18. தவிர்கவேண்டிய தீமைகள்

18. jtpHfNtz;ba jPikfs;

jpahd thrpg;G: Nahthd; 18:1-3> 20:1-6> 22:9-10>15>16>21-27>32-34

fHj;jH jkJ [dq;fspd; kj;jpapy; thrk;gz;zpdhH. ,];uNtyupd; tdhe;juf; $lhuk; tho;f;ifapYk;> fHj;jUila cld;gbf;ifg; ngl;b mtHfs; ghsaj;jpd; kj;jpapYk; ,Ue;jJ. mg;gbNa> fhdhd; ehl;bYk; ,];uNtyupd; Rje;jug; g+kpapd; eLNt fHj;jUila Mrupg;Gf;$lhuk; mikf;fg;gl;lJ. ,];uNty; Gj;jpuupd; rignay;yhk; rPNyhtpNy $b> mq;Nf fHj;jUf;F Mrupg;Gf;$lhuj;ij epWj;jpdhHfs;. ,e;jr; rPNyhtpNy ,Ue;j Mrupg;Gf;$lhuk; ,];uNtyupd; Rje;jpuj; Njrj;jpd; eLehafk;. Mk;> vg;nghOJNk fHj;jH jkJ [dj;jpd; kj;jpapy; thrk;gz;z tpUk;GfpwtH. jdp xU kdpjdpd; ,Ujaq;fspy; tPw;wpUf;f MrPf;fpwtH. ,uz;L NguhtJ %d;W NguhtJ> fpwp];Jtpd; ehkj;jpy; $bapUf;Fk;NghJ> mq;Nf mtHfs; kj;jpapy; ehd; ,Ug;Ngd; vd;W thf;fUspAs;shH. ,NaR fpwp];Jjhd; %Tyfpd; eLehafk;. Nkhl;rj;jpd; eL ikak;. fpwp];jt tho;f;ifapd; capHepiy. xU fpwp];jtdpd; capUf;F capH. fpwp];J fpwp];jtdpYk; fpwp];jtd; fpwp];JtpYk; ,Uf;fNtz;Lk;. fpwp];Jtpd; Mtpapy;yhjtd; fpwp];jtd; my;y.

fhdhd; Njrj;ijr; Rje;jupg;gjw;fhf ,];uNtyH vy;yhUk; nkhj;jkhff; fHj;jupd; jiyikapd;fPo; xj;Jiog;NghL VO Mz;Lfs; ngUk; NghH Gupe;jhHfs;. NahHjhidf; fle;jhHfs;. vupNfhitf; fHj;jH mtHfSf;FKd; tpog;gz;zpdhHfs;. kw;wg; gpuNjrq;fisAk; fHj;jupd; rfhaj;jhy; mtHfs; Nghuhbg; gpbj;jhHfs;. rPl;Lg;Nghl;Lf; fHj;jH jq;fSf;Fr; Rje;jpug; ghfkhff; nfhLj;j gpuNjrj;ijg; ngw;whHfs;. fHj;jupd; xj;jhirahy; fhdhd; Njrk; mtHfs; iftrkhapw;W. Kw;gpjhf;fSf;F Mz;ltH Mizapl;l Njrj;ij ,];uNty; Gj;jpuH ,g;nghOJ Rje;jupj;Jf; nfhz;lhHfs;. jhq;fs; ngw;w Rje;juj;ijf; fhg;ghw;wp mijg; ngupjhf;fpf; nfhs;sNtz;baJ xt;nthU Nfhj;jpuj;jhupd;kPJk; tpOe;j nghWg;G. jq;fSf;Ff; fHj;jH fhdhd; Njrj;ij vt;thW if eOt tplhJ fhg;ghw;wpf; nfhs;sNtz;Lk; vd;gJjhd; ,g;nghOJ gpur;rid.

Xt;nthU fpwp];jtDk; jhd; ngw;Ws;s ,ul;rpg;ig KbTgupae;jKk; fhg;ghw;wpf; nfhs;s> fz;Zq;fUj;Jkha; ,Uj;jy;Ntz;Lk;. jpde;NjhWk; jdJ ,ul;rpg;igf; fhg;ghw;wpf;nfhs;s [hf;fpuijAs;stHfsha; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. vg;nghOJk; tpopj;jpUe;J n[gk;gz;zNtz;Lk;. rhj;jhd; nfHr;rpf;fpw rpq;fk;Nghy vtid tpOq;fyhnkd;W XahJ> xopahJ Rw;wpj;jpupfpwgbahy;> xt;nthU fpwp];jtDk; jhd; ngw;w ,ul;rpg;igf; filrptiu fhg;ghw;wpf;nfhs;s vr;rupf;ifNahL ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ntw;wpapd; gioa mDgtk; mtDf;F kPz;Lk; ntw;wpiaf; nfhz;L tuhJ. ,ul;rpg;ig mspf;fhJ. mtDf;F filrptiu ,ul;rpg;igAk;> gupRj;j ntw;wptho;itAk; epr;rakha;f; nfhLf;f ty;ytH fHj;jH xUtHjhk;.

Mifahy; fpwp];jtd; xt;nthU ehSk; fHj;jiuNa ek;gp [Ptpj;jpUf;fNtz;Lk;. jpde;NjhWk; fpwp];Jitg;gw;wpa tpRthrj;jpy; tsuNtz;Lk;. xt;nthU ehSk; fHj;jUila thHj;ijiaf; Nfl;L> mjw;F clNd fPo;g;gbaNtz;Lk;. jpde;NjhWk; fHj;jUf;Ff; fhj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. mjpfhiyapy; jdp n[gj;jpYk;> Ntjthrpg;Gj; jpahdj;jpYk; jupj;jpUf;f kwf;ff;$lhJ. ,Jjhd; fpwp];jt ntw;wptho;tpd; Gdpj newp. Xt;nthUehs; fhiyapYk; fHj;jH ekNkhL NgRtij ehk; mikjNyhL Nfl;fNtz;Lk;. ehKk; mtNuhL NgrNtz;Lk;. ek;Kila fz;zPH> ftiy> ngU%r;Rfisnay;yhk; fHj;jUila ghjj;jpy; nfhl;btplNtz;Lk;. mtH ek;ik Nerpf;fpwgbapdhy; ek;Kila ftiyfis vy;yhk; mtHNky; itj;JtplNtz;Lk;. mtH jUk; fl;lisiar; rpuNkw;nfhz;L> epiwNtw;wNtz;Lk;. xt;nthU ehSk; mtUila jpUg;gzpf;nfd;W> ek;ik Kw;wpYk; xg;gilj;JtplNtz;Lk;. ,iltplhky; n[gk;gz;zNtz;Lk;. fpwp];JNthL cs;s cwTf;Fg; gq;fk; tpistpf;Fk; vg;ghtj;ijAk; clNd mfw;wptplNtz;Lk;. vij kwe;jhYk; fpwp];Jit kwf;ff;$lhJ. Gupg+uzg; gupRj;j ntw;wp tho;Nt> vg;nghOJk; ek; ,yf;fhf ,Uf;fNtz;Lk;. mjd; ,ufrpak; ,NaRjhd;. mtH ,d;Nwy;> J}antw;wp tho;T ,y;iy.

,g; gupRj;j ntw;wp tho;Tf;F ,ila+whf vOk;Gk; %d;W jPikfis cw;WNehf;FNthk;. mtw;Ws; Kjy; jPik> NahRth 18k; mjpfhuk; gjpd;%d;whk; trdj;jpy; tiuag;gl;Ls;sJ. fHj;jH cq;fSf;Ff; nfhLj;j Njrj;ijr; Rje;jupj;Jf;nfhs;sg;Nghfpwjw;F ePq;fs; ve;jkl;Lk; mrjpaha; ,Ug;gPHfs;. ,e;j mrjpjhd; Rje;jpuj;ij NtuWf;Fk; tplg;g+r;rp. mrjpahy; ehL ,oe;jtH mNefH. mrjpahy; Ntiy ,oe;jtH gyH> mrjpahy; capH ,oe;jtH gyH. mrjpahy; tho;T rPHFiye;NjhH gyH. mrjpahy; Nkk;ghl;bw;F Kl;Lf;fl;il Nghl;ltH gyH. mrjpahy; jq;fSf;F mUikahdtHfis ,oe;jtH gyH. mrjpahy; tho;f;ifapy; tPo;r;rpAw;NwhH gyH. NgJU mrjpahy; tpopj;jpUe;J n[gpf;fhJ> Japy; nfhz;lhd; ,e;j mrjpapd; gydhfj; jdJ MUapH ehafiuNa mwpNad; vd;W kWjypf;f NeHe;jJ. M! mrjp vd;Dk; Nfhlup tho;T vd;Dk; kuj;ijNa ntl;btplyhk; my;yth? Mifahy;j;jhd; ekJ mUik Mz;ltH vg;nghOJk; tpopj;jpUe;J n[gpAq;fs; vd;W jkJ kf;fSf;F vr;rupf;if tpLj;Js;shH.

MtpapNy mrjpaha; ,uhky;> [hf;fpuijaha; ,Uf;fNtz;Lk;. MtpapNy mdyha; ,Uf;fNtz;Lk;. fHj;jUf;Fs; vg;nghOJk; cWjpaha;j; jupj;jpUf;fNtz;Lk;. eP jPikapdhNy nty;yg;glhky;> jPikia ed;ikapdhy; nty;y> fz;Zq;fUj;Jkha; ,Uf;fNtz;Lk;. xU fpwp];jtd; xUf;fhYk; mrjpaha; ,Uf;ff;$lhJ. mtidj; jhq;fp tpoj;js;s rhj;jhd; vg;nghOJk; RWRWg;Gs;stdha; ,Uf;fpwhd; vd;gij vg;nghOJk; epidtpy; ,Uj;jpf;nfhs;sNtz;Lk;. mrjp vd;gJ rhj;jhdpd; mfuhjpapy; ,y;iy. MfNt> fpwp];tdpd; mfuhjpapYk; mrjp vd;w nrhy;Yf;F ,lNk ,Uf;ff;$lhJ. fpwp];J xUehSk; mrjpaha; ,Ue;jjpy;iy. mtH mrjpaha; ,Uf;fpwJkpy;iy. mtH mrjpaha; ,Uf;fg;NghtJkpy;iy. nja;tk; vg;gbNah> rPlDk; mg;gbNa. fpwp];Jitg; Nghy; fpwp];jtDk; mrjpaw;wtdha; ,Uj;jy;Ntz;Lk;.

vj;jidNa Mj;Jkhf;fs; ,d;Dk; fpwp];Jit mwpahJ> vupeufj;Jf;Fs; Jupjkha; nrd;W nfhz;bUq;Fq;fhy;> fpwp];jtd; ,ijg; ghHj;Jf;nfhz;L mrjpaha; ,Uf;fyhkh? cyfnkq;Fk; ,d;Dk; g+uzkha; RtpNr\k; gpurq;fpf;fg;gltpy;iyNa. ekJ ehjNuh> ePq;fs; cyfk; vq;Fk;Ngha; rHt rpU\;bf;Fk; RtpNr\j;ijf; gpurq;fpAq;fs; vd;W ekf;Ff; fl;lisapl;Ls;shNu. RtpNr\ xsp ,d;Dk; guthj fhupUs; gpuNjrk; ,g;ghHjdpy; ,d;Dk; ,Uq;Fq;fhy; xU fpwp];jtd; mrjpaha; ,Uf;fyhkh? RtpNr\j;ijg; gpurq;fpf;fhtpl;lhy;> vdf;F INah vd;w gupRj;j gTiyg;Nghy mrjpia mfw;wp> rkak; tha;j;jhYk; tha;f;fhtpl;lhYk; RWRWg;Gld; RtpNr\j;ijg; gpurq;fpg;gJ ek;kPJ tpOe;j ghf;fpakhd nghWg;gd;Nwh! mrjpaha; ,uhky; If;fpuijaha; ,Uq;fs;. MtpapNy mdyha; ,Uq;fs;> tpopj;jpUq;fs;> n[gpAq;fs;. vg;nghOJk; fHj;jUf;Fr; Nrit nra;Aq;fs;.

fpwp];jtNd> eP Ntjk; thrpj;J vj;jid ehs; Mfptpl;lJ? eP jdpj;J n[gpj;J vj;jid ehs; Mfptpl;lJ? eP RtpNr\j; njhz;lhw;wp vj;jid ehs; MfpwJ? eP fpwp];J vd;w gjj;ij cr;rupj;J vj;jid ehs; Mfptpl;lJ? eP RtpNr\j; jpUg;gzpf;Fg; nghUSjtp nra;J> vj;jid ehs; Mfptpl;lJ? eP ,NaRtpd; ehkj;jpdpkpj;jk; ed;iknra;J vj;jid ehs; Mfptpl;lJ? eP nra;j ,ufrpa ghtj;ij mwpf;ifaplhJ> vj;jid ehs; ele;Jtpl;lJ? ,jw;nfy;yhk; fhuzk;> mrjp> mrjp> mrjp.

xU fpwp];jtdpd; gupRj;j n[g[Ptpaj;ijj; jhf;Fk; ,uz;lhk; jPik NahRth ,Ugj;jpuz;lhk; mjpfhuj;jpy; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ. ,j;jPikapd; ngaH jg;gg;gpuhak;. xUtHkPJ xUtH nfhs;Sk; jtwhd vz;zj;jhy; fpwp];jt cyfpy; vt;tsT ,d;dy;fs; tpise;Js;sd. xUtiug;gw;wpj; jg;gg;gpuhak; nfhs;tjw;F vt;tstha; Ke;jpf;nfhs;fpNwhk;. gpwH Fw;wq;fis kd;dpj;J> mtHfisg; ghuhl;Ltjw;F vt;tstha;j; jaq;FfpNwhk;. gpwNuhL ,zq;fp tho;tjw;F vt;tsT f\;lg;gLfpNwhk;. xUtH fUj;ij xUtH ed;F mwptjw;F Kd;dH> mtrug;gl;L mijj; jtwhff; fUjptplf;$lhJ.

,];uNtyUila tho;tpy; mtrug;gl;Lg; gpwH fUj;ijj; jtwhff; fUjptpl;l xU epfo;r;rpia Muha;Nthk;. &gd;> fhj;> kdhNr Mfpa ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhUk; vO Mz;Lfshf kw;wf; Nfhj;jpuj;jhNuhL$lf; fhdhd; Njrj;Jf;fhfg; NghuhbdhHfs;. fHj;jH ,];uNtyUf;Ff; nfhLg;Ngd; vd;W mtHfSila gpjhf;fSf;F Mizapl;l fhdhd; Njrj;ij mtHfSf;Ff; nfhLj;jhH. mtHfs; fhdhidr; Rje;jupj;Jf;nfhz;L> mq;F FbapUe;jhHfs;. mg;nghOJ NahRth &gdpaiuAk;> fhj;jpaiuAk;> kdhNrapd; ghjpf; Nfhj;jpuj;jhiuAk; mioj;J> mtHfis Nehf;fp> fHj;jUila jhrdhfpa NkhNr cq;fSf;Ff; fl;lisapl;l ahtpYk; vd; nrhw;gb nra;jPHfs;. ePq;fs; ,Jtiuf;Fk; mNefehshf cq;fs; rNfhjuiuf; iftplhky;> cq;fs; Njtdhfpa fHj;jUila fl;lisiaf; fhj;Jf;nfhz;L ele;jPHfs;. ,g;nghOJk; cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH jhk; cq;fs; rNfhjuUf;Fr; nrhy;ypapUe;jgbNa mtHfis ,isg;ghwg;gz;zpdhH. Mifahy; fHj;jupd; jhrdhfpa NkhNr NahHjhDf;F mg;Gwj;jpy; fPo;g;ghfj;jpNy tdhe;juj;jpy; cq;fSf;Ff; nfhLj;j cq;fs; fhzpahl;rpahd Rje;ju g+kpf;Fj; jpUk;gpg;Nghq;fs;. MdhYk;> ePq;fs; cq;fs; Njtdhfpa fHj;jupy; md;G$He;J> mtUila topfspy; vy;yhk; ele;J> mtH fw;gidfisf; iff;nfhz;L mtiug;gw;wpf;nfhz;bUe;J> mtiu cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk;> cq;fs; KO gyj;NjhLk;> cq;fs; KO Mj;JkhNthLk;> Nrtpf;fpwjw;fhff; fHj;jupd; jhrdhfpa NkhNr cq;fSf;Ff; fw;gpj;j fw;gidfspd;gbNaAk; epahag;gpukhzj;jpd;gbNaAk; nra;Ak;gb khj;jpuk; ntF [h;fpuijaha; ,Uq;fs; vd;whd;. ,t;tpjkha; NahRth mtHfis MrPHtjpj;J> mtHfis mDg;gptpl;lhd;. mtHfs; jq;fs; $lhuq;fSf;Fj; jpUk;gpg;NghdhHfs;.

mt;thW mtHfs; jpUk;gpg; Nghifapy;> NahHjhdpd; fiu te;jnghOJ> mq;Nf NahHjhdpd; Xuj;jpNy ghHitf;Fg; ngupjhd xU gypgPlj;ijf; fl;bdhHfs;. ,ijf; fhdhd; ehl;L ,];uNty; Gj;jpuH Nfs;tpg;gl;lnghOJ> mtHfSf;F tpNuhjkha; Aj;jk;gz;Zk;gb rPNyhtpNy $bdhHfs;. vy;yhUk; Aj;jj;jpw;Fg; Gwg;gLk; Kd;dH rpy gpujpepjpfisj; J}jhf mDg;gp> fhupaj;ijj; jpl;lkha; Muha;e;Jtu> NahHjhDf;F fpof;Nf ,Uf;fpw ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhuplj;jpYk; mtHfis mDg;gpdhHfs;. mg;gpujpepjpfs; te;J> ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhiuAk; ghHj;J: ePq;fs; ,e;ehspNy fHj;jiug; gpd;gw;whjgbf;Fr; Nrhuk; Ngha;> fHj;jUf;F tpNuhjkha;f; fyfk;gz;Zk;gbahf cq;fSf;F xU gypgPlj;ijf; fl;b> ,];uNtypd; NjtDf;F tpNuhjkhfg; gz;zpd ,e;jj; JNuhfk; vd;d? fHj;jH ,];uNty; Gj;jpuH vy;yhHNkYk; fLq;Nfhgk; nfhs;thNu. cq;fs; fhzpahl;rpahd fhdhd; Njrj;jpw;F te;J vq;fs; eLNt Rje;jpuk; ngw;Wf;nfhs;syhNk. ePq;fs; ek;Kila Njtdhfpa fHj;jupd; gypgPlj;ijay;yhky;> cq;fSf;F NtnwhU gPlj;ijf; fl;LfpwjpdhNy fHj;jUf;F tpNuhjkhf ,uz;lfk;gz;zhjpUq;fs; vd;W nrhd;dhHfs;.

mg;nghOJ ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhUk; mtHfSf;Fg; gpujpAj;jukhf> Njthjp Njtdhfpa fHj;jH> Njthjp Njtdhfpa fHj;jNu ,ij mwpe;jpUf;fpwhH. ,];uNtyUk; mwpe;J nfhs;thHfs;. VNjh mtrug;gl;L vq;fisj; jtwhf vz;zptpl;lhHfs;. ,g;gPlk; vOg;gg;gl;l Nehf;fj;ijAk;> mtHfs; rupaha; mwpahjgbahy;> vq;fs;kPJ jg;gg;gpuhak; nfhz;Ls;shHfs;. ,g;gPlk; ,uz;lfj;jpdhyhtJ fHj;jUila fl;lisf;F tpNuhjkhd JNuhfj;jpdhyhtJ nra;ag;gl;ljhdhy;> ,e;ehspy; mtH vq;fisf; fhg;ghw;whky; ,Uf;ff;fltH. fHj;jiug; gpd;gw;whjgbf;F tpyfp> NtNwhU nja;tj;ij ehq;fs; tzq;Ffpwjw;fhtJ my;yJ ,g;gPlj;jpd;Nky; gypapLfpwjw;fhtJ ,e;jg; gPlj;ij ehq;fs; vOg;gpdJz;lhdhy;> fHj;jH mij tprhupg;ghuhf. gpd;id Vd; ,e;jg; gypgPlj;ij vOk;gpNdhk; vd;why;> cq;fSf;Fk; vq;fSf;Fk; eLNt xw;WikAz;L vd;gjw;F epidTr; rpd;dkhfNt ,g;gPlj;ijf; fl;bAs;Nshk; vd;whHfs;.

ehisf;F cq;fs; gps;isfs; vq;fs; gps;isfis Nehf;fp: ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jUf;Fk; cq;fSf;Fk; vd;d? vq;fSf;Fk; cq;fSf;Fk; eLNt fHj;jH NahHjhid vy;iyahf itj;jhH. fHj;juplj;jpy; cq;fSf;Fg; gq;fpy;iy vd;W nrhy;yp> vq;fs; gps;isfisf; fHj;juplj;jpy; gag;glhjpUf;fr; nra;thHfs; vd;fpw Iaj;jpdhNy ehq;fs; ,f;fhupaj;ijr; nra;Njhk;. gypapLtjw;Fk; tzq;Ftjw;Fk; ehq;fs; ,e;jg; gPlj;ij vOg;gtpy;iy. fHj;juplj;jpy; vq;fSf;Fk; vq;fs; gps;isfSf;Fk; gq;F cz;L vd;gjw;F mj;jhl;rpahfTk;> ePq;fSk; ehq;fSk; xNu ,];uNtypd; re;jjpahHjhk; vd;w xw;Wikia vd;Wk; epiyehl;lTNk ,e;j epidTr; rpd;dj;ij mjw;F rhl;rpahf cz;Lgz;zpNdhk;. ek;Kila Njtdhfpa fHj;jupd; thr];jyj;jpw;F Kd;ghf ,Uf;fpw mtUila gPlj;jpy; khj;jpuk; ehq;fs; gyp nrYj;JNthk;. Njtdhfpa fHj;jiuay;yhky; NtNwhU nja;tj;ij ehq;fs; tzq;fkhl;Nlhk; vd;whHfs;.

,t;tpsf;fj;ij ,];uNtyupd; gpujpepjpfs; Nfl;lnghOJ> ,tHfs; cz;ikia mwe;jhHfs;. kdk; kfpo;e;jhHfs;. fhdhd; Njrj;jpw;Fj; jpUk;gp te;J> ,];uNtyUf;F cz;ikahd tptuk; njuptpj;jhHfs;. mr;nra;jpiaf; Nfl;L> ,];uNty; Gj;jpuUk; jq;fs; gioa jg;gg;gpuhaj;ij khw;wpf;nfhz;L> ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhH Nky; Aj;jj;jpw;Fg; Gwg;gLNthk; vd;fpw Ngr;irtpl;L> Njtidj; Jjpj;J tzq;fpdhHfs;.

,r;rk;gtk; ekf;NfhH vr;rupg;Gg; gPlkhfj; jpfo;tjhf. xU jg;gg;gpuhaj;jhy; xU Aj;jNk vOk;gtpUe;jJ. ,t;thW jw;fhyj; jpUr;rigapy; jtwhd vz;zj;jhy; vj;jidNah g+ry;fs; Kz;NltpLfpd;wd. xUtUila ey;y fUj;ijg; gpd;ndhUtH jtwhf mHj;jk;gz;zpf;nfhz;L> mij E}wj;jidahf kpifg;gLj;jp tpsk;guk; nra;JtpLtjhy;> vj;jid NfLfs; tpisfpd;wd? ngha; tje;jpfis ek;gp> tPLfspYk; rigfspYk;> fpuhkq;fspYk;> efuq;fspYk; vj;jid vj;jidNah rHr;irfs; vOk;gptpLfpd;wd. ngha;ahd fijfd; ifAk; fhYkpd;wp> vt;tsT Jupjkha; fhl;Lj; jPNghy; vq;Fk; gutptpLfpd;wd. Nfhs;nrhy;> jPr;nrhy;> ngha;r;nrhy;> gadpy;yhr;nrhy; Nghd;w ,d;dhr; nrhw;fs; vj;jid FLk;gq;fisAk; vj;jid rigfisAk; jPf;nfhOj;jp> nfhOe;Jtpl;L vupar;nra;Js;sd. ,tw;why;> xNu tPl;bYs;stHfSf;Fs; rz;il> xNu jpUr;rigapypUf;fpw fpwp];jtHfSf;Fs; rz;il> xNu mYtyfj;jpy; Ntiy ghHf;fpw fpwp];jt kf;fSf;Fs; rz;il> xNu gs;spapy; gzpahw;Wfpw fpwp];jt MrpupaUf;Fs; rz;il> xNu ew;fUizia thq;FfpwtHfSf;Fs; rz;il. jg;gg;gpuhaj;jhy;> jPr;nrhw;fshy;> xUtUf;nfhUtH nghUe;jp thoj; njupahj jd;ikahy;> xUtH Fw;wj;ij ,d;ndhUtH fpwp];JTf;Fs; nghWj;J kd;dpj;Jf;nfhs;Sk; fpwp];jtg;gz;G ,y;yhkikahy;> fpwp];jtr; rKjhaj;Jf;Fs; vOk;gpAs;s Gay;fs;jhd; vt;tsNth! fzf;fpylq;fh! fpwp];jtr; rigapYs;s mNefg; gpsTfSf;nfy;yhk; fhuzk; fpwp];jtHfSf;F ,d;Dk; ,zq;fp thoj; njupahj jd;ikNa.

Mjpfhyj; jpUr;rig kf;fs; xUkdg;gl;ltHfsha; kfpo;r;rpNahLk;> fglkpy;yh ,Ujaj;NjhLk;> me;epNahd;dpa If;fpaj;jpy; xUikg;gl;bUe;jhHfs;. fhuzk;> mtHfnsy;yhUk; xNu ,NaRtpd; ,uj;jj;jhy; fOtg;gl;ltHfsha;> xNu fpwp];Jtpd; Mtpia cilatHfsha; ,Ue;jdH. xUtNuhnlhUtH Vfrpe;ijAs;stHfsha; ,Ue;jdH. Nkl;bikahditfisr; rpe;jpahky;> jho;ikahdtHfSf;F ,zq;fpdhHfs;. ,e;jg; gupRj;j ,zf;fk; ek;kpy; cz;lh? gupRj;jhtpahdtH ek; ,Ujaj;jpy; FbapUe;jhy;jhNd ,e;jg; gupRj;j ,zf;fk; ekf;Fs; ,Uf;Fk;. ,zf;fkpd;ikahy; rPuope;J> rpd;dh gpd;dkhfr; rpije;Js;s FLk;gq;fs; vj;jid? jpUr;rigfs; vj;jid? ,zf;fkpd;ik vd;Dk; jw;fhy tp\ MAjj;ijr; rhj;jhd; kpf rhkHj;jpakhfg; gad;gLj;jp vj;jidNah cs;sq;fis cilj;njwpe;Jtpl;lhd;. vj;jidNah cs;sq;fisg; Gz;gLj;jpAs;shd;. ,zf;fkpd;ik vd;Dk; ,j;jPagz;ig mwNt Gwf;fzpj;Jtpl;L> md;G vDk; gz;igj; jupj;Jf; nfhz;ltHfsha;> xUtiunahUtH fdk; gz;Ztjpy; Ke;jpf;nfhs;Nthkhf. md;gpdhy; xUtUf;nfhUtH njhz;L GupNthkhf.

ek;ikNa Gj;jpkhd;fnsd;Wk;> kw;wtHfnsy;yhk; kl;lhdtHfnsd;Wk; vz;zhjpUg;Nghkhf. xUtDf;Fk; jPikf;Fj; jPik nra;ahjpUg;Nghkhf. ehk; jPikapdhy; nty;yg;glhky;> jPikia ed;ikapdhNy nty;Nthkhf. vy;yh kD\Uf;F Kd;ghfTk; Nahf;fpakhditfisr; nra;a ehLNthkhf. rNfhju rpNefj;jpNy xUtHNky; xUtH gl;rkhapUg;Nghkhf. $Lkhdhy; ek;khy; Mdkl;Lk;> vy;yh kD\NuhLk; rkhjhdkha; ,Ug;Nghkhf. xspapypUf;fpNwd; vd;W nrhy;ypAk; jd; rNfhjuidg; giff;fpwtd; ,Jtiuf;Fk; ,spNy ,Uf;fpwhd;. ehk; xUtupnyhUtH md;G$uNtz;Lk; vd;gNj ehk; MjpKjy; Nfs;tpg;gl;l tpNr\khapUf;fpwJ. Njtdplj;jpy; md;G$UfpNwd; vd;W xUtd; nrhy;ypAk; jd; rNfhjuidg; gifj;jhy;> mtd; ngha;ad;. jhd; fz;l rNfhjudplj;jpy; md;G$uhky; ,Uf;fpwtd;> jhd; fhzhj Njtdplj;jpy; vg;gb md;G$Uthd;? md;G rfy ghtq;fisAk; %Lk;. md;G vdf;fpuhtpl;lhy;> vdf;Fg; gpuNah[dk; xd;Wkpy;iy.

fpwp];jt ntw;wp tho;f;ifapy; FWf;fpLk; %d;whk; jPik mwpahikahFk;. ,j; jPik NahRth 20k; mjpfhuj;jpy; jPl;lg;ngw;Ws;sJ. mwpahky; ifg;gprfha; xUtidf; nfhd;wtd; Xbg;Ngha; milf;fyk; ngWkhW> MW milf;fyg;gl;lzq;fs; Vw;gLj;jg;gl;ld. mwpahky; ifg;gprfha; Kw;gifapd;wp> njupahJ nfhd;wjpdhy;> mt;thW mwpahJ nfhd;wtd; ,uj;jg; gop thq;FfpwtDila iff;Fj; jg;gj;jf;fjhf> NahHjhDf;F Nkw;Guj;jpy; fhdhd; Rje;jug; g+kpapy; %d;W milf;fyg; gl;lzq;fSk;> NahHjhDf;Ff; fpof;NfAs;s 2 miuf; Nfhj;jpuj;hupd; fhzpahl;rpapy; %d;W milf;fyg; gl;lzq;fs; epWtg;gl;ld. mwpahky; ifg;gprfha;f; nfhd;wtd; jd; capH jg;g ,t;tilf;fyg; gl;lzk; xd;wpw;F Xb tu Ntz;Lk;. mg;gl;lzj;jpd; xypKfthrypy; epd;W nfhz;L> mg;gl;lzj;J %g;gupd; nrtpfs; Nfl;f> jd; fhupaj;ijr; nrhy;yNtz;Lk;. mg;nghOJ mtHfs; mtidj; jq;fsplj;jpy; gl;lzj;Jf;Fs;Ns NrHj;Jf;nfhz;L> jq;fNshL FbapUf;f mtDf;F ,lk; nfhLg;ghHfs;. mtd; Nytpauhy; epahak; tprhupf;fg;gl;L cz;ikahfNt> Fw;wk; mw;wtd; vd;W jPHg;gplg;gl;lhy;> mtidg; gopthq;Ffpwtd; iff;F xg;Gf;nfhLf;fhJ> me;ehl;fspy; ,Uf;fpw gpujhd Mrhupad; kuzk; milAk;tiuf;Fk;> mtd; me;j milf;fyg; gl;lzj;jpNy FbapUf;fNtz;Lk;. mf;fhyg; gpujhd Mrhupad; kuzk; mile;j gpd;G> mwpahJ ifgprfha; nfhiynra;jtd; jhd; tpl;Nlhbg;Nghd jd; gl;lzj;jpw;Fk;> jd; tPl;bw;Fk; jpUk;gpg; NghfNtz;Lk;.

mwpahJ ehk; nra;fpw Fw;wq;fs; mNefk;. njupe;Jk; njupahkYk; vj;jidNah ghtq;fisr; nra;JtpLfpNwhk;. ifg;gprfha; nra;fpw gpiofs; Vuhsk;. fpwp];Jtpd; gupg+uzg; gupRj;jj;jpw;F xt;thJ> ehk; nra;tnjy;yhk; ghtNk. fpwp];Jtpd; kdijg; Gz;gLj;jj;jf;fjha; ehk; Guptnjy;yhk; ghtNk. mtUila J}aehkj;jpw;F mtfPHj;jpia nfhz;L tUtnjy;yhk; ghtNk. mwpe;Njh> mwpahkNyh> ehk; nra;Ak; ghtk; vy;yhk; ghtNk. mwpahJ ifg;gprfha;r; nra;Jtpl;lgbahy; mJ Fw;wkpy;yhJ Ngha;tplhJ. mwpahJ nra;Ak; Fw;wKk; Fw;wNk. vf; Fw;wj;jpw;Fk; jg;Gtjw;F ekf;F xNu XH milf;fyg;gl;lzk;jhd; cz;L. gpsTz;l fpwp];Jtpd; neQ;rk;jhd; vg;ghtpf;Fk; jQ;rk; jUk; xNu xg;gw;w milf;fyg; gl;lzkhFk;. ,JfhWk; fpwp];JTf;Fs; milf;fyk; GFe;j gQ;rkh ghjfnuy;yhk; gj;jpukha;g; ghJfhf;fg;gl;ls;shHfs;. ekJ xNu <L ,izapy;yhj gpujhd Mrhupauhfpa ,NaRehjH ekf;fhff; gopf;Fg; gopahf nfhiynra;ag;gl;Ltpl;lhH. MfNt> ,dpg; gopf;Fg; gopahd jz;lid fpwp];JTf;Fs; ,y;yhJ> xope;J Ngha;tpl;lJ. fpwp];J ,NaRTf;Fl;gl;ltHfshapUe;J> khk;rj;jpd;gb elthky;> Mtpapd;gb elf;fpwtHfSf;F Mf;fpdij;jPHg;gpy;iy. ,t;thW mtuJ ,uj;jj;jhy; fOtg;gl;l gps;isfSf;F mtH vd;nwd;iwf;Fk; milf;fyk; jUk;gbahf mtH ,d;Wk; vd;Wk; capNuhL ,Uf;fpwhH. ,Njh> cyfj;jpd; KbT gupae;jk; rfy ehl;fspYk; ekJ milf;fyehjH ek;NkhL$l ,Uf;fpwhH. gpjhNt> ,tHfSf;F kd;dpAk; jhq;fs; nra;tJ ,d;dnjd;W mwpahjpUf;fpwhHfNs vd;W jk;ikf; nfhiynra;jtHfSf;fhf kd;whba md;gpd; mtjhuk;> ehk; mwpahJ nra;j ghtq;fisAk;> mwpe;J nra;j ghtq;fisAk; jkJ gupRj;j ,uj;jj;jhy; fOtpr; Rj;jpfupf;f ty;yikAs;stuha; ,Uf;fpwhH.

ehd; mwpe;Jk; mwpahkYk; nra;j ghtq;fisnay;yhk; kd;dpj;J> vdf;F milf;fyk; je;J> vd;id ,ul;rpj;jUSk; vd; milf;fyg;gl;lzNk.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book