மெய்யான ஒளி

md;Ng cUthd ,iwtd; ght ,USf;Fs; kiwe;J Nghd kdpj cwitj; Njb te;j ehNs fpwp];k]; jpdkhFk;. cyfj;jpNy te;j ve;j kD\idAk; gpufhrpg;gpf;fpw xspNa me;j nka;ahd xsp. (Nahth.1:9) vd;W Ntjk; $WfpwJ.

ght ,UshtJ ahJ?

cUthf;fpa flTsplkpUeJ; kdpjidg; gpupg;gNj ghtk;. kdpjd; jd; Mj;Jkhit kwe;jJ kl;Lkpd;wp gilj;j flTisNa $l mwpahjgb kiwj;Jk;> epiyaw;wij epiyahdnjd;Wk;> ey;yijr; nra;a tpUk;gpdhYk; mijr; nra;a Kbahjgb kdpjidf; fl;bg; Nghl;Lk;> jPikia jPiknad mtd; mwpe;J nfhz;lhYk; jPikahdJ mtid tpl;Ltplhjgb gw;wpf; nfhz;Lk; ,Uf;Fk; khiaNa ,UshFk;.

,ij Ntjk; ,g;gbahff; $WfpwJ: ed;iknra;a Ntz;Lnkd;fpw tpUg;gk; vd;dplj;jpypUf;fpwJ ed;ik nra;tNjh vd;dplj;jpypy;iy. Mjyhy; ehd; tpUk;Gfpw ed;ikiar; ra;ahky;> tpUk;ghj jPikiaNa nra;fpNwd;. me;jg;gb ehd; tpUk;ghjij ehd; nra;jhy;> ehd; my;y vdf;Fs;Ns thrkhapUf;fpw ghtNk mg;gbr; nra;fpwJ. eph;g;ge;jkhd kD\d; ehd;! ,e;j kuz rhPuj;jpdpd;W ahh; vd;id tpLjiyahf;Fthh;? (Nuh.7:18-24)

ght ,Uspdhy; jd;idj; jhNd kwe;J czu;tw;w epiyapy; ,Uf;Fk; kdpj Mj;Jkhit Njtd; czu;j;jp capu;g;gpj;jhy; czu;tile;J ,ay;ghd epiyf;Fj; jpUk;Gk; ty;yik nfhz;lJ.

md;Ng cUthd ,iwtd; kdpjdJ ghtNehia ePf;fp mtNdhL If;fpak; nfhs;Sk;gbaha; mtuJ guNyhftho;itj; Jwe;J G+kpapNy kdpjdha; ghtkpd;wp fd;dpapdplj;jpy; gpwe;jhu;. ght ,Uis ePf;f xspg;gputhfkhd ,iwtd; nka;nfhz;L G+kpapy; cjpj;jhu;. mtNu ,NaR. mts; xU Fkhuidg; ngWths;. mtUf;F ,NaR vd;W NghpLthahf Vnddpy; mth; jkJ [dq;fspd; ghtq;fis ePf;fp mth;fis ,ul;rpg;ghh; (kj;.1:23) vd;W Ntjk; $WfpwJ.

,NaR vd;w fpNuf;f gjk; jkpopNy FU vdg;gLk;. F vd;why; ghtk;. U vd;why; ePf;Fgtu; vd;gNj mu;j;jk;. czu;tw;W kaf;f epiyapy; ,Uf;Fk; Mj;Jkhit Njt Qhdj;ij cgNjrpj;J capu;g;gpf;f Njtd; rpj;jk;nfhz;lhu;. NjtDila thu;j;ijia kPwpajhy; Vw;gl;l kdpjDila ght ,Uis jdJ kuz gupae;jkhd fPo;g;gbtpdhy; ePf;Fk;gbahf mtu; kdpjdhfpg; gpwe;jhu;. G+kpapNy ,NaR (FU)tpd; epiy: 100 tPjk; kdpjd; 100 tPjk; Njtd;. mtu; (kdpjdhf) grpj;jpUe;jhu.; fisj;jpUe;jhu.; fz;zPH tpl;lhu;. ghLfs; mDgtpj;jhu;. kupj;jhu;. (Njtdhf) kupj;Njhiu capNuhnlOg;gpdhu;. fly; Nky; ele;jhu;. Gaiy mlf;fpdhu;. Nga;> gprhRfs; mtiu mwpf;ifapl;L mlq;fpg; Nghapd. kdpjdpd; ghtq;fis ,ul;rpj;J kPl;gspf;fpwhu;. kuzj;jpypUe;J capu;j;njOe;jhu;. guNkwpdhu;.

,it ahTk; njhiye;J Nghdijj; NjLk; Njtdpd; epfo;r;rp epuNy. kdpjFyk; jkJ Mj;Jkhit kwe;j epiyapy; mopTf;F itf;fg;gl;bUf;Fk; jkJ gzk;> nghUs;> epyk;> tPL> kw;Wk; gps;isfs;>cwtpdu;> Rw;wj;jhu; kPJ KO ek;gpf;if nfhz;Ls;sJ. Mj;JkhtpNyh mf;fiwapd;wp cs;sdu;. ,J xU ngupa tQ;rfkhFk;. mJjhd; Mjpg;ngw;Nwhu; nra;j kPWjypd; ghtkhFk;. Njtdhfpa fh;j;jh; kD\id Nehf;fp: eP Njhl;lj;jpYs;s rfy tpUl;rj;jpd; fdpiaAk; Grpf;fNt Grpf;fyhk;. MdhYk; ed;ik jPik mwpaj; jf;f tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpf;fNtz;lhk;. mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNt rhtha; vd;W fl;lisapl;lhh;. ];jphPahdts;> me;j tpUl;rk; Grpg;Gf;F ey;yJk;> ghh;itf;F ,d;gKk;> Gj;jpiaj; njsptpf;fpwjw;F ,r;rpf;fg;glj;jf;f tpUl;rKkha; ,Uf;fpwJ vd;W fz;L> mjpd; fdpiag; gwpj;J> Grpj;J> jd; GU\Df;Fk; nfhLj;jhs; mtDk; Grpj;jhd;.-Mjp.2:12>3:8 mjdhy; kdpj Mj;Jkh kupj;jJ. mjw;F [Ptd; nfhLf;fNt ,NaR G+kpf;F te;jhu;. mth; cyfj;jpy; ,Ue;jhh;> cyfk; mth; %ykha; cz;lhapw;W> cyfNkh mtiu mwpatpy;iy. mth; jkf;Fr; nrhe;jkhdjpNy te;jhh;> mtUf;Fr; nrhe;jkhdth;fNsh mtiu Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. mtUila ehkj;jpd;Nky; tpRthrKs;sth;fsha; mtiu Vw;Wf; nfhz;lth;fs; vj;jid Ngh;fNsh> mj;jid Ngh;fSk; NjtDila gps;isfshFk;gb> mth;fSf;F mjpfhuq;nfhLj;jhh;. mth;fs;> ,uj;jj;jpdhyhtJ khk;r rpj;jj;jpdhyhtJ GU\Dila rpj;jj;jpdhyhtJ gpwthky;> NjtdhNy gpwe;jth;fs;.(Nahth.1:10-13)

md;ghdtu;fNs! Jd;gq;fs; Jauq;fs;> Ntjidfs; kj;jpapYk; flTisj; NjLk; cq;fs; xt;nthUtiuAk; ,NaR md;NghL miof;fpwhu;. ePq;fs; xt;nthUtUk; mtuplkpUe;J top jg;gpr; nrd;w nrhe;j [dq;fshapUf;fpwPu;fs;. cq;fis mioj;Jr; nry;yNt ,g; G+kpapNy gpwe;jhu;.

,NaR me;epaf; flTsy;y. nka;fz;lNjtu; vd;w jkpo; Gytu; ,g;gbahff; $Wfpwhu;:

Ik;Gy Ntlupd; mau;e;jid tsu;e;J vdj; jk;Kjy; FUTkha;j; jtj;jpdpy; czu;j;jtpl;L md;dpak; ,d;ikapd; mud;foy; nrYNk.

tpsf;fk;: Ik;Gy Ntlupd; tsu;e;J – (nka;>>tha;>fz;>%f;F>nrtp vd;w Ik;Gyq;fshyhfpa ruPukhd) Ntluplk; mfg;gl;Lj; jd;idAk;> jd; (gilj;jtiuAk;)jiytidAk; mwpahjpUf;Fk; Md;khTf;F mau;e;jid vd – cd;idAk; cd; jiytd; ahu; vd;Wk; mwpahjgb cd;id kaf;fp itj;jpUf;fpwhu;fs; vd;W FUTkha;j; jtj;jpdpy; czu;j;jtpl;L md;dpak; ,d;ikapd; – cdJ jiytd; eP gae;J xspj;Jf;nfhs;shjgb jhDk; cd;idg; NghyNt ruPuk; jupj;J te;J vLj;Jr; nrhy;yp Ntluhy;(ghtj;jhy;) cdf;F tUk; Jd;gj;ij (rpYitj; jtj;jhy;) tpyf;fp mud;foy;nrYNk - cdf;Fk; cd; jiytDf;FkpilNa ,Ue;j gpupT ePq;fp xw;Wikahdjhy; eP mtUld; mtUila khspifapy; nrd;W mtUld; tho KbAk;.

,g;ghlypd; vspikahd tpsf;fj;jpy; ,NaRtpd; miog;gpd; Fuiyf; Nfl;Bu;fsh? ,Njh! kpfTk; gioiktha;e;j kw;WnkhU Ehyhd Nghw;wpg;g/nwhil gpwe;j ,NaRit tuNtw;fpwJ. ,wth ,d;gj;njik ,Uj;j Ntz;bg; gpwth Kjy;td; gpwe;jhd;.-(ghly; 69)

fUj;J: fhyvy;iyaw;w Ngupd;g tho;Tf;F vk;ik mioj;Jr; nry;tjw;fhfNt gpwf;fNtz;ba mtrpaNkaw;w rpU\;b fu;j;jh G+kpapNy gpwe;jhu;. ,NaR fpwp];Jtpd; gpwg;ig epidT $Uk; ,e; ehl;fspy; cq;fs; cs;sq;fspy; ,NaR gpwf;fl;Lk;!

cyfj;ijAk; mjpYs;s ahtw;iwAk; cz;lhf;fpd Njtdhdth; thdj;jpw;Fk; G+kpf;Fk; Mz;ltuhapUf;fpwgbahy; iffspdhy; fl;lg;gl;l Nfhtpy;fspy; mth; thrk;gz;Zfpwjpy;iy. vy;yhUf;Fk; [PtidAk; Rthrj;ijAk; rfyj;ijAk; nfhLf;fpw mth;> jkf;F ahnjhd;W NjitahdJNghy> kD\h; iffshy; gzp tpilnfhs;SfpwJkpy;iy. kD\ [hjpahd rfy [dq;fisAk; mth; XNu ,uj;jj;jpdhNy Njhd;wg;gz;zp> G+kpapd;kPnjq;Fk; FbapUf;fr; nra;J> Kd; jPh;khdpf;fg;gl;l fhyq;fisAk; mth;fs; FbapUg;gpd; vy;iyfisAk; Fwpj;jpUf;fpwhh;. fh;j;juhfpa jk;ik mth;fs; jltpahfpYk; fz;L gpbf;fj;jf;fjhfj; jk;ikj; NjLk;gbf;F mg;gbr; nra;jhh;. mth; ek;kpy; xUtUf;Fk; J}ukhdtuy;yNt. ehk; NjtDila re;jjpahuhapUf;f> kD\Uila rpj;jpu NtiyapdhYk; Af;jpapdhYk; cUthf;fpd nghd;> nts;sp> fy; ,itfSf;Fj; nja;tk; xg;ghapUf;Fnkd;W ehk; epidf;fyhfhJ. mwpahikAs;s fhyq;fisj; Njtd; fhzhjth;NghypUe;jhh;. ,g;nghONjh kde;jpUk;gNtz;Lnkd;W vq;FKs;s kD\nuy;yhUf;Fk; fl;lisapLfpwhh;. NkYk; xU ehisf; Fwpj;jpUf;fpwhh;. mjpNy mth; jhk; epakpj;j kD\idf; nfhz;L> G+Nyhfj;ij ePjpaha; epahae;jPh;g;ghh;. (mg;.17:24-30)

,Njh! fu;j;ju; tUfpwhu;! Maj;jkhNthk;!!

fu;j;ju; jhNk Mrpu;tjpg;ghuhf!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book