பகைவரை நேசிக்கும் இறையன்பு

giftiu Nerpf;Fk; ,iwad;G

kpl;RNth Gr;rplh vd;Dk; [g;ghdpa Nghu; tpkhdpNa brk;gu; 7> 1941 -Mk; Mz;L Ngu;y; Jiw Kfj;jpd; kPJ ele;j tpkhdj; jhf;Fjiyj; jiyikjhq;fp elj;jpatu;. jhq;fs; elj;jpa me;jj; jhf;Fjypy; KOntw;wpia mile;J tpl;lijf; Fwpf;Fk; tifapy;> “Nlhuh> Nlhuh> Nlhuh" vd;w nra;jpiaAk; mtu; mDg;gpdhu;.

MapDk; ,uz;lhk; cyfg;Nghu; ePbj;jJ. fLk; rz;il ele;jJ. ,e;j [g;ghdpa Nghu; tpkhdp njhlu;e;J gy Kiw gwe;J jq;fs; ehl;bd; vjpupfisj; jhf;fp te;jhu;.

gyKiw mtu; rhTf;F kpf mUfpy; te;Jk;> gifik cs;sk; nfhz;L jd; capiuAk; Jr;rkhff; fUjpdhu;. ,Wjpapy; Nghupd; jpir jpUk;gpaJ> mnkupf;f If;fpa ehLfs; ntw;wp ngw;wJ.

,g;Nghu; ele;Jnfhz;bUe;jNghJ> gpypg;igd;]; ehl;by; fpwp];jt Copau;fshfg; gzpahw;wpa taJ Kjpu;e;j jk;gjpfs; ,Utiu [g;ghdpau; gLnfhiy nra;Jtpl;ldu;. mnkupf;fhtpy; trpj;Jte;j mtu;fSila kfs; me;jr; nra;jpiaf; Nfl;l gpwF> [g;ghdpag; Nghu;f; ifjpfisr; re;jpf;fTk;> mtu;fSf;F ew;nra;jpia toq;fTk; jPu;khdpj;jhu;. [g;ghdpag; Nghu;f;ifjpfs; mg;ngz;kzpapd; md;G ghuhl;Ljiyf; fz;L tpae;J> mjd; fhuzj;ij tpdtpaNghnjy;yhk;> "vd;Dila ngw;Nwhu;fs; nfhy;yg;gLtjw;FKd; nra;j n[gNk vd;id ,g;gzpapy; itj;jpUf;fpwJ" vd;W gjpy; ciug;ghu;.

Njhy;tpahy; kdf;frg;G mile;j Gr;rplh> jdf;Fs; vOe;j gifik czu;r;rpapd; fhuzkhf Nghu;f;fhyf; Fw;wq;fSf;fhf mnkupf;f If;fpa ehLfis cyfg; nghJ ePjpkd;wj;jpy; nfhz;L te;J epWj;j Ntz;Lk; vd;W jPu;khdpj;jhu;. mjw;nfd> mnkupf;fhtpy; Nghu;f;ifjpfshfg; gpbf;fg;gl;bUe;j [g;ghdpa tPuu;fisr; re;jpj;J> rhd;Wfisj; jpul;lyhdhu;. mnkupf;f If;fpa ehLfspy; rpiw itf;fg;gl;bUe;j [g;ghdpa tPuu;fs; jq;fSila mDgtq;fisf; $wpaNghJ> mtUf;Fg; ngUk; vupr;rYk; Vkhw;wKk; cz;lhapw;W. mJ mtu;fs; mile;j ,d;dy;fspdhy; my;y. gpypg;igd;]; ehl;bNy gLnfhiyf;F Mshd xU jk;gjpapd; kfs; mtu;fSf;Ff; fhl;bd md;igf; Fwpj;J kPz;Lk; kPz;Lk; mtu; Nfs;tpg;glyhdhu;. me;jg; ngz;kzp jq;fSf;Fg; Gjpa Vw;ghL vd;Dk; E}iyf; nfhLj;jjhfTk;> mtUila ngw;Nwhu;fs; nfhiy nra;ag;gLtjw;F Kd;du; VNjh Gupe;Jnfhs;s Kbahj n[gj;ijr; nra;jjhfTk; ifjpfshapUe;j gyu; $wpdu;. cz;ikapy; Gr;rplh ,ij vjpu;ghu;f;ftpy;iy. MdhYk;> mtUila cs;sj;jpy; me;epfo;r;rp Mokhfg; gjpe;Jtpl;lJ.

gyKiw mf;fijia mtu; Nfl;ljpdhy; jhDk; Gjpa Vw;ghL xd;iw thq;fpdhu;. kj;NjA ew;nra;jp E}iyg; gbj;jNghJ mtUf;F mjpy; Mty; Nkypl;lJ. mLj;J cs;s khw;F E}iyj; njhlu;e;J thrpj;jhu;. ,d;Dk; Mty; mjpfkhapw;W> Y}f;fh 23:34 -Mk; trdj;jpw;F te;jNghJ mtUila Mj;Jkhtpy; xsp gpufhrpj;jJ> "gpjhNt> ,tu;fSf;F kd;dpAk;> jhq;fs; nra;fpwJ ,d;dnjd;W mwpahjpUf;fpwhu;fNs." taJ Kjpu;e;j jk;gjpapdu; jhq;fs; nfhiy nra;ag;gLtjw;F Kd;du; vd;d n[gk; nra;jdu; vd;gij ,g;nghOJ mtu; mwpe;Jnfhz;lhu;. njhlu;e;J me;j mnkupf;f ngz;kzpiag; gw;wpNah> [g;ghdpag; Nghu;f;ifjpfisg; gw;wpNah mtUf;F epidf;fj; Njhd;wtpy;iy. rpYitapy; miwag;gl;l fpwp];Jtpd; n[gj;ijf; Nfl;L> fpwp];Jtpw;Fg; guk vjpupahf tho;e;j jd;id kd;dpf;f Maj;jkhapUf;Fk; Njtidf; Fwpj;Jr; rpe;jpf;fj; njhlq;fpdhu;. me;j Neuj;jpNyNa fpwp];Jtpd;kPJ tpRthrk; nfhz;ltuhf> Ntz;Ljy; nra;J> ghtkd;dpg;igAk;> epj;jpa [PtidAk; ngw;Wf;nfhz;lhu;.

nghJePjpkd;wj;ijf; Fwpj;J mtu; vz;zpapUe;j jpl;lk; mtiu tpl;L mfd;W Nghapw;W. mJKjy; kpl;RNth Gr;rplh cynfq;Fk; nrd;W> fpwp];Jtpd; mstw;w IRtupaj;ijf; Fwpj;Jg; gpurq;fpj;Jj; jdJ vQ;rpa tho;f;ifiaf; fopj;jhu;.

,NaR fpwp];J ghtq;fis kd;dpj;J> gifiaf; nfhd;W> md;gpdhy; cs;sq;fis nty;Yfpwtu; vd;gij> md;G thrfu;fNs> ,e;j cz;ikr; rk;gtk; cWjp nra;fpwJ. ,Jty;yNth kdpj cs;sq;fis nty;Yk; ,iwad;G!

jpUkiw $Wk; rj;jpaq;fs; ,it:

“Njtd; jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa [Ptid milAk;gbf;F mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G $u;e;jhu;” (Nahthd; 3:16).

ghtpfis ,ul;rpf;f fpwp];J ,NaR cyfj;jpy; te;jhu;

(1 jPNkh. 1:15). ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jk; rfy ghtq;fisAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfupf;Fk;. ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfupg;gjw;F mtu; cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhu; (1 Nahthd; 1:7>9).

cz;ikahnjdpy;> ehk; midtUk; jdpg;gl;l epiyapy; ghtpfshfNt ,Uf;fpNwhk;. "ePjpkhd; xUtdhfpYk; ,y;iy. Njtidj; NjLfpwtd; ,y;iy. vy;yhUk; top jg;gp Vfkha;f; nfl;Lg;Nghdhu;fs;.” vd;W Ntjk; $WfpwJ (Nuhku; 3:10-12). Mdhy; fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J ek;Kila ghtq;fisr; Rke;jtuhfr; rpYitf;Fr; nrd;whu;. ek; vy;NyhUila ghtq;fs; midj;ijAk; fOtp> ek;ikr; Rj;jp nra;aj;jf;f ty;yik> mtUila jpU cjpuj;jpw;F cz;L. mtUf;F ek;ik xg;gilg;Nghkhf! ,NaR fpwp];J cq;fs; ghtq;fis kd;dpf;f Maj;jkhapUf;fpwhu;.

fpwp];Jtpd; rpYitf; fhl;rpia> xg;gw;w jpUf;fhl;rpia> ek; fz;Kd; epWj;JNthk;. rpYitNaad;wp Ntnwhd;wpYk; ehd; Nkd;ik nfhs;Nsd; vd;w gTybfspd; $w;iwr; rpe;jpg;Nghk;> jpahdpg;Nghk;> mtiu kdjhu cs;sj;jpy; Vw;Nghk;.

Gr;rplhtpd; rhl;rp ,J: “gpjhNt> ,tu;fSf;F kd;dpAk;> jhq;fs; nra;fpwJ ,d;dnjd;W mwpahjpUf;fpwhu;fNs' vd;w trdj;ij ehd; gbj;j mr;rzj;jpy; Kjd; Kiwahf> ,NaR fpwp];Jit Neupy; re;jpj;j czu;T vdf;F cz;lhapw;W. ghtpfSf;Fk; giftu;fSf;Fk; gjpyhshf rpYitapy; kupf;ifapy; ,NaR VnwLj;j n[gj;jpd; nghUisg; Gupe;Jnfhz;Nld;. ehd; vd; ghtq;fis kd;dpj;J vd;id Vw;Wf;nfhs;Sk;gbAk;> vd; gif czu;it mfw;wp ey;y kdpjdhf Mf;Fk;gbAk; Mz;ltuplk; n[gpj;Njd;. mtu; vd;idg; Gjpa kdpjdhf;fpdhu;"> jdpg;gl;l Kiwapy; ePq;fSk; ,NaR fpwp];JTf;F cq;fis xg;gilg;gPu;fshf!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book