;j gl;lzq;fspy; ,g;gupRj;jj; nja;t kzk; fkOkd;Nwh? g+NthL NrHe;j ehUk; kzk; ngWk; my;yth! NytpaHfs; nrd;w gl;lzq;fspy; nja;tkfpik tpsq;fpapUf;Fk;. mtHfs; tho;f;ifnay;yhk; nja;tj;jpUg;gzp. mtHfs; tho;nty;yhk; nja;tg; gpurd;dk;. mtHfs; nra;tnjy;yhk; nja;t tzf;fk;. mtHfs; Rje;junky;yhk; nja;tk;. fHj;jNu mtHfSila Rje;jpuk;.

Mdhy; ,t;tsT kfj;jhd Rje;jpuj;ijAk; ghf;fpaj;ijAk; ngw;w Nytp Muk;gj;jpy; ,g;nghWg;Gf;F rpwpJk; mUfijaw;wtdhfNt ,Ue;jhd;. ,r;rpyhf;fpaj;jpw;Nfw;w rPupa gz;G mtd; tho;tpd; njhlf;fj;jpy; mtdplj;jpy; ,Ue;jjpy;iy. Nytpapd; tho;tpd; njhlf;fj;ijg; ghHj;jhy; mtd; Kbtpy; ,t;tsT rPUk; rpwg;Gk; vg;gbg; ngw;Wtpl;lhd; vd;W Mr;rupag;gl;LtpLNthk;. Muk;gj;jpy; mw;gkhf ,Ue;j ,e;j NytpaHfs; ,Wjpapy; ,j;Jiz jiyrpwe;j MrPHthjk; ngw;Wtpl;lhHfs; vd;W tpag;gilNthk;. Mk;> NytpaHfs; nfl;l tho;it Kjypy; ghHg;gtHfs;> Kbtpy; mtd; ,j;jid Nkk;gl;l MrPHthjj;ij vg;gb ngw;Wtpl;lhd; vd;W Mr;rupag;glyhk;. Mwhj; Jauj;jpy; Mo;e;J> ,dp vdf;F tpNkhrdk; ,y;iyah vd;W Vq;fpj; jtpg;gtHfSf;F Nytpapd; ,fo;r;rpahd Muk;g tho;f;ifiaAk; Nehf;Fkplj;J ey;ynjhU ek;gpf;ifnahsp gpwf;fNt gpwf;Fk;. xU Gj;JapH cz;lhfNt cz;lhFk;. xU kWkyHr;rp kyuNt kyUk;.

Mjpahfkk; 34:25-31 trdq;fis thrpj;jhy;> rpkpNahDk; NytpAk; vt;tsT nfhiy ghjfH> Nfhgf;fhuH> nfhLukhdtHfs; vd;gJ tpsq;Fk;. rpkpNahDk; NytpAk; VfrNfhjuHfs;. mtHfSila gl;laq;fs; nfhLikapd; fUtpfs;. mtHfs; jq;fs; Nfhgj;jpdhNy xU GU\idf; nfhd;W jq;fs; mfq;fhuj;jpdhNy muz;fis epH%ykhf;fpdhHfNs! cf;fpukhd mtHfs;> NfhgKk; nfhLikAkhd mtHfs;> rgpf;fg;glf;fltHfs;. ahf;NfhgpNy mtHfisg; gpupaTk;> ,];uNtypNy mtHfisr; rpjwTk;gz;ZNtd; vd;W jq;fs; jfg;gdhfpa ,];uNtypd; rhgj;ij thq;fpatHfs; ,e;jr; rpkpNahDk; NytpaUk; MtH (Mjp.49:5>7). ,t;thW rpkpNahd;> Nytpapd; Muk;g tho;f;if ntl;ff;Nflha; ,Ue;jJ. mtHfSila %Hf;fkhd tho;f;ifahy; mtHfSf;Fk;> mtHfs; FLk;gj;jpw;Fk;> Nfhj;jpuj;jpw;Fk; ,fo;r;rpNa te;Jw;wJ. mtHfSila Muk;g tho;f;if mUtUf;fg;glj;jf;f tho;f;ifahFk;. vdpDk; Mz;ltH ,tHfisAk; ,ul;rpj;J MrPHtjpj;jhH. ,j;jifa jho;thd Nytpf;Fk; ey;tho;T fhyk; fpilj;jJ. fhupUs; R+o;e;j mtd; tho;tpYk; xUehs; Ngnuhsp gpufhrpj;jJ. tpOe;JNghd Nytp xUehs; fHj;juhy; J}f;fp epWj;jg;gl;lhd;. ghtr; Nrw;wpy; Mo;e;J fple;j mtd; xUehs; thupnaLf;fg;gl;L> fd;kiyapd; Nky; caHj;jg;gl;lhd;. Mk;> Nytpf;Fk; XH <Nlw;wk;! vg;nghOJ? ahuhy;? Vd; ? vt;thW?

NytpNahL$l rhgk;ngw;w rpkpNahd; vf;fhyj;Jk; rgpf;fg;gl;Nl Nghdhd;. Mdhy;> Nytpapd; rhgk; vt;thW mfw;wg;gl;L> MrPHthjk; gpwe;jJ? rhgkhd Nytpf;Fg; gpd;dH fHj;jNu MrPHthjk; MdJ vg;gb? fHj;jNu Nytpf;F Rje;juk; MFk;tz;zk; mg;gb vd;d tpNehjk; epfo;e;jJ? ahj;.32:26y; ,jw;Fj; jf;f tpil jug;gl;Ls;sJ. ghsaj;jpd; thrypy; NkhNr epd;W> nghd; fd;Wf;Fl;b tzf;fj;jpy; <Lgl;l ,];uNtypd; kf;fis Nehf;fp: fHj;j;jUila gl;rj;jpy; ,Uf;fpwtHfs; ahH? mtHfs; vd;dplj;jpy; Nruf;fltHfs; vd;whd;. mg;nghOJ Nytpapd; Gj;jpuH vy;yhUk; mtdplj;jpy; $bte;jhHfs;. NkhNr Nytpapd; Gj;jpuiu Nehf;fp: cq;fspy; xt;nthUtDk; jd; gl;laj;ij miuapy; fl;bf;nfhz;L> ghsak; vq;Fk;Ngha;> nghd; fd;Wf;Fl;b tzf;fj;jhiuf; nfhd;WNghLq;fs; vd;W ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH nrhy;YfpwhH vd;whd;. Nytpapd; Gj;jpuH NkhNr nrhd;dgbNa nra;jhHfs;.

gLghjfkhd nghd;fd;Wf;Fl;b tzf;fk; fhyj;jpNy NytpaH ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jiuNa njupe;Jnfhz;lhHfs;. kw;w mNefH nghd; fd;Wf;Fl;biar; Nrtpj;j mf;nfhba fhyj;jpy;> NytpaH xd;whd nka;j; nja;tj;ijr; Nrtpf;f Kd;te;jhHfs;. mtHfs; fHj;jUila gl;rj;jpy; NrHe;jhHfs;. fHj;jH nrhd;dgbNa nra;jhHfs;. nghd; fd;Wf;Fl;b tzf;fj;jhy; Gz;gl;Lg;NghapUe;j nja;tneQ;rj;jpw;F MWjy; mspj;jhHfs;. fHj;jUf;nfd;W gyj;j fhupaj;ijr; rhjpj;jhHfs;. me;Neuj;jpy; NytpaH Mw;wpa mupa Nritia Mz;ltH kwg;ghNuh? mg;gaq;fukhd fhyj;jpy; fHj;jupd; gl;rj;jpy; ,Ue;j NytpaHf;F ,g;nghOJ fHj;jHjhNk Rje;jpuk; MdhH. mf;fzj;jpypUe;J Nytpaupd; rhgkhd tho;f;if MrPHthjkha; khwpaJ. mtHfs; tho;tpNy xU Gul;rpfukhd khWjy; Vw;gl;lJ. xU ngupa tho;f;ifj; jpUg;gk; epfo;e;jJ. kdk; jpUk;gpdhHfs;. Mifahy; MrPHthjk; ngw;whHfs;. Kw;fhyj;Jr; rhgk; mope;njhope;jJ. kde;jpUk;gp fHj;jiuNa Nrtpf;f Kw;gl;l NytpaHf;F fHj;jNu Rje;jpukhdhH. mtHfs; tho;ehl;fnsy;yhk; fHj;jUila gupRj;j cl;dgbf;ifg; ngl;biar; Rkf;Fk; ghf;fpak; ngw;whHfs;. fHj;jUila re;epjhdj;jpy; epd;W> Njthujid nra;Ak; khngUk; ghf;fpak; ngw;whHfs;. vy;yhk; ty;y nja;tj;jpd; ehkj;ijf;nfhz;L MrPHthjk; $Wk; mt;tsT ngupa jpt;tpa tha;g;G ngw;Wtpl;lhHfs;. xUfhy; rhgj;ijj; jiyapy; jhq;fpa mtHfs;> kdk; jpUk;gpf; fHj;jiuNa Nrtpf;Fk;tz;zk; jq;fs; tho;f;ifiaf; fHj;jUf;Nf mHg;gzk; nra;jnghOJ> rhgk; ePq;fp fHj;jiuNa jq;fs; MrPHthjr; Rje;jpukhfg; ngWksTf;F mt;tsT cauk; caHe;Jtpl;lhHfs;.

cdf;F ,j;jifa MrPHthjkhd jpUg;jpAs;s tho;T Ntz;Lkh? Nytpaiug;Nghy ePAk; kdk; jpUk;ghky;Nghdhy; ePq;fSk; rpkpNahidg;Nghy filrptiu rgpf;fg;gl;ltHfshNtapUg;gPHfs;. Mdhy;> kdk; jpUk;gp> ,NaRfpwp];Jit cq;fs; nja;t ,ul;rfuhf Vw;Wf;nfhz;L> mtH xUtUf;Nf cq;fs; tho;f;ifia fhzpf;ifaha; gilj;J> mtH xUtiuNa Nrtpj;jhy;> Nytpaiug;Nghy; MrPHtjpf;fg;gl;ltHfs; MtPHfs;. mg;nghOJ fpwp];JNt cq;fs; MrPHthjr; Rje;jpuk; MthH. mt;thW fpwp];JTf;Fs; thOk; tho;f;if vj;Jiz MrPHthjkhd jpUg;jpAs;s tho;f;ifahfj; jpfOk;. jpUg;jpAs;s tho;f;ifapd; ,ufrpak; fpwp];JNt. mtNu cdf;Fg; g+uzj; jpUg;jpahd Ngupd;g tho;T MthH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book